Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rusmestring

En stor andel av kriminalomsorgens målgruppe er personer med rusmiddelproblemer. Det er behov for å styrke behandlings- og rehabiliteringstilbudet til innsatte og domfelte. I 2008 er det etablert rusmestringsenheter i Bodø, Stavanger og Ravneberget fengsler. Enhetene er styrket med både fengselsfaglige stillinger og kompetanse fra spesialisthelsetjenesten og skal gi innsatte og domfelte bedre mulighet for rusbehandling og rehabilitering i fengselet. I 2009 foreslår Regjeringen at det bevilges til sammen 7 millioner kroner på Justisdepartementets og Helse- og omsorgsdepartementets budsjetter til etablering av ytterligere tre rusmestringsenheter. Med forslaget vil det kunne etableres rusmestringsenheter i alle kriminalomsorgens regioner, slik at tilbudet blir landsdekkende.

Etableringen av rusmestringsenheter skal også fremme innsattes og domfeltes mulighet til å gjøre seg nytte av straffegjennomføring etter straffegjennomføringsloven § 12 i behandlings- eller omsorgsinstitusjon. Fordi mange fengselsstraffdømte strever med flere og sammensatte problemer er straffegjennomføring etter straffegjennomføringsloven § 12 et viktig tiltak i forbindelse med individuell rehabilitering av den domfelte for dermed å forebygge ny kriminalitet. Den foreslåtte bevilgningsøkningen på 120 millioner kroner på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til å øke kapasiteten og kvaliteten på tjenestene og redusere ventetiden for spesialisert rusbehandling, vil også komme innsatte med rusproblemer til gode.

For å gi kvinner et likeverdig tilbud som det som eksisterer for menn ved Oslo fengsel, foreslår Regjeringen at det bevilges 2,5 millioner kroner i 2009 til et stifinnerprosjekt for kvinner ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.