5 Likestilling

Nedenfor gis det en oversikt over status for arbeidet med likestilling på Finansdepartementets område, jf. likestillingsloven § 1 bokstav a. Som nevnt i pkt. 1.1 i del I omfatter denne proposisjonen av praktiske årsaker også programkategori 00.30 Regjering som Statsministerens kontor har ansvaret for, og likestillingsstatus gis derfor også for denne programkategorien.

Budsjettkapitlene på Finansdepartementets område gjelder i det alt vesentlige administrasjon og statens gjeld og fordringer. Disponeringen av disse bevilgningene har ikke betydning for kjønns- og likestillingsforhold. Departementets arbeid med for eksempel skatte-, avgifts- og pensjonsspørsmål har i noen tilfeller likestillingskonsekvenser. Det samme gjelder departementets og dets etaters personalpolitikk.

5.1 Finansdepartementet

Det er et mål for Finansdepartementet å legge forholdene til rette for like muligheter for kvinner og menn når det gjelder tilsetting, kompetanseutvikling og avansement til høyere stillinger.

Kvinneandelen i Finansdepartementet var 43 pst. per 31. desember 2008. Andelen kvinnelige ledere var 24 pst. ved utgangen av 2008. Det er høyest kvinneandel blant ansatte jurister med 46 pst., etterfulgt av en kvinneandel på 32 pst. blant ansatte økonomer. Kvinneandelen for nyansatte akademikere har vært på om lag 50 pst. i de senere årene. Kvinneandelen blant nyansatte jurister er om lag 55 pst. og blant nyansatte økonomer 43 pst. Ved utgangen av 2008 hadde om lag 7 pst. av ansatte kvinner og 1 pst. av ansatte menn redusert tjeneste på grunn av omsorg for barn.

5.2 Finansdepartementets underliggende etater

Nedenfor følger en oversikt over den prosentvise kvinneandelen og andelen kvinnelige ledere per 31. desember 2008 samt en kort omtale av status.

Tabell 5.1 Kvinneandeler i Finansdepartementets underliggende etater

Etat

Kvinneandel

Kvinnelige ledere

Kredittilsynet

53 pst.

41 pst.

Toll- og avgiftsetaten

49 pst.

33 pst.

Skatteetaten

63 pst.

50 pst.

Statistisk sentralbyrå

54 pst.

35 pst.

Senter for statlig økonomistyring

61 pst.

39 pst.

Statens innkrevingssentral

73 pst.

74 pst.

Kredittilsynet

Likestillingsarbeidet i Kredittilsynet er forankret i Arbeidsmiljø- og likestillingsutvalget, hvor en egen tillitsvalgt for likestilling møter fast. Utvalget følger blant annet utviklingen på likelønnsområdet. En handlingsplan for likestilling er utarbeidet og angir flere konkrete målsettinger for likestillingsarbeidet. En av målsettingene er å ha særlig oppmerksomhet på rekruttering av kvinner til høyere stillingskategorier og lederstillinger.

Toll- og avgiftsetaten

Arbeidet med en utjevning i kjønnssammensetningen er forankret i toll-og avgiftsetatens personalpolitikk og videreført i dens mangfoldstrategi. Mangfoldstrategien tar utgangspunkt i at etaten skal være en inkluderende arbeidsplass og inneholder målsettinger om en balansert kjønnssammensetning. Målsetningen for perioden 2008-2012 er å øke andelen kvinnelige ledere. Det er utarbeidet tiltak knyttet til dette som retter seg mot rekrutteringspraksis, likelønn og en balansert kjønnsrepresentasjon i utvalg, prosjekt- og styringsgrupper. Likestillings- og kjønnsperspektivet skal integreres på alle nivå i organisasjonen.

Skatteetaten

Skatteetaten har utarbeidet ny handlingsplan for likestilling for 2009-2011 som prioriterer holdningsskapende arbeid i et likestillings- og mangfoldsperspektiv. Evaluering av handlingsplanen for 2006-2008 viser at skatteetaten har nådd målsettingen om å øke andelen kvinner i lederstillinger.

Per juni 2009 er 50 pst av etatens ledere er kvinner. På samme tidspunkt tar 14 av 18 menn i fødselspermisjon ut utvidet permisjon. Søkelys i den nye handlingsplanen rettes mot kvinnelige ledere og medarbeidere, herunder kvinner med innvandrerbakgrunn og kvinner med nedsatt funksjonsevne. Etaten ønsker flere kvinner med i prosjekt- og arbeidsgrupper. Handlingsplanen tar opp alder i et likestillingsperspektiv og etterstreber lik lønn for arbeid av samme verdi. Likestilling handler også om menns deltakelse i omsorgsarbeid og rettigheter ved permisjoner. Etaten ønsker videre å innføre bruk av kjønns- og mangfoldsnøytrale begrep i skriftlig og muntlig framstilling.

I handlingsplanen er det på 7 områder satt opp konkrete mål som skal være innfridd innen utgangen av 2011. Regiondirektørene i samarbeid med de regionale likestillingsgruppene samarbeider om å nå disse målene. Likestillingsutvalget og Mangfoldsutvalget vil i november 2009 arrangere et Likeverdsseminar hvor målsettingen er å få innspill til videre satsing på likestillings-, mangfolds- og likeverdsarbeid i skatteetaten.

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en personalpolitikk som bygger på likeverd, og at alle medarbeidere gis like muligheter uavhengig av kjønn, alder og etnisk tilhørighet. Likestilling er integrert i Statistisk sentralbyrås personalpolitikk, og virksomheten ønsker å rekruttere flere kvinnelige ledere.

Senter for statlig økonomistyring

Likestillingsarbeidet i Senter for statlig økonomistyring (SSØ) er forankret i virksomhetens overordnede personalpolitikk og har som mål å legge til rette for like rettigheter, plikter og muligheter for begge kjønn. Et partssammensatt Likestillingsutvalg har som oppgave å utvikle og foreslå tiltak som fremmer likestilling i SSØ. Utvalget har siden det ble opprettet fulgt lønnsutviklingen nøye. Utvalget vil framover ha spesiell oppmerksomhet på seniorpolitikk og rekruttering av fremmedkulturelle og medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Statens innkrevingssentral

Statens innkrevingssentral har likestillingsarbeidet som eget område i personalpolitiske plan. Målet er at kvinner og menn, uansett alder, skal gis like muligheter til utfordringer, karriere og videreutdanning. Lønnsutvikling hos kvinner og menn skal være lik. Ingen skal diskrimineres på bakgrunn av kjønn, alder eller etnisk tilhørighet. Målene skal overvåkes i rekrutteringssammenheng, i interne prosjekter og utviklingsarbeid og i kurs og opplæringssammenheng. Hvordan kvinner og menn fordeler omsorg for barn vil også være et overvåkingsområde.

5.3 Programkategori 00.30 Regjering

Statsministerens kontor

Statsministerens kontor har en høy andel kvinner i lederstillinger og andre stillinger der det kreves høyere utdanning. Det er et mål å beholde denne kjønnsfordelingen. I enkelte andre stillingsgrupper vil det ved ledighet være et mål å rekruttere slik at kjønnsfordelingen blir jevnere. Kontoret legger vekt på å gi kvinner og menn samme mulighet til utvikling i oppgaver og kompetanse, og gjennom dette også samme mulighet til lønnsutvikling.

Ved Statsministerens kontor var det ved utgangen av 2008 tilsatt 37 kvinner og 35 menn. Kvinneandelen i embetsstillinger var 37,5 pst. av totalt 8 stillinger. For alle stillinger tillagt lederansvar var kvinneandelen 36 pst. (totalt 11 stillinger). I rådgiver- og saksbehandlerstillinger var kvinneandelen 52 pst. av totalt 27 stillinger.