Prop. 1 S

(2009–2010)Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2010

Tilråding fra Fiskeri- og kystdepartementet av 25.september 2009godkjent i statsråd samme dag.(Regjeringa Stoltenberg II)