Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjon - unntaksregler fra treårsvilkåret uføre / gjenlevende

Regjeringen foreslår å bedre muligheten for uførepensjon og etterlattepensjon for personer som har lange utenlandsopphold. Personer som blir uføre eller etterlatte etter tilbakekomst til Norge, får rett til ytelser selv om de ikke fyller vilkåret om minst tre års medlemskap i trygden før stønadstilfellet inntrer. De må ha lang tidligere opptjening, som gjør at det kan tilstås minst halv minstepensjon.

Ved vurderingen av om treårsvilkåret er oppfylt, ses det bort fra tjenestetid i FN og lignende internasjonale organisasjoner. Slik tjenestetid regnes i denne sammenheng ikke som utenlandsopphold.

Les mer i Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, kapittel 2655 Uførhet post 70 grunnpensjon.