Prop. 1 S

(2009–2010)Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2010

Tilråding frå Fornyings- og administrasjonsdepartementetav 25. september 2009, godkjend i statsråd same dagen. (RegjeringaStoltenberg II)