Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Uttaksskatt

For å sikre at gevinster som er opparbeidet i Norge kommer til beskatning her, foreslår Regjeringen at det innføres regler om skattlegging av urealiserte gevinster på eiendeler og forpliktelser som tas ut av norsk beskatningsområde. Reglene innebærer at uttak anses som innvinningskriterium for kapitalgevinster på lik linje med realisasjon. For skattytere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende innen EØS-området, gis det i utgangspunktet fradragsrett for tap i tilsvarende utstrekning som en gevinst ville vært skattepliktig.

Ved uttak av fysiske driftsmidler, finansielle eiendeler og forpliktelser gis det på visse vilkår adgang til utsettelse med innbetaling av utlignet skatt frem til tidspunktet for faktisk realisasjon. Dersom det ikke skjer en faktisk realisasjon innen fem år, vil skatteplikten falle bort. For immaterielle eiendeler og omsetningsgjenstander skal skatteavregning skje med en gang, og skatteplikten faller ikke bort dersom det ikke skjer en faktisk realisasjon etter uttaket.

Les mer i Ot. prp. nr. 1 (2008-2009) kapittel 8.