Vedlegg 2 Orientering om likestilling i virksomhetene

Likestillingsloven § 1a inneholder et krav til offentlige myndigheter og offentlige virksomheter om å redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt eller er planlagt iverksatt for å fremme likestilling. Orienteringen skal innarbeides i Prop. 1 S.

Kommunal- og regionaldepartementet

Tabell 2.1 Ansatte fordelt på stillingsgrupper, kjønn og lønn i 2008

 

 

Kvinner

Menn

Året 2008

Totalt

Antall

Pst.

Ltr. gj.snitt 6

Antall

Pst.

Ltr. gj.snitt 6

Toppledere 1

5

2

40

-

3

60

-

Mellomledere 2

28

14

50

76

14

50

75

Alternativ karrierevei 3

75

36

48

64

39

52

67

Saksbehandlere 4

73

54

74

52

19

26

52

Kontortilsatte 5

5

5

100

48

0

0

-

Sum ansatte

186

111

60

-

75

40

-

Rekruttert/gj.snitt lønn nytilsatt

34

17

50

58

17

50

65

Sluttet

29

16

55

-

13

45

-

Gj.snitt overtid (timer per ansatt)

33

30

-

-

36

-

-

Redusert arbeidstid (antall pers.)

20

18

90

-

2

10

-

Fødsels-/omsorgs-/fedrepermisjon

17

14

82

 

3

18

 

Sykefravær (i pst.)

5,4

-

5,9

-

-

4,7

-

1 Departementsråd, ekspedisjonssjef

2 Avdelingsdirektør, underdirektør, arkivleder

3 Spesialrådgiver, seniorrådgiver, prosjektleder

4 Rådgiver, seniorkonsulent, førstekonsulent

5 Konsulent, sekretær

6 Ekskl. toppledergruppa

Av 186 ansatte i Kommunal- og regionaldepartementet i 2008 utgjorde kvinner 60 pst. og menn 40 pst. Det generelle kvinneoverskuddet i departementet viser seg i kontorgruppa og blant saksbehandlerne. For de andre funksjonene er det tilnærmet lik kjønnsfordeling. Det er vesentlig flere kvinner enn menn i aldersgruppene opp til 50 år, mens menn er i flertall fra 50 år og oppover.

Menn tjener i gjennomsnitt fem lønnstrinn mer enn kvinner. Lønnsforskjellen skyldes fortsatt i hovedsak at kvinnerepresentasjonen er høyere i de lavest lønnede stillingsgruppene. Det er små forskjeller i gjennomsnittslønn innenfor de ulike stillingsgruppene.

90 pst. av dem som jobbet redusert tid i departementet i 2008 var kvinner. Departementet har i 2008 arbeidet for en reduksjon av sykefraværet gjennom ulike tiltak, jf. IA-avtalens målsetting om å redusere sykefraværet til 4,5 pst. Sykefraværet har gått ned fra 5,9 pst. i 2007 til 5,4 pst. i 2008. Sykemelding fra lege utgjør hovedtyngden av sykefraværet (3,8 pst.). Sykefraværet i departementet er større hos kvinner enn hos menn, med 5,9 mot 4,7 pst. Sykefraværet i 2008 har gått ned i samtlige aldersgrupper.

Tiltak

Departementet har inkludert kjønnsperspektivet i styringsinformasjonen. Det er et overordnet mål for departementet å ha minst 40 pst. av hvert kjønn på alle stillingsnivåer. Departementet har de siste årene tilstrebet å rekruttere flere menn inn i saksbehandlergruppen og kontorgruppen, og vi oppfordrer menn til å søke når disse stillingene lyses ut. I tillegg vil departementet ha særlig oppmerksomhet mot ledernivået, spesielt når det gjelder toppledere. Departementets lønnspolitikk har bl.a. som mål å bidra til reell likestilling mellom kjønnene. I tillegg til å ha fokus på en god kjønnsbalanse innenfor stillingsgruppene har departementet hatt fokus på lønnsforskjeller innenfor de enkelte stillingsgruppene. Dette kan se ut til å ha gitt positive resultater for likelønn i departementet. Departementet vil fortsatt vektlegge et kvinneperspektiv i lokale lønnsforhandlinger.

Det er viktig at permisjonsregler og andre rettigheter som særlig benyttes av kvinner, ikke fører til utilsiktet forskjellsbehandling ved fordeling av arbeidsoppgaver, avansement og lønn. Det er videre et mål at slike rettigheter også skal gi menn mulighet til å delta i omsorgsarbeidet. Fleksible arbeidstidsordninger og ulike ordninger for hjemmekontor skal tilrettelegge for ansatte av begge kjønn i ulike livsfaser der det er behov for mer fleksibilitet.

Husbanken

Tabell 2.2 Ansatte i Husbanken fordelt på kjønn i 2008

 

Antall

Kvinner

Pst.

Menn

Pst.

Toppledere

1

0

0,0

1

100,0

Mellomledere

40

24

60,0

16

40,0

Alternativ karrierevei

123

56

45,5

67

54,5

Saksbehandlere

192

132

68,8

60

31,2

Kontortilsatte

9

7

77,8

2

22,2

Sum ansatte

365

219

60,0

146

40,0

Gjennomsnittlig lønnstrinn

58,4

56,2

-

61,3

-

Rekruttert

23

12

52,2

11

47,8

Sluttet

30

14

46,7

16

53,3

Redusert arbeidstid (antall personer)

26

21

80,8

5

19,2

Fødsels-/omsorgs-/fedrepermisjon

14

13

92,9

1

7,1

Sykefravær i pst.

6,12

7,75

-

3,84

-

Styreleder

7

3

42,9

4

57,1

Styremedlemmer

16

9

56,3

7

43,7

Husbanken har 365 ansatte, hvorav 219 kvinner og 146 menn. Per 31. desember 2008 er 13 ansatte i permisjon for å jobbe i annen ekstern stilling, og 14 ansatte har fødsels- eller omsorgspermisjon. Gjennomsnittsalderen er 49 år, fordelt på 50 år for menn og 48 år for kvinner.

Det er overvekt av kvinner i styrene. I de syv styrene er det tre kvinnelige og fire mannlige styreledere. Det er til sammen ni kvinnelige og syv mannlige styremedlemmer. Totalt er det 52 pst. kvinner i styrene.

I 1999 var mindre enn 30 pst. av ledere i Husbanken kvinner. Forskjellige tiltak som ble satt inn for å øke kvinneandelen i ledende stillinger har gitt resultater, og andelen kvinnelige ledere er nå 60 pst.

Det er små lønnsforskjeller mellom kvinner og menn når vi sammenligner stilling for stilling. Ved de lokale lønnsforhandlingene fikk kvinner 71,4 pst. av midlene. Lønnsoppgjørene i 2008 har således hatt en utjevnende effekt. Husbanken fortsetter å holde høyt fokus på eventuelle lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner oppfordres til å ta kompetansegivende kurs.

Fra 1. januar 2008 ble Husbanken med i Fornyings- og administrasjonsdepartementets prosjekt med moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. Det er i forbindelse med prosjektet utarbeidet handlingsplaner og måltall for å øke antall ansatte fra målgruppen. På grunn av lav turnover har det vært lite utlysninger i 2008. Det er blitt ansatt fire personer fra målgruppen i dette året. I samme periode har fire ansatte fra målgruppen sluttet. Totalt har Husbanken ni ansatte med vestlig innvandrerbakgrunn og 18 med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Dette utgjør 7,4 pst. av de ansatte.

Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus

Tabell 2.3 Ansatte i Husleietvistutvalget fordelt på kjønn i 2008

 

Antall

Kvinner

Pst.

Menn

Pst.

Toppledere

1

1

100

0

0

Saksbehandlere

3

2

67

1

33

Kontortilsatte

2

2

100

0

0

Sum ansatte

6

5

83

1

17

Gj.snittlig lønnstrinn

66

64

-

79

-

Rekruttert

2

2

100

0

0

Gj.snittlig lønnstrinn nytilsatte

53

53

-

-

-

Sluttet

0

-

-

-

-

Redusert arbeidstid (antall personer)

2

2

100

0

0

Fødsels-/omsorgs-/fedrepermisjon

1

1

100

0

0

Sykefravær i pst.

3

3

-

0

-

Husleietvistutvalget har 6 ansatte, hvorav 5 kvinner og 1 mann. I tillegg til de ansatte i Husleietvistutvalget består utvalget av 16 personer foreslått av Huseiernes Landsforbund og Norges Leieboerforbund. Utvalget er oppnevnt av departementet. Det er 50 pst. kvinner og 50 pst. menn i utvalget.

Statens bygningstekniske etat

Tabell 2.4 Ansatte i Statens bygningstekniske etat fordelt på kjønn i 2008

 

Antall

Kvinner

Pst.

Menn

Pst.

Toppledere

2

0

0,0

2

100,0

Mellomledere

5

2

40,0

3

60,0

Alternativ karrierevei

14

5

35,7

9

64,3

Saksbehandlere

29

14

48,3

15

51,7

Kontortilsatte

8

8

100,0

0

0,0

Sum ansatte

58

29

50,0

29

50,0

Gj.snittlig lønnstrinn

59,1

54,4

-

63,7

-

Rekruttert

14

7

50,0

7

50,0

Gj.snittlig lønnstrinn nytilsatte

53,4

47,4

-

59,4

-

Sluttet

7

3

42,9

4

57,1

Redusert arbeidstid (antall personer)

6

4

66,6

2

33,3

Fødsels-/omsorgs-/fedrepermisjon

1

1

100,0

0

0,0

Sykefravær i pst.

5,9

-

7,2

-

4,4

Kvinneandelen i ledergruppen i Statens bygningstekniske etat er 28,5 pst. Forskjellen i gjennomsnittlig lønn mellom kvinner og menn skyldes at alle kontortilsatte er kvinner og at det fortsatt er flere menn enn kvinner i ledergruppen. Etaten har ved tilsettinger i kontorsektoren ønsket å tilsette menn, noe som er problematisk på grunn av svært få mannlige søkere. Etaten har i løpet av de siste årene rekruttert flere kvinner til høyere lønnede seniorstillinger på saksbehandlersiden og vil holde fortsatt fokus på denne utviklingen gjennom nyrekruttering og karriereutvikling internt.

Kommunalbanken AS

Kommunalbanken har som mål å sikre full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling verken i forhold til lønn, karriereutvikling eller rekruttering.

Av bankens medarbeiderstab på 43 er 22 kvinner og 21 menn. Kvinneandelen i styret er 43 pst. Styreleder er kvinne.

I bankens ledergruppe er kvinneandelen 33 pst.

Gjennom sin lønns- og personalpolitikk tilstreber banken å rekruttere og utvikle dyktige medarbeidere ut fra de behov banken til enhver tid har. Det legges vekt på å følge likelønnsprinsippet, slik at arbeidsoppgaver av lik verdi lønnes likt.

Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling

Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling ble etablert i 2008 og er ny virksomhet knyttet til det distrikts- og regionalpolitiske området. Distriktssenteret har som målsetting å ivareta likestillingsperspektivet ved ansettelser. Per 1. mars 2009 hadde Distriktssenteret 10 ansatte, hvorav 50 pst. er kvinner.