Prop. 1 S

(2009–2010)Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2010

Tilråding fra Finansdepartementet av 9. oktober 2009,godkjent i statsråd samme dag.(Regjeringen Stoltenberg II)