Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Referanseporteføljen for Statens pensjonsfond

Finansdepartementets valg av investeringsstrategi avgjør langt på vei forventet avkastning av fondet og hvor stor risiko som er knyttet til investeringene. Særlig viktig er valget av vekter for geografiske regioner og aktivaklasser. Investeringsstrategien er nedfelt i en referanseportefølje satt sammen av aksje- og obligasjonsindekser fra ulike land. Indeksene inneholder representative utvalg av verdipapirer, og utviklingen i indeksene reflekterer i stor grad markedsutviklingen i landene.

Aksjeandelen i Statens pensjonsfond – Utland er vedtatt økt til 60 prosent, og er nå under opptrapping til dette nivået. Etter Stortingets behandling av St.meld. nr. 16 (2007-2008) har Finansdepartementet arbeidet videre med planene om å investere inntil 5 prosent av fondets kapital i eiendom. Disse investeringene vil føre til en tilsvarende reduksjon i andelen investert i obligasjoner.