Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reisefradraget

Reisefradraget gis til alle yrkesaktive med reisekostnader som overstiger en nedre grense, uavhengig av reisemåte. Reisefradraget er i dag 1,40 kroner per km (0,70 kr. per km over 35 000 km) i 2008, uavhengig av faktiske reisekostnader. Nedre grense for å få fradraget er 12 800 kroner.

Regjeringen foreslår å øke kilometersatsen for reiser inntil 35 000 km med 10 øre, til 1,50 kroner per kilometer. Samtidig økes nedre grense i reisefradraget fra 12 800 kroner til 13 700 kroner, slik at om lag det samme antall yrkesaktive som tidligere får nyte godt av reisefradraget.

Les mer i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.2.9 og Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 – lovendringer, punkt 2.2.