Forslag til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2010, kapitlene 500–587, 2412, 3500–3587, 5312, 5316, 5615–5616

I

Utgifter:

Kap.

Post

 

 

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

500

 

Kommunal- og regionaldepartementet

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

142 800 000

 

 

21

Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag , kan overføres

 

9 000 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

 

1 000 000

 

 

50

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

 

11 500 000

164 300 000

502

 

Valgutgifter

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

12 400 000

12 400 000

 

 

Sum Administrasjon m.m.

 

 

176 700 000

Distrikts- og regionalpolitikk

551

 

Regional utvikling og nyskaping

 

 

 

 

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

 

1 488 800 000

 

 

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift , kan overføres

 

674 400 000

 

 

71

Nordområdetiltak , kan overføres

 

50 000 000

2 213 200 000

552

 

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

 

 

 

 

21

Kunnskapsutvikling, informasjon, mv. , kan overføres

 

11 400 000

 

 

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling , kan overføres

 

428 500 000

439 900 000

554

 

Kompetansesenter for distriktsutvikling

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

26 000 000

26 000 000

 

 

Sum Distrikts- og regionalpolitikk

 

 

2 679 100 000

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

571

 

Rammetilskudd til kommuner

 

 

 

 

21

Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet , kan overføres

 

8 300 000

 

 

60

Innbyggertilskudd

 

50 600 896 000

 

 

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

 

329 278 000

 

 

62

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

 

1 441 246 000

 

 

63

Småkommunetilskudd

 

1 017 153 000

 

 

64

Skjønnstilskudd , kan nyttes under kap. 572, post 64

 

1 731 000 000

 

 

66

Veksttilskudd

 

189 300 000

55 317 173 000

572

 

Rammetilskudd til fylkeskommuner

 

 

 

 

60

Innbyggertilskudd

 

24 652 511 000

 

 

62

Nord-Norge-tilskudd

 

517 974 000

 

 

64

Skjønnstilskudd , kan nyttes under kap. 571, post 64

 

405 000 000

 

 

65

Tilskudd til barnevern/hovedstadstilskudd

 

785 182 000

26 360 667 000

575

 

Ressurskrevende tjenester

 

 

 

 

60

Toppfinansieringsordning , overslagsbevilgning

 

4 350 000 000

4 350 000 000

 

 

Sum Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

 

 

86 027 840 000

Bolig, bomiljø og bygg

580

 

Bostøtte

 

 

 

 

70

Bostøtte , overslagsbevilgning

 

3 592 200 000

3 592 200 000

581

 

Bolig- og bomiljøtiltak

 

 

 

 

21

Kunnskapsutvikling og -formidling

 

5 100 000

 

 

61

Husleietilskudd

 

20 000 000

 

 

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling , kan overføres

 

43 000 000

 

 

75

Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger , kan overføres

 

897 600 000

 

 

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet , kan overføres

 

9 900 000

 

 

78

Boligsosialt kompetansetilskudd , kan overføres

 

79 300 000

1 054 900 000

582

 

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

 

 

 

 

60

Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg , kan overføres

 

485 300 000

 

 

61

Rentekompensasjon - kirkebygg , kan overføres

 

69 100 000

554 400 000

585

 

Husleietvistutvalget

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

15 100 000

15 100 000

586

 

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

 

 

 

 

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag

 

1 211 100 000

 

 

64

Investeringstilskudd , kan overføres

 

901 250 000

2 112 350 000

587

 

Statens bygningstekniske etat

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

54 100 000

 

 

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

 

17 000 000

71 100 000

 

 

Sum Bolig, bomiljø og bygg

 

 

7 400 050 000

Statsbankene

2412

 

Husbanken

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

308 550 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold , kan overføres

 

15 400 000

 

 

71

Tap på utlånsvirksomhet

 

25 000 000

 

 

72

Rentestøtte

 

18 000 000

 

 

90

Lån fra Husbanken , overslagsbevilgning

 

14 008 100 000

14 375 050 000

 

 

Sum Statsbankene

 

 

14 375 050 000

 

 

Sum departementets utgifter

 

 

110 658 740 000

Inntekter:

Kap.

Post

 

 

Kroner

Kroner

Kommunal- og regionaldepartementet

3585

 

Husleietvistutvalget

 

 

 

 

01

Gebyrer

 

630 000

630 000

3587

 

Statens bygningstekniske etat

 

 

 

 

04

Gebyrer, sentral godkjenning foretak

 

28 700 000

28 700 000

 

 

Sum Kommunal- og regionaldepartementet

 

 

29 330 000

Ymse inntekter

5312

 

Husbanken

 

 

 

 

01

Gebyrer m.m.

 

19 400 000

 

 

90

Avdrag

 

8 964 400 000

8 983 800 000

5316

 

Kommunalbanken AS

 

 

 

 

70

Garantiprovisjon

 

500 000

500 000

 

 

Sum Ymse inntekter

 

 

8 984 300 000

Renter og utbytte mv.

5615

 

Husbanken

 

 

 

 

80

Renter

 

3 856 700 000

3 856 700 000

5616

 

Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS

 

 

 

 

85

Aksjeutbytte

 

267 200 000

267 200 000

 

 

Sum Renter og utbytte mv.

 

 

4 123 900 000

 

 

Sum departementets inntekter

 

 

13 137 530 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 500 post 01

kap. 3500 post 01

kap. 554 post 01

kap. 3554 post 01

kap. 585 post 01

kap. 3585 post 01

kap. 587 post 01

kap. 3587 post 04

kap. 2412 post 01

kap. 5312 post 01

III

Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i statsbudsjettet for 2010 kan utgiftsføre uten bevilgning:

  1. inntil 300 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2011 til kommuner.

  2. inntil 50 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2011 til fylkeskommuner.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2010 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

551

 

Regional utvikling og nyskaping

 

 

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

100,0 mill. kroner

581

 

Bolig- og bomiljøtiltak

 

 

75

Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger

333,9 mill. kroner

 

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

23,1 mill. kroner

 

78

Boligsosialt kompetansetilskudd

72,0 mill. kroner

586

 

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

 

 

64

Investeringstilskudd

1 715,3 mill. kroner

V

Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2010 kan gi tilsagn om lån for 15 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2010 og senere år.

VI

Investeringsramme skole- og svømmeanlegg

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2010 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2 mrd. kroner over kap. 582, post 60 Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg

Andre fullmakter

VII

Garantiprovisjon fra Kommunalbanken AS

Stortinget samtykker i at Kommunalbanken AS i 2010 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 prosent av bankens lån opptatt før 1. november 1999.

VIII

Regulering av inngående balanse i Husbanken

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet som en overgangsordning ved omlegging til føring av opptjente renter basert på kalenderåret for statlige utlån, kan regulere inngående balanse i kapitalregnskapet for utlån gjennom Husbanken pr. 1.1.2010 mot konto for forskyvning i balansen, tilsvarende totale utlån til kundene basert på endrede føringsprinsipper.

IX

Avvikling av Husbankens grunnfond og risikofond

Stortinget samtykker i at Husbankens grunnfond og risikofond, slik de fremkommer i kapitalregnskapet pr. 31.12.2009, kan avvikles og reguleres mot konto for forskyvning i balansen pr. 1.1.2010.