Programområde 00 Konstitusjonelleinstitusjoner

Programkategori 00.30 Regjering

Utgifter under programkategori 00.30, fordelt på kapitler:

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

Pst. endr. 09/10

20

Statsministerens kontor

77 743

76 220

85 300

11,9

21

Statsrådet

136 952

146 600

154 700

5,5

24

Regjeringsadvokaten

59 482

61 100

61 900

1,3

 

Sum kategori 00.30

274 177

283 920

301 900

6,3

Om Statsministerens kontor, Statsrådet og Regjeringsadvokaten

Statsministerens kontor og Statsrådet

Statsministerens kontor bistår statsministeren i å lede og samordne regjeringens arbeid, blant annet ved å forberede, gjennomføre og følge opp regjeringskonferansene.

Visse saker behandles i Statsrådet under Kongens ledelse. Dette gjelder for eksempel framleggelse av lovforslag, budsjettforslag og andre forslag til vedtak til Stortinget. Statsministerens kontor har sammen med fagdepartementene ansvar for å forberede, gjennomføre og følge opp Statsrådets møter hos Kongen. Videre samordner kontoret regjeringsmedlemmenes deltakelse i Stortingets debatter og spørretimer. Bistand til statsministeren i internasjonalt arbeid er også blant kontorets oppgaver. Videre har kontoret lønns- og arbeidsgiverfunksjoner overfor regjeringens medlemmer og øvrige politikere i departementene.

Statsministerens kontor er organisert med tre avdelinger (Administrativ avdeling, Innenriksavdeling og Internasjonal avdeling) og en kommunikasjonsseksjon. I Administrativ avdeling inngår også regjeringens biltjeneste.

Regjeringsadvokaten

Regjeringsadvokatens hovedoppgaver er å føre sivile rettssaker på vegne av staten samt å gi uttalelser om juridiske spørsmål. Regjeringsadvokatens klienter er statlige organer, dvs. regjeringen, departementene og deres underliggende virksomheter. Regjeringsadvokatens saksfelt omfatter alle områder av statens virksomhet. Viktige områder er domstolskontroll av offentlig myndighet (skatt, trygd, konsesjoner, ekspropriasjon mv.), erstatningssaker, eiendomssaker, saker vedrørende arbeids- og tjenesteforhold mv. Regjeringsadvokaten fører også saker for internasjonale domstoler.

Kap. 20 Statsministerens kontor

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

01

Driftsutgifter

77 743

76 220

85 300

 

Sum kap. 20

77 743

76 220

85 300

Rapport 2008

Statsministerens kontor har bistått statsministeren i å lede og samordne regjeringens arbeid, blant annet ved å forberede, gjennomføre og følge opp regjeringskonferansene. I 2008 var det en mindre økning i utgiftene, som bl.a. skyldes høyere aktivitetsnivå ved kontoret. I tillegg ble den administrative staben styrket med én stilling, og regjeringens biltjeneste ble styrket med bl.a. én operatørstilling.

Budsjett 2010

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen under kapittel 0020 Statsministerens kontor dekker ordinære driftsutgifter for Statsministerens kontor. For 2010 foreslås det bevilget 85,3 mill. kroner. Forslaget inkluderer en økning på 6,5 mill. kroner for å dekke utgifter til utskifting av kontorets IKT-system og økte driftsutgifter ved kontoret.

Kap. 3020 Statsministerens kontor

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

16

Refusjon av foreldrepenger

524

 

 

18

Refusjon av sykepenger

437

 

 

 

Sum kap. 3020

961

 

 

Kap. 21 Statsrådet

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

01

Driftsutgifter

136 952

146 600

154 700

 

Sum kap. 21

136 952

146 600

154 700

Rapport 2008

Post 01 Driftsutgifter

Den nye statsministerboligen ble tatt i bruk høsten 2008. Økte utgifter under kap. 0021 skyldes bl.a. husleie og driftsutgifter for statsministerboligen. Politisk ledelse i departementene ble styrket med to nye stillinger.

Det ble også utbetalt etterlønn til politikere.

Budsjett 2010

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen under kapittel 21 Statsrådet skal dekke regjeringsmedlemmenes, statssekretærenes og de politiske rådgivernes lønnsutgifter, samt en del andre utgifter knyttet opp mot den politiske ledelsen i departementene. Dette gjelder bl.a. utgifter til bolig for pendlere, hjemreiser og besøksreiser for familie, diett når vedkommende har utgifter til dobbel husholdning og barnehagetilbud for politisk ledelse.

Bevilgningen dekker også generelle driftsutgifter for den politiske ledelse i departementene, herunder utgifter til tjenestereiser og alle driftsutgifter forbundet med regjeringens biltjeneste.

Nærmere regler om hvilke ytelser politisk ledelse kan få dekket, er gitt i Reglement om arbeidsvilkår for politisk ledelse, fastsatt ved kgl.res. 28. mars 2003. Reglementet suppleres av Håndbok for politisk ledelse, som utgis av Statsministerens kontor.

Regjeringens biltjeneste har biler som benyttes til tjeneste- og representasjonsoppdrag, sikkerhetskjøring mv. for regjeringens medlemmer og andre ved særskilt behov. Budsjettet for 2010 har en foreslått ramme på 154,7 mill. kroner. En stor del av økningen gjelder kjøp av en ny sikkerhetsbil til regjeringens biltjeneste.

Statsministerens kontor iverksetter, i samråd med politiet, visse sikkerhetstiltak for regjeringen. Det er vanskelig å budsjettere tiltakene, og tiltakene vil også kunne endre seg i løpet av budsjettåret. Det foreslås derfor at Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor i 2010 kan overskride bevilgningen på kapittel 21 Statsrådet, post 01 Driftsutgifter, for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for regjeringen, jf. forslag til romertallsvedtak III.1.

Kap. 3021 Statsrådet

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

16

Refusjon av foreldrepenger

546

 

 

 

Sum kap. 3021

546

 

 

Kap. 24 Regjeringsadvokaten

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

01

Driftsutgifter

47 739

47 500

47 900

21

Spesielle driftsutgifter

11 743

13 600

14 000

 

Sum kap. 24

59 482

61 100

61 900

Rapport 2008

Regjeringsadvokaten behandler et stort antall saker. Av flere grunner er Regjeringsadvokaten ikke tjent med å øke antall advokater. Den økte arbeidsbelastningen løses ved å sette ut saker til private advokater, først og fremst på områder der embetet har et større antall saker av relativt ensartet karakter. I tråd med målsettingen om å frigjøre mer tid til større og viktigere saker, ble det i 2008 satt ut flere mindre saker enn tidligere.

Budsjett 2010

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen skal dekke lønns- og driftsutgifter hos Regjeringsadvokaten. Rammen for 2009 foreslås videreført reelt uendret i 2010.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen skal dekke prosessutgifter og utgifter til leie av advokater. Posten kan også benyttes til å finansiere oppdrag som Regjeringsadvokaten påtar seg, jf. inntekter under kap. 3024, post 03 Oppdrag. Rammen for 2009 foreslås videreført reelt uendret i 2010.

Kap. 3024 Regjeringsadvokaten

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

01

Erstatning for utgifter i rettssaker

16 591

7 100

7 400

03

Oppdrag

56

500

500

16

Refusjon av foreldrepenger

1 070

 

 

18

Refusjon av sykepenger

322

 

 

 

Sum kap. 3024

18 039

7 600

7 900

Post 01 Erstatning for utgifter i rettssaker

Inntektsforslaget dekker inntekter som følge av at staten tilkjennes saksomkostninger i sivile saker der Regjeringsadvokaten har vært prosessfullmektig. Rammen for 2009 foreslås videreført reelt uendret i 2010.

Post 03 Oppdrag

Posten skal dekke inntekter fra oppdrag som Regjeringsadvokaten tar på seg, blant annet for statsforetakene, jf. kap. 24, post 21. Rammen for 2009 foreslås videreført i 2010.

Programkategori 00.40 Stortinget og underliggende institusjoner

Utgifter under programkategori 00.40, fordelt på kapitler:

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

Pst. endr. 09/10

41

Stortinget

882 050

902 470

927 500

2,8

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

4 641

5 300

5 800

9,4

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

40 124

42 300

47 300

11,8

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

7 784

7 670

8 100

5,6

51

Riksrevisjonen

393 763

420 400

446 700

6,3

 

Sum kategori 00.40

1 328 362

1 378 140

1 435 400

4,2

Programkategorien omfatter lønns- og driftsutgifter til Stortinget, Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste og Riksrevisjonen. Forslaget er i samsvar med forslag oversendt fra Stortingets administrasjon.

Kap. 41 Stortinget

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

639 542

682 000

735 800

32

Kjøp av leiligheter , kan overføres

64 537

10 000

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

49 577

59 920

40 600

70

Tilskudd til partigruppene

127 394

139 300

138 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 000

1 100

1 400

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

 

10 150

11 700

 

Sum kap. 41

882 050

902 470

927 500

Hovedoppgaver og organisasjon

Stortingets administrasjon har som hovedoppgave å bistå Stortinget i dets konstitusjonelle og administrative gjøremål, slik disse er nedfelt i Grunnloven, lov, stortingsvedtak og gjennom konstitusjonell praksis, og ellers på best mulig måte å legge forholdene til rette for stortingsrepresentantenes utøvelse av sine oppgaver.

Direktøren er Stortingets øverste administrative leder og direkte underlagt Stortingets presidentskap. Administrasjonen er organisert i fem avdelinger: Konstitusjonell avdeling, Drifts- og serviceavdelingen, Forvaltningsavdelingen, Informasjons- og dokumentasjonsavdelingen og Internasjonal avdeling.

Rapport 2008

Stortinget har hatt 104 møter, Odelstinget 41 og Lagtinget 16 møter i 2008. Det er behandlet til sammen 418 Stortings-, Odelstings- og budsjettinnstillinger. I tillegg er det behandlet 307 private forslag (dokument 8), Odelstings- og Stortingsmeldinger, Odelstings- og Stortingsproposisjoner, og 1 607 skriftlige spørsmål er besvart. Totalt var det 99 saker/høringer og 847 organisasjoner til høring i 2008.

Stortingets administrasjon engasjerte i 2008 et konsulentselskap til å gjennomgå Stortingets samlede innkjøpsvirksomhet. Målet er å gjøre Stortingets administrasjon til en foregangsvirksomhet når det gjelder å etterleve regelverket for offentlige anskaffelser og sørge for effektiv ressursbruk gjennom sikrere, enklere og bedre innkjøp. Prosjektet er planlagt å gå til 2010.

Stortingets nye pedagogiske opplegg for ungdomstrinnet, 2050 — Valget er ditt, ble åpnet 15. september 2008. Spillet starter med en visjon om år 2050. Elevene skal være med på å skape en god fremtid ved å prioritere mellom politiske tiltak innen miljø, helse/omsorg, sport/kultur, utdanning og utenriksforhold. Gjennom prioriteringsspillet lærer elevene at politikk handler om valg for fremtiden.

MiniTinget, Stortingets lærings- og opplevelsessenter, har vært nesten fullbooket i 2008. Ordningen er beregnet på elever i videregående skole. Skolesaken er i ferd med å bli utdatert, og derfor vil det i 2009 bli laget en ny sak.

I forbindelse med Valhall 2008 (overgang til nye PC-er med Microsoft Vista og Office 2007) ble utviklingsverktøyet for EPOS (elektronisk parlamentarisk oppfølgingssystem for Stortinget) og Storbud (system for behandling av statsbudsjettet) oppgradert. Det ble utviklet nye prosedyrer i EPOS som leverer data til stortinget.no. Det største prosjektet som ble gjennomført i 2008, var innføring av Windows Vista på alle arbeidsstasjoner. Det er nå utplassert ca. 800 nye maskiner med Vista.

Stortingets administrasjon godkjente Stortingets miljøstrategi i januar 2008. Miljøstrategien følges opp som et ledd i den årlige budsjett- og planprosessen ved at alle budsjettansvarlige legger planer for aktiviteter foreslått i miljøstrategien. Stortinget vil avdekke på hvilke områder og i hvilken grad Stortingets virksomhet belaster miljøet. Det er derfor formulert en miljøerklæring og miljømål, og det rapporteres om Stortingets administrasjon når miljømålene.

I 2008 ble informasjons- og teknologistrategi for Stortinget (2009-2012) utarbeidet.

Mål og budsjett 2010

Budsjettet omfatter den parlamentariske virksomheten i vid forstand, medregnet Stortingets deltakelse i internasjonale parlamentarikerforsamlinger, øvrige reiser og stortingsrepresentantenes godtgjørelser. Budsjettet omfatter også den administrative drift av Stortinget.

Foruten de konstitusjonelle oppgavene, ivaretas Stortingets internasjonale aktiviteter gjennom besøksutvekslinger til og fra Norge. Stortinget ønsker også å bidra til demokratiutvikling og styrke parlamentenes rolle i nye demokratier.

Det er en viktig målsetting for Stortinget å dokumentere og sikre at dokumentasjonen av Stortingets konstitusjonelle og administrative virksomhet blir bevart på en hensiktsmessig og rasjonell måte for gjenfinning til samtidig og fremtidig bruk. Det er et mål å vedlikeholde og videreutvikle de servicemessige, tekniske og administrative tjenester, systemer og installasjoner på Stortinget.

Budsjettforslaget for 2010 er økt med 45,5 mill. kroner i forhold til regnskap 2008, og 25 mill. kroner i forhold til budsjett for 2009. Kapittel 41 blir ikke tilført midler fra den sentrale lønnsreserven i staten, og det må følgelig legges inn en viss lønnsreserve i budsjettet.

Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

Posten omfatter lønn og godtgjørelser for stortingsrepresentanter og ansatte, samt utgifter til Stortingets kjøp av varer og tjenester. Posten omfatter også utgifter til reiser og deltakelse i faste internasjonale parlamentarikerforsamlinger. Utgifter til trykking av Stortingets publikasjoner, drift av Stortingets bibliotek og arkiv, samt vedlikehold og drift av bygninger og Stortingets tjenesteboliger inngår i denne posten. Stortinget er i 2010 vertskap for OSSEs hovedforsamling. Det planlegges gjennomføring av handlingsplan for informasjons- og teknologistrategien. Strategien gjelder for perioden 2009-2012.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Her budsjetteres kjøp av teknisk utstyr, fornyelse og videreutbygging av Stortingets IKT-anlegg, kjøp av kunst, ombyggingsarbeider, større vedlikeholdsarbeider mv. i Stortingets bygningsmasse. Ferdigstillelse av ENØK-tiltak, kjøling, brannutbedringer, nye systemer i stortingssalen og utbedring av alunskader nevnes spesielt for 2010.

Post 70 Tilskudd til partigruppene

Posten omfatter Stortingets tilskudd til partienes gruppesekretariater. Tilskuddet til hver stortingsgruppe avhenger av partiets representasjon på Stortinget. Det gis et fast, felles grunntilskudd til hver partigruppe samt et tillegg per stortingsrepresentant. I valgår er totalbeløpet for gruppetilskudd noe høyere, da grupper som eventuelt reduserer antall representanter ved valget, får beholde den opprinnelige støtten ut året.

Post 73 Kontingenter, internasjonale delegasjoner

Dette er en post der kontingentene til Nordisk Råd, OSSE og IPU føres.

Kap. 3041 Stortinget

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

01

Salgsinntekter

6 792

5 840

6 000

03

Leieinntekter

2 358

2 410

2 500

40

Salg av leiligheter

 

40 000

 

 

Sum kap. 3041

9 150

48 250

8 500

Under dette kapitlet budsjetteres blant annet salgsinntekter og leieinntekter. Salgsinntektene kommer stort sett fra kafeteriaene.

Kap. 42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

01

Driftsutgifter

4 641

5 300

5 800

 

Sum kap. 42

4 641

5 300

5 800

Hovedoppgaver

Ombudsmannsnemnda skal bidra til å sikre de allmennmenneskelige rettigheter for Forsvarets personell, og ved sitt arbeid søke å medvirke til å effektivisere Forsvaret. Nemndas formann benevnes som Ombudsmannen for Forsvaret. Personellet i Forsvaret kan bringe inn alle typer saker for Ombudsmannen, dersom de mener seg urettmessig behandlet av Forsvarets ordinære forvaltningsorganer. Antall henvendelser til Ombudsmannen er økende, og de fleste henvendelser løses på «lavnivå». Antall henvendelser fra vernepliktige og tjenestemenn innenfor det som kan rubriseres som «rådgivende funksjon», har fortsatt hatt en økende tendens, det samme har henvendelser fra personellorganisasjonene. Ombudsmannen merker et økende antall henvendelser fra personell i Heimevernet.

Saker av prinsipiell karakter, eller som har særlig allmenn interesse, forelegges nemnda etter forberedelse av Ombudsmannen.

Stortingets forsvarskomité, forsvarsministeren og forsvarssjefen kan forelegge saker for nemnda til uttalelse.

Som ledd i tilsynet med tjenesteforholdene i Forsvaret foretar Ombudsmannsnemnda rutinemessige befaringer. Medlemmer av Forsvarets ombudsmannsnemnd er også medlemmer av Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige. Utgifter vedrørende sistnevnte nemnd dekkes også over kap. 42.

Innberetning til Stortinget

Ved utgangen av hvert år sender Ombudsmannsnemnda melding om sin virksomhet til Stortinget (Dok. nr. 5). Gjenpart av meldingen sendes Forsvarsdepartementet. Nemnda kan også, når den finner det ønskelig, sende melding til Stortinget om enkeltsaker i årets løp.

Av nemndas melding for 2008 framgår at det samlede klageantall er stabilt, men noe varierende fra år til år. Stadig flere saker løses gjennom veiledning ved besøk ved avdeling eller per telefon. Disse sakene registreres ikke som klagesaker.

Klagesakene knytter seg i hovedsak til spørsmål vedrørende utsettelse av førstegangstjeneste, utsettelse av øvelser, økonomiske ytelser som bostøtte, sosial stønad, økonomisk erstatning, befalets rettigheter, tjenesteuttalelser mv.

Ved befaringer/inspeksjoner søker Ombudsmannsnemnda å bidra til en stadig bedring av tjenesteforholdene i Forsvaret.

Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige sender innberetning til Stortinget (Dok. nr. 6) hvert fjerde år.

Budsjett 2010

Budsjettøkningen skyldes arbeid med fornyelse og oppgradering av elektronisk sikringsutstyr samt forbedring av fysisk sikring av lokalene.

Kap. 43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

01

Driftsutgifter

40 124

42 300

47 300

 

Sum kap. 43

40 124

42 300

47 300

Hovedoppgaver

Bestemmelser om Sivilombudsmannen er gitt i lov 22. juni 1962 med senere endringer, senest 16. januar 2004 nr. 3, og i Stortingets instruks for ombudsmannen 19. februar 1980, sist endret 2. desember 2003.

Som Stortingets tillitsmann skal Sivilombudsmannen føre kontroll med at det i den offentlige forvaltning ikke blir begått urett eller feil mot den enkelte borger. Ombudsmannen skal også bidra til at forvaltningen respekterer og sikrer menneskerettighetene. Disse oppgavene ivaretas først og fremst gjennom undersøkelser og behandling av klager fra enkeltpersoner. Ombudsmannen tar også opp saker av eget tiltak, og han foretar inspeksjoner og besøk.

Rapport 2008

Ombudsmannens årsmelding for 2008 er overlevert Stortinget i mars 2009. Meldingen er tatt inn i Dok. nr. 4 (2008-2009).

Mål og budsjett 2010

For å styrke og for å få bedre kontroll med forvaltningens saksbehandling og rettsanvendelser, må ombudsmannen sørge for tilstrekkelig bemanning, enkle og gode rutiner og et tilfredsstillende arbeidsmiljø. Ombudsmannen ser det som nødvendig og ønskelig å opprettholde et høyt nivå på utadrettede og egne tiltak.

Kap. 3043 Stortingets ombudsmann for forvaltningen

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

16

Refusjon av foreldrepenger

947

 

 

 

Sum kap. 3043

947

 

 

Kap. 44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

01

Driftsutgifter

7 784

7 670

8 100

 

Sum kap. 44

7 784

7 670

8 100

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) er et permanent utvalg, opprettet i 1996. Utvalget har syv medlemmer som alle er valgt for fem år.

Hovedoppgaver

EOS-utvalget skal kontrollere både den sivile overvåkingstjenesten, den militære etterretningstjenesten og sikkerhetstjenesten (EOS-tjenestene). Kontrollutvalgets oppgaver er å føre regelmessig tilsyn med den virksomhet som tjenestene utfører, undersøke alle klager og på eget initiativ ta opp saker og forhold som utvalget ut fra formålet finner det riktig å behandle. Hovedformålet er å ivareta den enkeltes rettssikkerhet.

Det avgis årlig melding til Stortinget om utvalgets virksomhet, og ellers gis det innberetning ved behov.

Rapport 2008

Stortingets kontrollutvalg (EOS-utvalget) har i 2008 gjennomført 26 inspeksjoner av ulike etater og avdelinger. Det er avholdt 17 interne arbeidsmøter. Videre er det gjennomført 13 inspeksjoner av ytre ledd. Det har i 2008 innkommet 13 klagesaker til utvalget, og utvalget har tatt opp 13 saker av eget tiltak.

Nærmere opplysninger om virksomheten er gitt i utvalgets årsmelding for 2008 (Dok. nr. 18 for 2008-2009).

Mål og budsjett 2010

Utvalgets hovedoppgave er å føre løpende kontroll med EOS-tjenestene. Kontrollen utøves i form av inspeksjoner, behandling av klagesaker og behandling av saker som tas opp av eget tiltak. Utvalgets faglige virksomhet styres av hva som fremkommer gjennom inspeksjonsvirksomheten og av de signalene Stortinget gir ved behandlingen av utvalgets årsmeldinger.

Utvalget vil i 2010 fortsette arbeidet fra 2009 med å utvikle systematiske prosjektrettede undersøkelser som arbeidsmetode, som et supplement til den løpende inspeksjonsvirksomheten. Behovet skyldes hovedsakelig økt kompleksitet pga. teknologiutviklingen og økt samarbeid mellom tjenestene. Utvalget ønsker å styre ressursbruken i sekretariatet til de saker og undersøkelser utvalget anser er relevante og av prinsipiell betydning. I dag blir en stor del av ressursene i sekretariatet brukt til arbeid med store og tunge enkeltsaker. Utvalget vil også arbeide aktivt for å opprettholde samarbeidet med kontrollmyndigheter og relevante fagmiljøer både internasjonalt og i Norge.

Utvalget vil i løpet av 2010 måtte skifte ut det meste av sitt graderte (Tempest-sikret) dataanlegg som er over 10 år gammelt, samt deler av det ugraderte dataanlegget.

Kap. 51 Riksrevisjonen

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

01

Driftsutgifter

393 763

420 400

446 700

 

Sum kap. 51

393 763

420 400

446 700

Hovedoppgaver og organisering

Riksrevisjonen ledes av et kollegium som består av fem riksrevisorer valgt av Stortinget for en periode på fire år. Riksrevisjonens formål, oppgaver og rammevilkår følger av lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen og instruks om Riksrevisjonens virksomhet av 11. mars 2004. Riksrevisjonen skal gjennom revisjon, kontroll og veiledning bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt og at statens midler og verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, jf. riksrevisjonsloven § 1.

Riksrevisjonen kan også etter avtale påta seg revisjons-, kontroll- og bistandsoppdrag internasjonalt. Stortinget kan pålegge Riksrevisjonen å sette i gang særlige undersøkelser. Oppgavene er nærmere utdypet i instruksen om Riksrevisjonens virksomhet.

Riksrevisjonen er organisert i syv avdelinger, med fire regnskapsrevisjonsavdelinger, to forvaltningsrevisjonsavdelinger og en administrasjonsavdeling.

Rapport 2008

Riksrevisjonen oversendte følgende dokumenter til Stortinget i 2008:

  • Dokument nr. 1 (2008-2009), resultatet av den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2007

  • Dokument nr. 2 (2008-2009), melding om Riksrevisjonens virksomhet i 2007

  • Dokument nr. 3-serien, dvs. resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner, og enkelte andre saker (15 dokumenter)

I Dokument nr. 2 (2008-2009) orienterer Riksrevisjonen om virksomheten i 2008.

I 2008 har Riksrevisjonen styrket innsatsen ytterligere for å forebygge og avdekke misligheter og korrupsjon i offentlig forvaltning. Det er blant annet opprettet en elektronisk tipskanal som allmennheten kan benytte seg av. Riksrevisjonen ser det også som en prioritert oppgave å bidra til bedre global miljøforvaltning og overtok i 2008 oppgaven med å lede og være sekretariat for arbeidsgruppen for miljørevisjon i den europeiske paraplyorganisasjonen for riksrevisjoner (EUROSAI). Omfanget av bistandsvirksomheten er økt, og Riksrevisjonen har i 2008 undertegnet intensjonsavtaler om bistand med riksrevisjonene i Serbia og Nepal. Fra tidligere foreligger avtaler med Mongolia, Malawi og Zambia. I 2008 ble 6 536 600 kroner innrapportert som DAC-midler til OECD via Norad.

Alle dokumenter som sendes Stortinget, administrative rapporter og annen informasjon om Riksrevisjonen er tilgjengelig på Riksrevisjonens nettsted www.riksrevisjonen.no. Det samme er Riksrevisjonens offentlige journal.

Mål og budsjett 2010

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjøres gjennom revisjon, kontroll og veiledning. Resultatet av revisjonen rapporteres til Stortinget. Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv.

Riksrevisjonens må ha god kompetanse på alle nivåer for å møte de forventninger og krav som stilles og må derfor legge til rette for målrettet kompetanseutvikling. Riksrevisjonen må også ha fokus på å beholde personell med erfaring og god kompetanse, ha effektive rekrutteringsprosesser og sikre effektiv bruk av kompetansen i hele organisasjonen.

Høy kvalitet i arbeidet skal sikres gjennom en riktig forståelse og bruk av standarder og retningslinjer og ved å ha tilpassede metoder og gode administrative støttesystemer.

Nye vedtatte internasjonale revisjonsstandarder og den generelle metodeutviklingen vil derfor kreve en tilpasning av allerede etablerte revisjonsverktøy.

Riksrevisjonen utviklingssamarbeid med andre land vil videreføres. Dette er et viktig arbeid for den demokratiske utviklingen i aktuelle land, men er samtidig ressurskrevende. Riksrevisjonen ser det fortsatt som et prioritert område å bidra til en bedre global miljøforvaltning blant annet gjennom å lede EUROSAI-sekretariatet for miljørevisjon.

Post 01 Driftsutgifter

Posten omfatter lønnsutgifter og utgifter til Riksrevisjonens kjøp av varer og tjenester. Lønnsutviklingen i Riksrevisjonen forventes å følge lønnsutviklingen i staten for øvrig.

I 2010 forventer Riksrevisjonen å doble ressursinnsatsen til bistandsarbeid ift. 2008. Anslaget er imidlertid usikkert.

Riksrevisjonen vil fortsatt satse spesielt på videreutvikling av IKT-basert revisjonsstøtteverktøy og administrative støttesystemer.

Kap. 3051 Riksrevisjonen

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Regnskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

01

Refusjon innland

1 238

1 300

1 500

02

Refusjon utland

1 960

1 000

1 500

15

Refusjon arbeidsmarkedstiltak

11

 

 

16

Refusjon av foreldrepenger

4 390

 

 

18

Refusjon av sykepenger

4 092

 

 

 

Sum kap. 3051

11 691

2 300

3 000

Riksrevisjonen vil motta refusjoner i forbindelse med inngått leieavtale med IDI-sekretariatet og oppdrag i utlandet.