1 Oversikt

1.1 Virkeområde

I denne proposisjonen fremmes forslag om utgifter og inntekter under programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner, programområde 23 Finansadministrasjon, herunder skatte- og avgiftsadministrasjonen, og programområde 24 Statlig gjeld og fordringer, renter og avdrag mv. Ansvaret for bevilgningene, herunder regnskapsavleggelse, under programkategoriene 00.30 Regjering og 00.40 Stortinget og underliggende institusjoner tilligger henholdsvis Statsministerens kontor og Stortingets egne institusjoner. Av praktiske hensyn føres disse programkategoriene opp i Finansdepartementets proposisjon, og beløpene tas med i oversikter over bevilgninger på Finansdepartementets område. Forslag under programkategori 00.40 er i samsvar med forslag fra Stortingets administrasjon.

1.2 Hovedoppgaver og organisering

Finansdepartementet med underliggende etater har blant annet ansvar for å:

  • bidra til et egnet beslutningsgrunnlag for den økonomiske politikken og budsjettarbeidet

  • forvalte statens formue

  • sikre finansieringen av offentlig virksomhet gjennom skatter og avgifter

  • koordinere arbeidet med statsbudsjettet og økonomistyring i staten

  • bidra til et offisielt statistikk- og datagrunnlag til bruk i offentlig og privat virksomhet

  • bidra til velfungerende finansmarkeder

Politikken på disse områdene er omtalt i Meld. St. 1 (2009-2010) Nasjonalbudsjettet 2010, Prop. 1 S (2009-2010) Statsbudsjettet for budsjettåret 2010 og Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Forslag til lovendringer legges fram i Prop. 1 L (2009-2010) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. – lovendringer. Proposisjonen her omfatter i første rekke forvaltningen og administrasjonen på områdene som er nevnt ovenfor.

Nedenfor følger en oversikt over virksomheter på Finansdepartementets område.

Figur 1.1 Virksomheter på Finansdepartementets område i 2010

Figur 1.1 Virksomheter på Finansdepartementets område i 2010

1 Ansvarsforholdet mellom Norges Bank og statsmyndighetene i blant annet budsjettsaker og administrative saker er regulert ved lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv.

2 Fondene er egne rettssubjekter, jf. lov 29. juni 2007 nr. 44 om Folketrygdfondet og lov 6. mars 2009 nr. 12 om Statens finansfond.

3 Virksomhet med eget styre.

1.3 Oversikt over budsjettforslaget for Finansdepartementet

1.3.1 Samlede utgifter

Programområder under departementet:

(i 1 000 kr)

 

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

Pst. endr. 09/10

Programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner

1 602 539

1 662 060

1 737 300

4,5

Programområde 23 Finansadministrasjon

21 556 585

23 346 600

24 532 800

5,1

Programområde 24 Statlig gjeld og fordringer, renter og avdrag mv.

17 717 180

65 448 800

20 445 500

-68,8

Sum utgifter

40 876 304

90 457 460

46 715 600

-48,4

Programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner

Programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner omfatter Regjeringen og Stortinget med underliggende institusjoner. Forslag til bevilgning for 2010 under programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner utgjør 1 737,3 mill. kroner.

Forslaget under programkategori 00.40 Stortinget og underliggende institusjoner er i samsvar med forslag oversendt fra Stortingets administrasjon.

Programområde 23 Finansadministrasjon

Programområde 23 Finansadministrasjon omfatter skatte- og avgiftsadministrasjon, offisiell statistikk, finansadministrasjon og enkelte andre formål. Samlet forslag til bevilgninger for 2010 under programområde 23 Finansadministrasjon utgjør 24 532,8 mill. kroner. Dette er en økning på 1 186,2 mill. kroner fra saldert budsjett 2009. Økningen under skatteetaten er på 293,9 mill. kroner og gjelder bl.a. større IT-prosjekter og en ytterligere opptrapping av innsatsen mot skatte- og avgiftskriminalitet. Videre gjelder 205 mill. kroner av økningen merverdiavgiftskompensasjon til kommuner og fylkeskommuner og til private og ideelle virksomheter. Bevilgningen til kjøp av klimakvoter i samsvar med Kyoto-avtalen foreslås økt med 505 mill. kroner i forhold til saldert budsjett for 2009.

Programområde 24 Statlig gjeld og fordringer, renter og avdrag mv.

Programområdet omfatter utgifter til renter og avdrag på den innenlandske og utenlandske statsgjelden, og på statskassens fordringer. I saldert budsjett for 2009 lå det her inne et stort obligasjonslån med forfall i 2009, mens det i 2010 ikke er forfall for noen lån.

Utgifter fordelt på postgrupper

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

Pst. endr. 09/10

01-23

Driftsutgifter

8 595 262

9 491 990

10 542 200

11,1

30-49

Nybygg, anlegg mv.

248 951

240 120

216 300

-9,9

60-69

Overføringer til kommuner

12 421 308

13 650 000

13 900 000

1,8

70-89

Overføringer til private

19 575 702

22 124 350

22 057 100

-0,3

90-99

Utlån, avdrag mv.

35 081

44 951 000

 

-100,0

 

Sum under departementet

40 876 304

90 457 460

46 715 600

-48,4

Utgifter under programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner og programområde 23 Finansadministrasjon er i hovedsak administrasjonsutgifter. Av de samlede utgiftene utgjør driftsutgiftene 89,0 pst. under programområde 00 og 96,8 pst. under programområde 23, eksklusive kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift. Renteutgifter føres over postgruppe 70-89 og utgjør 92,6 pst. av forslaget for denne postgruppen.

1.3.2 Samlede inntekter

Programområder under departementet:

(i 1 000 kr)

 

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

Pst. endr. 09/10

Programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner

41 334

58 150

19 400

-66,6

Programområde 23 Finansadministrasjon

2 837 367

5 079 200

3 411 500

-32,8

Programområde 24 Statlig gjeld og fordringer, renter og avdrag mv.

8 365 034

14 327 700

10 338 400

-27,8

Sum inntekter

11 243 735

19 465 050

13 769 300

-29,3

Samlede inntekter, eksklusive skatter og avgifter, utgjør 13 769,3 mill. kroner, hvorav 10 350,0 mill. kroner er renteinntekter. For omtale av statens renteinntekter av statskassens foliokonto og andre fordringer i 2010 vises det til omtalen under kap. 5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer. På programområde 23 Finansadministrasjon reduseres inntektene med 1 667,7 mill. kroner. Reduksjonen gjelder i det vesentlige kap. 4638 Salg av klimakvoter. Skatter og avgifter omtales i en egen proposisjon – Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.