3 Oversikt over forslaget til budsjett for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Utgifter fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

Pst. endr.09/10

 

Det kongelege hus

 

 

 

 

1

H.M. Kongen og H.M. Dronninga

149 346

152 212

151 540

-0,4

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessa

20 287

21 289

23 243

9,2

 

Sum kategori 00.10

169 633

173 501

174 783

0,7

 

Sum programområde 00 169 633 173 501 174 783 0,7

 

Administrasjon mv.

1500

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

257 849

233 500

227 972

-2,4

1502

Tilskot til kompetanseutvikling

16 418

14 000

 

-100,0

1503

Midlar til opplæring og utvikling av tillitsvalde

113 015

113 086

126 707

12,0

 

Sum kategori 01.00 387 282 360 586 354 679 -1,6

 

Fylkesmannsembeta

1510

Fylkesmannsembeta

1 481 582

1 343 379

1 362 818

1,4

 

Sum kategori 01.10 1 481 582 1 343 379 1 362 818 1,4

 

Fellestenester i regjeringskvartalet

1520

Servicesenteret for departementa

467 127

455 932

476 086

4,4

 

Sum kategori 01.20 467 127 455 932 476 086 4,4

 

Partistønad

1530

Tilskot til dei politiske partia

320 993

337 203

347 982

3,2

 

Sum kategori 01.30 320 993 337 203 347 982 3,2

 

Pensjonar m.m.

1541

Pensjonar av statskassa

21 946

21 700

21 600

-0,5

1542

Tilskot til Statens Pensjonskasse

9 126 342

8 357 000

8 138 000

-2,6

1543

Arbeidsgivaravgift til folketrygda

852 000

921 000

762 000

-17,3

1544

Bustadlåneordninga i Statens Pensjonskasse

5 052 098

3 400 000

6 033 000

77,4

1546

Yrkesskadeforsikring

73 749

94 000

92 000

-2,1

1547

Gruppelivsforsikring

99 152

126 000

131 000

4,0

2470

Statens Pensjonskasse

57 415

315 910

312 571

-1,1

 

Sum kategori 01.40 15 282 702 13 235 610 15 490 171 17,0

 

Konkurransepolitikk

1550

Konkurransetilsynet

93 924

85 277

86 321

1,2

 

Sum kategori 01.50 93 924 85 277 86 321 1,2

 

Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

135 589

252 825

263 652

4,3

1561

IKT-politikk

44 956

26 877

27 238

1,3

1562

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

15 558

20 149

20 821

3,3

 

Sum kategori 01.60 196 103 299 851 311 711 4,0

 

Personvern

1570

Datatilsynet

27 252

27 955

30 989

10,9

1571

Personvernnemnda

979

1 650

1 683

2,0

 

Sum kategori 01.70 28 231 29 605 32 672 10,4

 

Byggje- og eigedomspolitikk

1580

Byggjeprosjekt utanfor husleigeordninga

1 761 189

1 065 490

874 000

-18,0

1581

Eigedomar til kongelege føremål

59 248

61 586

43 337

-29,6

1582

Utvikling av Fornebuområdet

22 112

7 000

11 000

57,1

1583

Utvikling av Pilestredet Park

1 773

 

 

 

2445

Statsbygg

844 732

1 218 531

1 491 867

22,4

 

Sum kategori 01.80

2 689 054

2 352 607

2 420 204

2,9

 

Sum programområde 01

20 946 998

18 500 050

20 882 644

12,9

 

Sum utgifter

21 116 631

18 673 551

21 057 427

12,8

Inntekter fordelte på kapittel

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Nemning

Rekneskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

Pst. endr. 09/10

 

Administrasjon mv.

 

 

 

 

4500

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

4 907

 

 

 

 

Sum kategori 01.00 4 907

 

 

 

 

Fylkesmannsembeta

 

 

 

4510

Fylkesmannsembeta

322 441

149 961

154 760

3,2

 

Sum kategori 01.10 322 441 149 961 154 760 3,2

 

Fellestenester i Regjeringskvartalet m.m.

4520

Servicesenteret for departementa

179 024

90 887

87 647

-3,6

 

Sum kategori 01.20 179 024 90 887 87 647 -3,6

 

Pensjonar m.m.

4544

Bustadlåneordninga i Statens Pensjonskasse

3 518 000

4546

Yrkesskadeforsikring

132 906

127 000

136 000

7,1

4547

Gruppelivsforsikring

56 448

47 000

98 000

108,5

5470

Statens Pensjonskasse

22 459

17 059

18 069

5,9

5607

Renter av bustadlåneordninga i Statens Pensjonskasse

1 050 219

1 223 000

734 000

-40,0

 

Sum kategori 01.40 1 262 032 1 414 059 4 504 069 218,5

 

Konkurransepolitikk

4550

Konkurransetilsynet

7 231

210

217

3,3

 

Sum kategori 01.50 7 231 210 217 3,3

 

Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

4560

Direktoratet for forvaltning og IKT

12 510

7 620

12 364

62,3

 

Sum kategori 01.60 12 510 7 620 12 364 62,3

 

Personvern

4570

Datatilsynet

603

 

Sum kategori 01.70 603

 

Byggje- og eigedomspolitikk

4581

Eigedomar til kongelege føremål

137

131

135

3,1

5445

Statsbygg

940 700

900 000

916 545

1,8

5446

Sal av eigedom, Fornebu

120 284

23 600

23 600

0,0

 

Sum kategori 01.80

1 061 121

923 731

940 280

1,8

 

Sum programområde 01

2 849 869

2 586 468

5 699 337

120,4

 

Sum inntekter

2 849 869

2 586 468

5 699 337

120,4

Utgifter fordelte på postgrupper

         

(i 1 000 kr)

Post-gr.

Nemning

Rekneskap 2008

Saldert budsjett 2009

Forslag 2010

Pst. endr. 09/10

01-23

Driftsutgifter

12 586 846

11 837 932

11 544 124

-2,5

24-24

Driftsresultat

-481 906

-559 988

-521 828

-6,8

30-49

Nybygg, anlegg mv

3 221 803

3 242 531

3 275 545

1,0

50-59

Overføringar til andre statsrekneskapar

165 361

158 214

158 237

0,0

70-79

Overføringar til private

572 429

594 862

601 349

1,1

90-99

Utlån, avdrag mv.

5 052 098

3 400 000

6 000 000

76,5

 

Sum under departementet

21 116 631

18 673 551

21 057 427

12,8

Poster med tittel «kan overførast»

Under Fornyings- og administrasjonsdepartementet blir stikkordet foreslått knytta til desse postane utanom postgruppe 30-49

       

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Nemning

Overført til2009

Forslag 2010

1500

21

Spesielle driftsutgifter

43 577

65 067

1500

22

Forskning

3 320

13 416

1510

21

Spesielle driftsutgifter

 

154 800

1560

21

Spesielle driftsutgifter

6 419

44 978

1560

23

Elektronisk ID

 

60 960

1561

22

Samordning av IKT-politikken

27 477

16 022

1562

70

Tilskot til internasjonale program

5 320

16 794

1582

21

Spesielle driftsutgifter

917

500