Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Uføreytelser

Formålet med uføreytelser er å sikre inntekt til personer som har fått inntekts- og arbeidsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.

For 2009 foreslår Regjeringen å bevilge 59 267 millioner kroner på kapittel 2655 Uførhet.

Gjennomsnittlig antall mottakere av uførepensjon og tidsbegrenset uførestønad sett under ett økte fra om lag 324 400 i 2006 til om lag 330 900 i 2007. Dette utgjør en årlig vekst på om lag 2 prosent. Det antas med de forutsetninger som nå ligger til grunn for budsjettanslagene, at gjennomsnittlig antall stønadsmottakere vil øke til om lag 337 500 i 2008, mens det for 2009 anslås en gjennomsnittlig beholdning av mottakere av utføreytelser på om lag 343 900.

Les mer i Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, kapittel 2655 Uførhet og Resultatområde 4 Inntektssikring og arbeidsrettede tiltak.