Nr.:

57/2008

Dato:

07.10.2008

Kontaktpersoner:

Finansdepartementets pressetelefon , Telefon +47 22 24 44 11
Avdelingsdirektør Johanne Slinning , Telefon 22 24 42 75

Regjeringen styrker bekjempelsen av økonomisk kriminalitet

Regjeringen forslår i statsbudsjettet for 2009 å styrke skatteetatens innsats for å forebygge og avdekke svart økonomi med 99 millioner kroner. I tillegg foreslås det å øke toll- og avgiftsetatens budsjett med 26 millioner kroner for å styrke grensekontrollen ved flyplasser og fergeterminaler og å intensivere arbeidet mot valutasmugling.


- Bekjempelsen av økonomisk kriminalitet er en hovedsatsing for regjeringen. Med dette styrker vi innsats mot svart økonomi og alvorlige skatteunndragelser kraftig. Samtidig øker innsatsen ved grensekontroll og mot valutasmugling, sier finansminister Kristin Halvorsen

- En stadig mer åpen økonomi, med økende handel på tvers av grenser, kompliserte selskapsstrukturer og avanserte transaksjoner, samt illojal og avansert skatteplanlegging, stiller store krav til både kompetanse og ressursinnsats fra skatteetaten, påpeker Halvorsen.

Den økte bevilgningen vil sette skatteetaten i stand til å styrke innsatsen mot merverdiavgiftssvindel. Det vil bli gjennomført flere kontroller rettet mot enkeltbransjer som erfaringsmessig har manglende overholdelse av regelverket. Kontrollen av norske skattebetalere som har tilknytning til utlandet og utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, vil også økes.

Det har vært en kraftig økning i gods- og passasjertrafikken til og fra Norge. I tillegg har valutasmugling blitt et betydelig internasjonalt problem. Toll- og avgiftsetaten vil styrke grensekontrollen for å få enda bedre kontroll av gods, reisende og transportmidler, og arbeidet for å avdekke valutasmugling skal intensiveres. Dette er et viktig virkemiddel for å stoppe hvitvasking av penger. Kontrollen av næringsdrivendes toll- og avgiftsregnskap og lagerhold vil også bli styrket.