Forslagtil vedtak om bevilgning for budsjettåret 2010,kapitlene 20–51 og 1600–1650, 3024–3051, 4600–4638, 5341, 5580og 5605

I

Utgifter:

Kap.

Post

 

 

Kroner

Kroner

Regjering

20

 

Statsministerens kontor

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

85 300 000

85 300 000

21

 

Statsrådet

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

154 700 000

154 700 000

24

 

Regjeringsadvokaten

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

47 900 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

14 000 000

61 900 000

 

 

Sum Regjering

 

 

301 900 000

Stortinget og underliggende institusjoner

41

 

Stortinget

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , kan nyttes under post 70

 

735 800 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

 

40 600 000

 

 

70

Tilskudd til partigruppene

 

138 000 000

 

 

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

 

1 400 000

 

 

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

 

11 700 000

927 500 000

42

 

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

5 800 000

5 800 000

43

 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

47 300 000

47 300 000

44

 

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

8 100 000

8 100 000

51

 

Riksrevisjonen

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

446 700 000

446 700 000

 

 

Sum Stortinget og underliggende institusjoner

 

 

1 435 400 000

Finansdepartementet

Finansadministrasjon

1600

 

Finansdepartementet

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

287 700 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

 

37 200 000

 

 

70

Tilskuddsmidler fra Finansmarkedsfondet

 

11 800 000

336 700 000

1602

 

Kredittilsynet

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

286 900 000

286 900 000

1605

 

Senter for statlig økonomistyring

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

309 500 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

 

15 400 000

324 900 000

1608

 

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

 

16 600 000

16 600 000

 

 

Sum Finansadministrasjon

 

 

965 100 000

Skatte- og avgiftsadministrasjon

1610

 

Toll- og avgiftsetaten

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

1 279 600 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

 

83 600 000

1 363 200 000

1618

 

Skatteetaten

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

4 260 300 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

124 300 000

 

 

22

Større IT-prosjekter , kan overføres

 

218 700 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

 

51 300 000

4 654 600 000

 

 

Sum Skatte- og avgiftsadministrasjon

 

 

6 017 800 000

Offisiell statistikk

1620

 

Statistisk sentralbyrå

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

485 400 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overføres

 

183 200 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

 

10 400 000

679 000 000

 

 

Sum Offisiell statistikk

 

 

679 000 000

Andre formål

1632

 

Kompensasjon for merverdiavgift

 

 

 

 

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner , overslagsbevilgning

 

13 900 000 000

 

 

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter , overslagsbevilgning

 

1 445 000 000

15 345 000 000

1634

 

Statens innkrevingssentral

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

238 200 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

 

15 000 000

253 200 000

1637

 

EU-opplysning

 

 

 

 

70

Tilskudd til frivillige organisasjoner

 

4 600 000

4 600 000

1638

 

Kjøp av klimakvoter

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , kan overføres

 

8 100 000

 

 

21

Kvotekjøp, generell ordning , kan overføres

 

1 220 000 000

 

 

22

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser , kan overføres

 

10 000 000

1 238 100 000

1645

 

Statens finansfond

 

 

 

 

70

Tilskudd til drift

 

30 000 000

30 000 000

 

 

Sum Andre formål

 

 

16 870 900 000

Statsgjeld, renter og avdrag mv.

1650

 

Statsgjeld, renter mv.

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

30 900 000

 

 

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld , overslagsbevilgning

 

20 414 600 000

20 445 500 000

 

 

Sum Statsgjeld, renter og avdrag mv.

 

 

20 445 500 000

 

 

Sum departementets utgifter

 

 

46 715 600 000

Inntekter:

Kap.

Post

 

 

Kroner

Kroner

Regjering

3024

 

Regjeringsadvokaten

 

 

 

 

01

Erstatning for utgifter i rettssaker

 

7 400 000

 

 

03

Oppdrag

 

500 000

7 900 000

 

 

Sum Regjering

 

 

7 900 000

Stortinget og underliggende institusjoner

3041

 

Stortinget

 

 

 

 

01

Salgsinntekter

 

6 000 000

 

 

03

Leieinntekter

 

2 500 000

8 500 000

3051

 

Riksrevisjonen

 

 

 

 

01

Refusjon innland

 

1 500 000

 

 

02

Refusjon utland

 

1 500 000

3 000 000

 

 

Sum Stortinget og underliggende institusjoner

 

 

11 500 000

Finansdepartementet

4600

 

Finansdepartementet

 

 

 

 

02

Diverse refusjoner

 

500 000

 

 

85

Avkastning fra Finansmarkedsfondet

 

11 800 000

12 300 000

4605

 

Senter for statlig økonomistyring

 

 

 

 

01

Økonomitjenester

 

35 700 000

35 700 000

4610

 

Toll- og avgiftsetaten

 

 

 

 

01

Ekspedisjonsgebyr

 

6 200 000

 

 

02

Andre inntekter

 

2 400 000

 

 

03

Refunderte pante- og tinglysingsgebyr

 

2 000 000

 

 

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

 

240 000 000

 

 

85

Overtredelsesgebyr - valutadeklarering

 

5 000 000

255 600 000

4618

 

Skatteetaten

 

 

 

 

01

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

 

50 000 000

 

 

02

Andre inntekter

 

30 000 000

 

 

05

Gebyr for utleggsforretninger

 

23 000 000

 

 

07

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

 

2 000 000

105 000 000

4620

 

Statistisk sentralbyrå

 

 

 

 

01

Salgsinntekter

 

300 000

 

 

02

Oppdragsinntekter

 

183 200 000

 

 

85

Tvangsmulkt

 

10 000 000

193 500 000

4634

 

Statens innkrevingssentral

 

 

 

 

02

Refusjoner

 

32 500 000

 

 

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

 

200 000 000

 

 

86

Bøter, inndragninger

 

1 200 000 000

 

 

87

Trafikantsanksjoner

 

65 000 000

 

 

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

 

200 000 000

1 697 500 000

4638

 

Salg av klimakvoter

 

 

 

 

01

Salgsinntekter

 

825 000 000

825 000 000

 

 

Sum Finansdepartementet

 

 

3 124 600 000

Ymse inntekter

5341

 

Avdrag på utestående fordringer

 

 

 

 

95

Avdrag på lån til Jugoslavia

 

200 000

200 000

 

 

Sum Ymse inntekter

 

 

200 000

Skatter og avgifter

5580

 

Sektoravgifter under Finansdepartementet

 

 

 

 

70

Kredittilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

 

286 900 000

286 900 000

 

 

Sum Skatter og avgifter

 

 

286 900 000

Renter og utbytte mv.

5605

 

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

 

 

 

 

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

 

1 517 600 000

 

 

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

 

1 000 000

 

 

82

Av innenlandske verdipapirer

 

1 277 400 000

 

 

83

Av alminnelige fordringer

 

80 000 000

 

 

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

 

227 200 000

 

 

85

Renteinntekter fra bytteavtaler mv.

 

7 165 000 000

 

 

89

Garantiprovisjon

 

70 000 000

10 338 200 000

 

 

Sum Renter og utbytte mv.

 

 

10 338 200 000

 

 

Sum departementets inntekter

 

 

13 769 300 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 kan:

 1.  

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1600 post 01

  kap. 4600 post 02

  kap. 1605 post 01

  kap. 4605 post 01

  kap. 1610 post 01

  kap. 4610 post 01

  kap. 1618 post 01

  kap. 4618 post 02

  kap. 1634 post 01

  kap. 4634 post 02

 2. overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 02 Oppdragsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

III

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at:

 1. Statsministerens kontor i 2010 kan overskride bevilgningen på kap. 21 Statsrådet, post 01 Driftsutgifter, for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for regjeringen.

 2. Finansdepartementet i 2010 kan overskride bevilgningen på kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 01 Driftsutgifter, til dekning av honorarer, transaksjonskostnader og utgifter til faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.

 3. Finansdepartementet i 2010 kan overskride bevilgningen på kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 21 Kvotekjøp, generell ordning, med et beløp som tilsvarer inntekter fra salg av klimakvoter som er regnskapsført på kap. 4638 Salg av klimakvoter, post 02 Salg av innkjøpte kvoter.

IV

Inntektsføring av renter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i statsregnskapet for 2010 uten bevilgning kan inntektsføre renteinntekter mv. fra Statens finansfond under kap. 5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer, post 87 Renteinntekter mv. fra Statens finansfond.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

V

Kjøp av klimagasskvoter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 kan inngå avtaler om kjøp av klimagasskvoter ved bruk av Kyoto-mekanismene for inntil 3 700 mill. kroner utover gitt bevilgning under kap. 1638 Kjøp av klimakvoter, post 21 Kvotekjøp, generell ordning.

VI

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 kan gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2009-2010) under kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, og kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

VII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 kan gi garantier for:

 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar som ikke må overstige 715 959 651 euro.

 2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrørende ordningen med prosjektinvesteringslån innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 340 991 000 euro.

 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 63 500 000 euro.

VIII

Fullmakt til fortsatt bobehandling

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for 2010 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 18,2 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningene under kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 01 Driftsutgifter, og kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Andre fullmakter

IX

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2010 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten gjelder inntil 1 mill. kroner.