Dokumenter

Om statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten, i flere forskjellige dokumenter:

  • I Nasjonalbudsjettet gir regjeringen en oversikt over samfunnsøkonomien og begrunner sine prioriteringer og budsjettforslag. Nasjonalbudsjettet fremmes som en stortingsmelding (Meld. St. 1 (2009-2010) Nasjonalbudsjettet 2010).
  • «Gul bok» inneholder en samlet framstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement. Gul bok fremmes som en stortingsproposisjon (Prop. 1 S (2009-2010) Statsbudsjettet).
  • I tillegg til Gul bok fremmer hvert departement en egen stortingsproposisjon hvor det gis en detaljert beskrivelse av de enkelte budsjettforslagene.
  • Det fremmes to proposisjoner om skatte- og avgiftsopplegget. Stortingsproposisjonen om skatte-, avgifts- og tollvedtak gir en nærmere omtale av forslagene til skatter og avgifter (Prop. 1 S (2009-2010) Skatte- og avgifts- og tollvedtak). I tillegg fremmes det en egen stortingsproposisjon med forslag til lovendringer (Prop. 1 L (2009-2010) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv - lovforslag).

Budsjettet i lommeformat

Etter at budsjettet er vedtatt i Stortinget utarbeider Finansdepartementet en brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2010.

0.8 MB

Lommebudsjettet 2010

Følgende dokumenter ble lagt ut 13.oktober 2009

3.9 MB

Nasjonalbudsjettet 2010

1.8 MB

Statsbudsjettet 2010

3.8 MB

Skatte-, avgifts- og tollvedtak (Prop.1 S)

1.1 MB

Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. – lovendringer (Prop. 1 L)

Tallene bak figurene

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2010 i Excel- og Html-format. Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Nasjonalbudsjettet. For å kunne åpne formatet xls må man ha installert programmet Excel.

806.5 KB

Kapittel 2 De økonomiske utsiktene

390.5 KB

Kapittel 3 Den økonomiske politikken

44.0 KB

Kapittel 5 Forvaltningen av Statens pensjonsfond

107.0 KB

Kapittel 6 Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser

211.0 KB

Kapittel 7 Bærekraftig utvikling

Fagdepartementenes proposisjoner

4.5 MB

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)

1.3 MB

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

2.5 MB

Finansdepartementet (FIN)

2.5 MB

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)

1.2 MB

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD)

0.9 MB

Forsvarsdepartementet (FD)

4.8 MB

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

3.3 MB

Justis- og politidepartementet (JD)

3.3 MB

Kommunal og regionaldepartementet (KRD)

1.8 MB

Kultur- og kirkedepartementet (KKD)

2.0 MB

Kunnskapsdepartementet (KD)

1.1 MB

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

3.9 MB

Miljøverndepartementet (MD)

1.4 MB

Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

0.9 MB

Olje og energidepartementet (OED)

1.7 MB

Samferdselsdepartementet (SD)

4.0 MB

Utenriksdepartementet (UD)

Vedlegg

0.4 MB

Bevilgninger til samiske formål

4.7 MB

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2010 (Grønt hefte)

1.7 MB

Meddelte vassdragskonsesjoner

2.7 MB

Oversikt over statens eigedommar

0.7 MB

Svalbardbudsjettet

Om prosessen

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget. Deretter behandler Stortinget budsjettforslaget fram til midten av desember.

Stortingets behandling begynner med at finanskomiteen foreslår rammer for 21 ulike utgiftskategorier og 2 inntektskategorier. Stortinget fatter deretter vedtak om størrelsen på disse rammene og bestemmer det totale nivået for budsjettets utgifter og inntekter.

Etter at utgifts- og inntektsrammene er fastlagt drøfter fagkomiteene hvordan den enkelte utgiftsramme skal fordeles på ulike budsjettkapitler og -poster. Forslagene fra fagkomiteene blir behandlet fortløpende i Stortinget gjennom voteringer i plenum helt til hele budsjettet er vedtatt i løpet av desember. Fra 1. januar skal budsjettet gjennomføres slik Stortinget har vedtatt.

Det gjøres endringer i statsbudsjettet i løpet av det året budsjettet gjelder for. De mest omfattende endringene skjer normalt i en stortingsproposisjon med "Regjeringens forslag til omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for inneværende år" i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai og ved «nysalderingen» av statsbudsjettet i desember.

Når budsjettåret er over, utarbeider Finansdepartementet statsregnskapet. Det legges fram om våren etter budsjettåret, som stortingsmelding nr 3. Her redegjøres det for hvordan de ulike bevilgningene er brukt.

Om internettversjonene av budsjettene for 2010

HTML-filene egner seg for å få rask oversikt, gir god lesing av utvalgte deler på skjerm, og har omfattende innholdsfortegnelser med pekere til de enkelte deler av dokumentet. Utskrift fra HTML-filene er fullt leselige, men avviker en god del fra originaldokumentene. Lesing av større tekstmengder fra skjerm er fullt mulig, men lite effektivt sammenlignet med lesing på papir. For å få størst mulig skjermflate tilgjengelig kan du klikke "Vis i eget vindu" (nederst til høyre i skjermbildet) for å fjerne menyer mm.

PDF (Portable Document Format)

PDF-filene må leses ved hjelp av tilleggsprogrammet Adobe Acrobat, som fritt kan lastes ned fra internett. Acrobat gir svært gode utskriftsmuligheter, og brukbar lesbarhet på skjerm, med gjengivelse svært lik originaldokumentet. PDF-filene er utstyrt med et begrenset antall pekere fra innholdfortegnelser til de enkelte deler av dokumentet. Hvis du skal lese større tekstmengder er utskrifter fra Acrobat å anbefale dersom du ikke har tilgang til de trykte dokumentene.

Dersom du har Acrobat Reader installert, kan du enten klikke på pekeren til en PDF-fil for å få opp filen direkte i din nettleser,eller du kan høyreklikke på lenken og lagre filen på din egen maskin for senere lesing og utskrift. Hvis du mangler Acrobat Reader, kan den hentes fra Adobe sentralt. Der finnes også mer informasjon om programmet og installering.

Foxit Reader er et alternativ til Adobe Reader. Den er vesentlig mindre og dermed lettere å laste ned.