Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reindriftsavtalen

Reindriftsavtalen er en næringsavtale mellom staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL). Bevilgningene til gjennomføring av reindriftsavtalen ligger på kapittel 1151 på Landbruks- og matdepartementets budsjett. Årets avtale ble inngått i mars 2008 og godkjent av Stortinget i juni. Avtalen omfatter blant annet budsjettutlegg for påfølgende kalenderår, herunder midler til utviklingstiltak, velferdstiltak og direkte tilskudd. Stortinget ga ved behandling av St.prp. nr. 63 (2007-2008) Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til avtalen, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2009. Selve bevilgningsvedtakene som følger av avtalen, legges fram for Stortinget i Landbruks- og matdepartementets fagproposisjon.