Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjon – pensjonsreformen

Pensjonsreformen er basert på brede forlik i Stortinget og skjer i forståelse med partene i arbeidslivet. Arbeidet med utforming av regelverket for ny alderspensjon og relaterte ytelser er svært omfattende og tidkrevende.

Våren 2008 ble det gjennomført høring av forslag som følger opp og konkretiserer Stortingets vedtak om ny alderspensjon i folketrygden og en tilleggshøring som følge av lønnsoppgjøret i privat sektor med blant annet forslag om gradvis innfasing av levealdersjusteringen. Dette forslaget innebærer at de første årskullene som kan ta ut pensjon etter at pensjonsreformen er trådt i kraft i noen grad skjermes for effekten av den sterke økningen i levealderen de siste årene. Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon for Stortinget i fjerde kvartal 2008.

Det er viktig å sikre at pensjonsleverandørene både i privat og offentlig sektor får tilstrekkelig tid til administrative forberedelser fra endelige vedtak er fattet til de nye reglene iverksettes. Regjeringen foreslår derfor at iverksettelsen av fleksibelt uttak av alderspensjon og nye regler for regulering av løpende pensjonsytelser forskyves fra 2010 til 2011.

Som følge av pensjonsreformen etableres det nye IKT-systemer og rutiner for håndtering av pensjonsområdet i Arbeids- og velferdsetaten. Regjeringen foreslår en bevilgning til IKT pensjonsprosjektet i 2009 på 836,5 millioner kroner.

Les mer i Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, del I, punkt 2.2.2 Pensjonsreformen, Resultatområde 1 Administrasjon, forvaltning og utvikling, Arbeids- og velferdsetaten og kapittel 604 NAV reform og pensjonsreform, samt resultatområde 7 Pensjoner.