Nr.:

62/2008

Dato:

07.10.2008

Kontaktperson:

Finansdepartementets pressetelefon , Telefon +47 22 24 44 11

Statens pensjonsfond - Utland: Robust og langsiktig forvaltning

Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond - Utland(SPU) er robust, langsiktig og i stand til å håndtere uro i finansmarkedene.

- Den internasjonale finanskrisen har gitt meget svak avkastning for aksjeporteføljen til Statens Pensjonsfond, mens verdien av obligasjonsporteføljen har holdt seg bedre. Samtidig har tilflyten av nye midler vært større enn antatt. Anslaget om at utenlandsdelen av fondet øker til 2 300 milliarder kroner ved utgangen av 2008 ligger fast, som vi anslo i Revidert nasjonalbudsjett i mai. Fondets verdi ved slutten av året ser dermed ut til å bli større enn noen gang, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Med en robust og langsiktig strategi er jeg trygg på at fondets investeringer over tid vil gi god avkastning til moderat risiko. Investeringsvalgene er tatt ut fra hensynet til hva som er best for fondet samlet sett over tid, og siste tids utvikling gir ikke grunnlag for å revurdere strategien, sier Halvorsen.

- Strategien om gradvis å omplassere vår felles petroleumsformue til finansplasseringer verden over gjør oss mindre sårbare. SPU har aksjeinvesteringer i over 7 000 selskaper og obligasjonsinvesteringer fra mer enn 1 600 utstedere i over 50 land i hele verden. Det er utviklingen i det samlede aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet over mange år som er avgjørende for fondets avkastning og fondets bidrag til å finansiere velferden både for dagens og kommende generasjoner, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Fondet har høy evne til å bære risiko og et langsiktig investeringsperspektiv. Erfaringsmessig får man godt betalt for å holde fast ved sin investeringsstrategi og påta seg investeringsrisiko i perioder med markedsuro og høye risikopremier når man har spredt investeringene slik vi har gjort. Arbeidet med å øke og spre fondets aksjeinvesteringer fortsetter, i tråd med tidligere vedtak om å heve aksjeandelen og inkludere små selskaper og framvoksende markeder i referanseporteføljen for aksjer for SPU. Samtidig fortsetter arbeidet med å utforme retningslinjer for å investere opp til fem prosent av SPU i eiendom over tid.

I kapittel fem i Nasjonalbudsjettet 2009 er det en omtale av forvaltningen av Statens pensjonsfond. I tillegg til at det gis en presentasjon av fondets resultater, redegjøres det for aktuelle saker som prosessen med evaluering av de etiske retningslinjene og debatten om statlige investeringsfond.

Mer informasjon om Statens pensjonsfond er også tilgjengelig på www.regjeringen.no/spf.