Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2010, kapitlene 600–691, 2541–2542, 2620–2690, 3600–3690, 5606, 5701–5705

I

Utgifter:

Kap.

Post

 

Kroner

Kroner

Administrasjon

600

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

 

 

01

Driftsutgifter

234 800 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

3 200 000

238 000 000

601

 

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

73 964 000

 

 

50

Norges forskningsråd

123 454 000

 

 

70

Tilskudd

24 701 000

 

 

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

11 000 000

233 119 000

 

 

Sum Administrasjon

 

471 119 000

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

604

 

Nav-reform og pensjonsreform

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 45

62 950 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres, kan nyttes under post 21

725 060 000

788 010 000

605

 

Arbeids- og velferdsetaten

 

 

 

01

Driftsutgifter

9 342 901 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

24 304 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

225 732 000

 

 

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte , kan overføres

220 880 000

9 813 817 000

606

 

Trygderetten

 

 

 

01

Driftsutgifter

60 857 000

60 857 000

 

 

Sum Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

 

10 662 684 000

Tiltak for bedrede levekår m.v.

621

 

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

33 990 000

 

 

62

Kvalifiseringsprogrammet , kan overføres

769 046 000

 

 

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte , kan overføres

175 940 000

 

 

70

Frivillig arbeid , kan overføres

48 648 000

 

 

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner m.v.

9 590 000

1 037 214 000

 

 

Sum Tiltak for bedrede levekår m.v.

 

1 037 214 000

Arbeidsmarked

634

 

Arbeidsmarkedstiltak

 

 

 

21

Forsøk, utviklingstiltak m.v. , kan overføres

71 880 000

 

 

76

Tiltak for arbeidssøkere , kan overføres

7 207 820 000

7 279 700 000

635

 

Ventelønn

 

 

 

01

Driftsutgifter , overslagsbevilgning

210 000 000

210 000 000

 

 

Sum Arbeidsmarked

 

7 489 700 000

Arbeidsmiljø og sikkerhet

640

 

Arbeidstilsynet

 

 

 

01

Driftsutgifter

415 700 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

4 100 000

419 800 000

642

 

Petroleumstilsynet

 

 

 

01

Driftsutgifter

172 100 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

21 100 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

1 650 000

194 850 000

643

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt

 

 

 

50

Statstilskudd

94 500 000

94 500 000

645

 

Regional verneombudsordning i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

 

 

 

70

Tilskudd til oppstartskapital

6 000 000

6 000 000

646

 

Pionerdykkere i Nordsjøen

 

 

 

72

Tilskudd , kan overføres

2 900 000

2 900 000

648

 

Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen m.m.

 

 

 

01

Driftsutgifter

14 300 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres, kan nyttes under post 01

1 733 000

 

 

70

Tilskudd til faglig utvikling

4 000 000

20 033 000

 

 

Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet

 

738 083 000

Integrering og mangfold

650

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 

 

 

01

Driftsutgifter

170 949 000

170 949 000

651

 

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, integrering og mangfold , kan overføres

19 600 000

 

 

60

Integreringstilskudd , kan overføres

4 226 450 000

 

 

62

Kommunale innvandrertiltak

86 193 000

 

 

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

3 560 000

 

 

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

47 188 000

 

 

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

2 152 000

4 385 143 000

652

 

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

 

 

 

01

Driftsutgifter

6 060 000

6 060 000

653

 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap , kan overføres

16 180 000

 

 

22

Norsk prøver for voksne innvandrere

14 450 000

 

 

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 679 686 000

1 710 316 000

 

 

Sum Integrering og mangfold

 

6 272 468 000

Kontantytelser

660

 

Krigspensjon

 

 

 

70

Tilskudd, militære , overslagsbevilgning

185 000 000

 

 

71

Tilskudd, sivile , overslagsbevilgning

435 000 000

620 000 000

664

 

Pensjonstrygden for sjømenn

 

 

 

70

Tilskudd

535 000 000

535 000 000

666

 

Avtalefestet pensjon (AFP)

 

 

 

70

Tilskudd

1 415 000 000

1 415 000 000

667

 

Supplerende stønad til personer over 67 år

 

 

 

70

Tilskudd , overslagsbevilgning

330 000 000

330 000 000

 

 

Sum Kontantytelser

 

2 900 000 000

Nasjonale minoriteter

670

 

Nasjonale minoriteter

 

 

 

60

Tiltak for rom , kan overføres

5 470 000

 

 

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

5 665 000

 

 

71

Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond

3 700 000

14 835 000

 

 

Sum Nasjonale minoriteter

 

14 835 000

Samiske formål

680

 

Sametinget

 

 

 

50

Sametinget

215 136 000

 

 

54

Avkastning av Samefolkets fond

4 650 000

219 786 000

681

 

Tilskudd til samiske formål

 

 

 

72

Samisk språk, informasjon m.v.

10 845 000

 

 

74

Dokumentasjon, formidling mv.

1 400 000

12 245 000

682

 

Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

 

 

 

01

Driftsutgifter

3 049 000

3 049 000

684

 

Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift

 

 

 

01

Driftsutgifter

3 435 000

3 435 000

 

 

Sum Samiske formål

 

238 515 000

Beskyttelse og innvandring

690

 

Utlendingsdirektoratet

 

 

 

01

Driftsutgifter

725 815 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak , kan nyttes under post 60

2 756 867 000

 

 

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

89 813 000

 

 

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og migrasjon , kan overføres

6 784 000

 

 

47

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, Effekt-programmet , kan overføres

100 000 000

 

 

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger

235 220 000

 

 

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak

591 100 000

 

 

72

Retur og tilbakevending for flyktninger , kan overføres

50 104 000

 

 

73

Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak , kan nyttes under kap. 651, post 60

6 140 000

 

 

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet , kan overføres

12 800 000

4 574 643 000

691

 

Utlendingsnemnda

 

 

 

01

Driftsutgifter

229 592 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling

16 512 000

246 104 000

 

 

Sum Beskyttelse og innvandring

 

4 820 747 000

Folketrygden

Arbeidsliv

2541

 

Dagpenger

 

 

 

70

Dagpenger , overslagsbevilgning

13 140 000 000

13 140 000 000

2542

 

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.

 

 

 

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. , overslagsbevilgning

850 000 000

850 000 000

 

 

Sum Folketrygden

Arbeidsliv

 

13 990 000 000

Enslige forsørgere

2620

 

Stønad til enslig mor eller far

 

 

 

70

Overgangsstønad , overslagsbevilgning

2 722 000 000

 

 

72

Stønad til barnetilsyn , overslagsbevilgning

445 000 000

 

 

73

Utdanningsstønad

64 000 000

 

 

75

Tilskudd til flytting for å komme i arbeid

200 000

 

 

76

Forskuttering av underholdsbidrag

860 000 000

4 091 200 000

 

 

Sum Enslige forsørgere

 

4 091 200 000

Inntektssikring ved sykdom, uførhet og rehabilitering

2650

 

Sykepenger

 

 

 

70

Sykepenger for arbeidstakere m.v. , overslagsbevilgning

32 840 000 000

 

 

71

Sykepenger for selvstendige , overslagsbevilgning

1 970 000 000

 

 

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m. , overslagsbevilgning

570 000 000

 

 

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv. , kan overføres

273 406 000

 

 

75

Feriepenger av sykepenger , overslagsbevilgning

1 860 000 000

37 513 406 000

2651

 

Ytelser under arbeidsavklaring

 

 

 

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

27 579 000 000

27 579 000 000

2652

 

Medisinsk rehabilitering m.v.

 

 

 

70

Rehabiliteringspenger , overslagsbevilgning

1 813 000 000

 

 

71

Legeerklæringer

280 000 000

2 093 000 000

2653

 

Ytelser til yrkesrettet attføring

 

 

 

70

Attføringspenger , overslagsbevilgning

1 890 000 000

 

 

71

Attføringsstønad , overslagsbevilgning

570 000 000

2 460 000 000

2655

 

Uførhet

 

 

 

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

19 820 000 000

 

 

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

31 270 000 000

 

 

72

Særtillegg , overslagsbevilgning

1 904 000 000

 

 

73

Foreløpig uførepensjon , overslagsbevilgning

40 000 000

 

 

74

Tidsbegrenset uførestønad , overslagsbevilgning

1 705 000 000

 

 

75

Menerstatning ved yrkesskade , overslagsbevilgning

100 000 000

 

 

76

Yrkesskadetrygd gml. Lovgivning , overslagsbevilgning

70 000 000

54 909 000 000

 

 

Sum Inntektssikring ved sykdom, uførhet og rehabilitering

 

124 554 406 000

Kompensasjon for merutgifter ved nedsatt funksjonsevne m.v.

2661

 

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler m.v.

 

 

 

70

Grunnstønad , overslagsbevilgning

1 690 000 000

 

 

71

Hjelpestønad , overslagsbevilgning

1 760 000 000

 

 

73

Hjelpemidler m.v. under arbeid og utdanning

63 000 000

 

 

74

Tilskudd til biler

1 045 000 000

 

 

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 049 300 000

 

 

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

131 000 000

 

 

77

Ortopediske hjelpemidler

925 000 000

 

 

78

Høreapparater

500 000 000

9 163 300 000

 

 

Sum Kompensasjon for merutgifter ved nedsatt funksjonsevne m.v.

 

9 163 300 000

Alderdom

2670

 

Alderdom

 

 

 

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

42 868 000 000

 

 

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

68 777 000 000

 

 

72

Ventetillegg , overslagsbevilgning

33 000 000

 

 

73

Særtillegg , overslagsbevilgning

5 755 000 000

117 433 000 000

 

 

Sum Alderdom

 

117 433 000 000

Forsørgertap og eneomsorg for barn

2680

 

Etterlatte

 

 

 

70

Grunnpensjon , overslagsbevilgning

1 270 000 000

 

 

71

Tilleggspensjon , overslagsbevilgning

1 025 000 000

 

 

72

Særtillegg , overslagsbevilgning

97 000 000

 

 

74

Utdanningsstønad

1 350 000

 

 

75

Stønad til barnetilsyn , overslagsbevilgning

10 000 000

2 403 350 000

2686

 

Gravferdsstønad

 

 

 

70

Gravferdsstønad , overslagsbevilgning

150 000 000

150 000 000

 

 

Sum Forsørgertap og eneomsorg for barn

 

2 553 350 000

Diverse utgifter

2690

 

Diverse utgifter

 

 

 

70

Sykestønadsutgifter i utlandet

125 000 000

 

 

77

Pasienter fra gjensidighetsland mv.

125 000 000

250 000 000

 

 

Sum Diverse utgifter

 

250 000 000

 

 

Sum departementets utgifter

 

306 680 621 000

Inntekter:

Kap.

Post

 

Kroner

Kroner

Diverse inntekter

3600

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 

 

 

01

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 000 000

1 000 000

3605

 

Arbeids- og velferdsetaten

 

 

 

01

Administrasjonsvederlag

9 000 000

 

 

06

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

22 000 000

31 000 000

3634

 

Arbeidsmarkedstiltak

 

 

 

85

Innfordring av feilutbetaling, Arbeidsmarkedstiltak

1 000 000

1 000 000

3635

 

Ventelønn m.v.

 

 

 

01

Refusjon statlig virksomhet m.v.

53 000 000

 

 

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

2 200 000

55 200 000

3640

 

Arbeidstilsynet

 

 

 

01

Diverse inntekter

1 100 000

 

 

04

Kjemikaliekontroll, gebyrer

5 300 000

 

 

05

Tvangsmulkt

1 960 000

 

 

07

Byggesaksbehandling, gebyrer

17 400 000

25 760 000

3642

 

Petroleumstilsynet

 

 

 

02

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

800 000

 

 

03

Refusjon av tilsynsutgifter

79 100 000

 

 

06

Refusjoner/ymse inntekter

2 700 000

82 600 000

3651

 

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

 

 

 

01

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

74 000 000

74 000 000

3653

 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

 

 

 

01

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

175 731 000

175 731 000

3670

 

Nasjonale minoriteter

 

 

 

71

Avkastning av Romanifolkets fond

3 700 000

3 700 000

3680

 

Sametinget

 

 

 

51

Avkastning av Samefolkets fond

4 650 000

4 650 000

3690

 

Utlendingsdirektoratet

 

 

 

01

Retur og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

50 104 000

 

 

02

Tilfeldige inntekter

134 000

 

 

03

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

12 500 000

 

 

04

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter

1 942 374 000

 

 

06

Gjenbosetting av flyktninger- støttetiltak, ODA godkjente utgifter

6 140 000

2 011 252 000

 

 

Sum Diverse inntekter

 

2 465 893 000

Diverse inntekter – Folketrygden

5701

 

Diverse inntekter

 

 

 

02

Diverse inntekter

295 100 000

 

 

03

Hjelpemiddelsentraler m.m.

30 000 000

 

 

71

Refusjon ved yrkesskade

1 090 000 000

 

 

73

Refusjon fra bidragspliktige

390 000 000

 

 

74

Refusjon medisinsk behandling

6 000 000

 

 

80

Renter

1 700 000

1 812 800 000

5704

 

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

 

 

 

02

Dividende

235 000 000

235 000 000

5705

 

Refusjon av dagpenger

 

 

 

01

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

65 000 000

 

 

03

Refusjon for dagpenger fra EØS-land

2 600 000

67 600 000

 

 

Sum Diverse inntekter – Folketrygden

 

2 115 400 000

 

 

Sum departementets inntekter

 

4 581 293 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 600 post 01

kap. 3600 post 02

kap. 601 post 21

kap. 3601 post 02

kap. 605 post 01

kap. 3605 post 01, 04, 05 og 06

kap. 605 post 21

kap. 3605 post 02

kap. 621 post 21

kap. 3621 post 02

kap. 640 post 01

kap. 3640 post 01, 06 og 07

kap. 642 post 01

kap. 3642 post 06 og 07

kap. 642 post 21

kap. 3642 post 02

kap. 650 post 01

kap. 3650, post 01

Kap. 652 post 01

Kap. 3652 post 01

kap. 682 post 01

kap. 3682 post 01

kap. 684 post 01

kap. 3684 post 01

kap. 690 post 01

kap. 3690 post 05

kap. 691 post 01

kap. 3691 post 01

III

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2010 kan:

  1. omdisponere inntil 40 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 01 Driftsutgifter

  2. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 70 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte og kap. 732 Regionale helseforetak, post 79 Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte

  3. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 NAV-reform og pensjonsreform, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 01 Driftsutgifter

  4. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 NAV-reform og pensjonsreform, post 45 Større nyanskaffelser og vedlikehold og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

 

Arbeidsmarkedstiltak

 

 

76

Tiltak for arbeidssøkere

3 145,65 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån

Stortinget samtykker i at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2010 kan ettergi rente- og avdragsfrie lån gitt til arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede der dette blir vurdert som nødvendig for å sikre den videre driften.

VI

Fullmakt om midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger

Stortinget samtykker i at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2010 kan inngå avtaler om midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger med varighet utover 2010. Dersom behovet for mottaksplasser for asylsøkere og flyktninger blir større enn antatt i statsbudsjettet for 2010, samtykker Stortinget i at Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan øke antall plasser i statlige mottak innenfor gjeldende rammer for etablering og drift av det statlige mottaksapparatet, selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 690 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger eller post 70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak.

VII

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker til at Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2010 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 604 NAV-reform og pensjonsreform, postene 21 og 45 og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, postene 01, 21 og 45, refusjoner av kommunenes andel av utgifter til opprettelse og drift av NAV-kontorer.

Folketrygden

Andre fullmakter

II

Folketrygdytelser

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2010 skal følgende ytelser etter folketrygden utgjøre 1 :

 

 

kroner

1a.

Grunnstønad for ekstrautgifter ved uførhet etter lovens § 6-3 (laveste sats)

7 308

1b.

Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til

11 160

1c.

eller til

14 652

1d.

eller til

21 576

1e.

eller til

29 268

1f.

eller til

36 564

 

 

 

2a-1.

Hjelpestønad til uføre som må ha hjelp i huset 2 3

12 180

2a-2.

Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til uføre som må ha tilsyn og pleie 4

13 104

2b.

Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til uføre under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie 4

26 208

2c.

eller til

52 416

2d.

eller til

78 624

 

 

 

3.

Behovsprøvet gravferdsstønad opptil

19 344

 

 

 

4.

Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-11 og 17-9 5

 

 

for første barn

39 888

 

for to barn

52 056

 

for tre og flere barn

58 980

1 satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2 Stønad til hjelp i huset gjelder tilfeller før 1. januar 1992.

3 Fra 1. januar 1997 skilles det mellom stønad til hjelp i huset og stønad til særskilt tilsyn og pleie.

4 Gjelder også ved uførhet som skyldes yrkesskade, jf. lovens § 12-18.

5 Fra 1. januar 2004 dekkes 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.

III

Alderspensjonens særtillegg

Særtillegget i folketrygden, ordinær sats, settes til 100 pst. av grunnbeløpet fra 1. mai 2010.