Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utvidet pasientskadeordning

Ved Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 103 (2005–2006) ble det vedtatt at pasientskader som skjer i privat helsetjeneste også skal omfattes av erstatningsordningen som Norsk pasientskadeerstatning forvalter. Regjeringen foreslår derfor å styrke Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda med henholdsvis 2,5 og 0,5 millioner kroner. I tillegg foreslås 1 millioner kroner til dekning av advokatutgifter.

Erstatningsordningen skal i sin helhet finansieres gjennom innbetalinger fra private leverandører av helsetjenester.