Fordelingstabell

Gjennomsnittlig endring i skatt i ulike intervaller for bruttoinntekt.1 Skatteopplegget for 2010 sammenliknet med lønnsjusterte 2009-regler (referansesystemet). Alle personer 17 år og eldre. Kroner

Bruttoinntekt. Tusen kroner

Antall personer

Gjennomsnittlig skatt i referansesystemet for 2010

Gjennomsnittlig endring i skatt med forslaget

Herav endring i formuesskatt2

Gjennomsnittlig skatt med forslaget. Prosent

0-150

  618 200

5 800

-100

-100

7,3

150-200

373 600

16 900

-500

-200

9,4

200-250

362 800

31 500

-500

-200

13,8

250-300

350 400

49 700

-400

-200

17,9

300-350

363 600

67 700

-200

-200

20,7

350-400

366 400

84 700

-200

-200

22,6

400-450

322 200

101 300

-100

-200

23,8

450-500

254 500

119 700

-100

-200

25,2

500-600

307 800

148 600

-200

-200

27,3

600-750

210 000

198 800

-200

-300

29,9

750-1 000

131 600

280 000

-200

-300

32,8

1 000- 2000

88 900

467 000

-300

-300

36,4

2 000-3 000

9 400

914 700

-200

-300

38,4

Over 3 000

7 200

2 742 500

400

300

41,9

1) Omfatter ikke avgiftsendringer. Avrundet til nærmeste 100 kroner.
2) For ektefeller, som lignes for felles formue og får doble bunnfradrag, blir formuesskatteendringen fordelt etter ektefellenes andel av samlet formue.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.