Prop. 1 S

(2009–2010)Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2010

Tilråding frå Miljøverndepartementet av 25. september2009,godkjend i statsråd same dagen.(Regjeringa Stoltenberg II)