Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rettshjelp

I Soria Moria-erklæringen tar Regjeringen til orde for å heve inntektsgrensene for fri rettshjelp. I noen sakstyper er rettighetene til offentlig betalt juridisk bistand etter rettshjelpsloven forbeholdt personer med inntekt og formue under grenser fastsatt i forskriften til lov om fri rettshjelp. For å sikre enda flere tilgang på fri rettshjelp i slike saker, foreslår Regjeringen at inntektsgrensene for fri rettshjelp oppjusteres fra 230 000 kroner til 246 000 kroner for enslige og fra 345 000 kroner til 369 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Forslaget vil medføre at om lag 60 000 flere husstander enn i dag (om lag 10 prosent økning) får krav på rettshjelp i de sakstypene som har inntektsgrenser.

Regjeringen foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen til fri rettshjelp med 36,3 millioner kroner i 2009.