Forslag til vedtak om løyving for budsjettåret 2010, kapitla 1–2, 1500–1582, 2445 og 2470, 4510–4581, 5445–5446, 5470 og 5607

I

Utgifter:

Kap.

Post

 

Kroner

Kroner

Kroner

Det kongelege hus

1

 

H.M. Kongen og H.M. Dronninga

 

 

 

 

01

Apanasje

 

9 031 000

 

 

50

Det kongelege hoff

 

142 509 000

151 540 000

2

 

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessa

 

 

 

 

01

Apanasje

 

7 515 000

 

 

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessa sin stab mv.

 

15 728 000

23 243 000

 

 

Sum Det kongelege hus

 

 

174 783 000

Administrasjon mv.

1500

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

149 489 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

 

65 067 000

 

 

22

Forsking , kan overførast

 

13 416 000

227 972 000

1503

 

Midlar til opplæring og utvikling av tillitsvalde

 

 

 

 

70

Tilskot

 

126 707 000

126 707 000

 

 

Sum Administrasjon mv.

 

 

354 679 000

Fylkesmannsembeta

1510

 

Fylkesmannsembeta

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

1 208 018 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

 

154 800 000

1 362 818 000

 

 

Sum Fylkesmannsembeta

 

 

1 362 818 000

Fellestenester i regjeringskvartalet

1520

 

Servicesenteret for departementa

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

350 397 000

 

 

22

Fellesutgifter i regjeringskvartalet

 

81 818 000

 

 

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

 

43 871 000

476 086 000

 

 

Sum Fellestenester i regjeringskvartalet

 

 

476 086 000

Partistøtte

1530

 

Tilskot til dei politiske partia

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

1 350 000

 

 

70

Tilskot til dei politiske partia sine sentrale organisasjonar

 

227 209 000

 

 

71

Tilskot til dei politiske partia sine kommunale organisasjonar

 

29 582 000

 

 

73

Tilskot til dei politiske partia sine fylkesorganisasjonar

 

64 612 000

 

 

75

Tilskot til dei politiske partia sine fylkesungdomsorganisasjonar

 

18 367 000

 

 

76

Tilskot til dei politiske partia sine sentrale ungdomsorganisasjonar

 

6 862 000

347 982 000

 

 

Sum Partistøtte

 

 

347 982 000

Pensjonar m.m.

1541

 

Pensjonar av statskassa

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , overslagsløyving

 

21 600 000

21 600 000

1542

 

Tilskot til Statens Pensjonskasse

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , overslagsløyving

 

8 048 000 000

 

 

70

For andre medlemer av Statens Pensjonskasse , overslagsløyving

 

90 000 000

8 138 000 000

1543

 

Arbeidsgivaravgift til folketrygda

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , overslagsløyving

 

754 000 000

 

 

70

For andre medlemer av Statens Pensjonskasse , overslagsløyving

 

8 000 000

762 000 000

1544

 

Bustadlåneordninga i Statens Pensjonskasse

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

31 000 000

 

 

70

Tap/avskrivningar

 

2 000 000

 

 

90

Utlån , overslagsløyving

 

6 000 000 000

6 033 000 000

1546

 

Yrkesskadeforsikring

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , overslagsløyving

 

92 000 000

92 000 000

1547

 

Gruppelivsforsikring

 

 

 

 

01

Driftsutgifter , overslagsløyving

 

131 000 000

131 000 000

2470

 

Statens Pensjonskasse

 

 

 

 

24

Driftsresultat

 

 

 

 

 

1 Driftsinntekter , overslagsløyving

-447 090 000

 

 

 

 

2 Driftsutgifter , overslagsløyving

371 326 000

 

 

 

 

3 Avskrivingar

69 674 000

 

 

 

 

4 Renter av staten sin kapital

14 649 000

 

 

 

 

5 Til investeringsformål

18 069 000

26 628 000

 

 

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

 

285 943 000

312 571 000

 

 

Sum Pensjonar m.m.

 

 

15 490 171 000

Konkurransepolitikk

1550

 

Konkurransetilsynet

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

80 934 000

 

 

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

 

5 387 000

86 321 000

 

 

Sum Konkurransepolitikk

 

 

86 321 000

Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

1560

 

Direktoratet for forvaltning og IKT

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

157 714 000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

 

44 978 000

 

 

23

Elektronisk ID , kan overførast

 

60 960 000

263 652 000

1561

 

IKT-politikk

 

 

 

 

22

Samordning av IKT-politikken , kan overførast

 

16 022 000

 

 

70

Tilskot til standardisering (NorStella)

 

596 000

 

 

71

Tilskot til fri programvare (FriProg)

 

4 310 000

 

 

72

Tilskot til førebyggjande informasjonssikring (NorSIS)

 

6 310 000

27 238 000

1562

 

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

4 027 000

 

 

70

Tilskot til internasjonale program , kan overførast

 

16 794 000

20 821 000

 

 

Sum Forvaltningsutvikling og IKT-politikk

 

 

311 711 000

Personvern

1570

 

Datatilsynet

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

30 989 000

30 989 000

1571

 

Personvernnemnda

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

1 683 000

1 683 000

 

 

Sum Personvern

 

 

32 672 000

Byggje- og eigedomspolitikk

1580

 

Byggjeprosjekt utanfor husleigeordninga

 

 

 

 

30

Prosjektering av bygg , kan overførast

 

84 000 000

 

 

33

Vidareføring av byggjeprosjekt , kan overførast

 

773 000 000

 

 

36

Kunstnarisk utsmykking , kan overførast

 

13 000 000

 

 

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

 

4 000 000

874 000 000

1581

 

Eigedomar til kongelege føremål

 

 

 

 

01

Driftsutgifter

 

22 429 000

 

 

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

 

20 908 000

43 337 000

1582

 

Utvikling av Fornebuområdet

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter , kan overførast

 

500 000

 

 

30

Investeringar, Fornebu , kan overførast

 

10 500 000

11 000 000

2445

 

Statsbygg

 

 

 

 

24

Driftsresultat

 

 

 

 

 

1 Driftsinntekter , overslagsløyving

-3 393 100 000

 

 

 

 

2 Driftsutgifter , overslagsløyving

1 279 847 000

 

 

 

 

3 Avskrivningar

618 000 000

 

 

 

 

4 Renter av staten sin kapital

53 500 000

 

 

 

 

5 Til investeringsformål

916 545 000

 

 

 

 

6 Til reguleringsfondet

-23 248 000

-548 456 000

 

 

30

Prosjektering av bygg , kan overførast

 

96 000 000

 

 

32

Igangsetjing av kurantprosjekt , kan overførast

 

48 000 000

 

 

33

Vidareføring av ordinære byggjeprosjekt , kan overførast

 

908 800 000

 

 

34

Vidareføring av kurantprosjekt , kan overførast

 

787 523 000

 

 

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald , kan overførast

 

100 000 000

 

 

49

Kjøp av eigedomar , kan overførast

 

100 000 000

1 491 867 000

 

 

Sum Byggje- og eigedomspolitikk

 

 

2 420 204 000

 

 

Sum departementets utgifter

 

 

21 057 427 000

Inntekter:

Kap.

Post

 

Kroner

Kroner

Kroner

Samlede inntekter

4510

 

Fylkesmannsembeta

 

 

 

 

01

Inntekter ved oppdrag

 

154 760 000

154 760 000

4520

 

Servicesenteret for departementa

 

 

 

 

02

Ymse inntekter

 

19 974 000

 

 

03

Brukarbetaling for tilleggsytingar frå departementa

 

65 860 000

 

 

07

Parkeringsinntekter

 

1 813 000

87 647 000

4544

 

Bustadlåneordninga i Statens Pensjonskasse

 

 

 

 

01

Gebyrinntekter, lån

 

18 000 000

 

 

90

Tilbakebetaling av lån

 

3 500 000 000

3 518 000 000

4546

 

Yrkesskadeforsikring

 

 

 

 

01

Premieinntekter

 

136 000 000

136 000 000

4547

 

Gruppelivsforsikring

 

 

 

 

01

Premieinntekter

 

98 000 000

98 000 000

4550

 

Konkurransetilsynet

 

 

 

 

02

Ymse inntekter

 

217 000

217 000

4560

 

Direktoratet for forvaltning og IKT

 

 

 

 

03

Diverse inntekter

 

9 268 000

 

 

04

Internasjonale oppdrag

 

3 096 000

12 364 000

4581

 

Eigedomar til kongelege føremål

 

 

 

 

01

Ymse inntekter

 

135 000

135 000

5445

 

Statsbygg

 

 

 

 

39

Avsetning til investeringsformål

 

916 545 000

916 545 000

5446

 

Sal av eigedom, Fornebu

 

 

 

 

40

Salsinntekter, Fornebu

 

23 600 000

23 600 000

5470

 

Statens Pensjonskasse

 

 

 

 

30

Avsetning til investeringsformål

 

18 069 000

18 069 000

5607

 

Renter av bustadlåneordninga i Statens Pensjonskasse

 

 

 

 

80

Renter

 

734 000 000

734 000 000

 

 

Sum Samlede inntekter

 

 

5 699 337 000

 

 

Sum departementets inntekter

 

 

5 699 337 000

Fornyings- og administrasjonsdepartementets alminnelege fullmakter

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2010 kan:

overskride løyvinga under

mot tilsvarande meirinntekter under

kap. 1510 post 21

kap. 4510 post 01

kap. 1520 post 01

kap. 4520 postane 02 og 03

III

Fullmakt til overskriding

Stortinget samtykkjer i at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2010 kan overskride løyvinga under kap. 2470 Statens Pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, med inntil 10 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

IV

Fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjektet PERFORM

Stortinget samtykkjer i at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2010 kan gjennomføre PERFORM-prosjektet i Statens Pensjonskasse, inkludert å kunne forplikte staten innanfor ei samla kostnadsramme på 888 mill. kroner.

Andre fullmakter

V

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykkjer i at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2010 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1510 Fylkesmannsembeta, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjonar av utgifter til fellestenester der Fylkesmannen samordnar utgiftene.

VI

Fullmakt til regulering av inngåande balanse i bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

Stortinget samtykkjer i at Fornyings- og administrasjonsdepartementet som ei overgangsordning ved omlegging til føring av opptente renter basert på kalenderåret for statlege utlån, kan regulere inngåande balanse i kapitalrekneskapen for utlån gjennom bustadlåneordninga i Statens Pensjonskasse pr. 1.1.2010 mot konto for forskyving i balansen, tilsvarande totale utlån til kundane basert på endra føringsprinsipp.

Byggje- og eigedomsfullmakter

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar

VII

Fullmakter til overskriding

Stortinget samtykkjer i at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2010 kan:

 1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postane 30-49, med inntil 175 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

 2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postane 30-49, med beløp som tilsvarer inntekter frå sal av eigedommar, og medrekne ubrukte inntekter frå sal av eigedom ved berekning av overført beløp.

VIII

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2010 kan omdisponere:

 1. under kap. 1580 Byggjeprosjekt utanfor husleigeordninga, mellom postane 30-45.

 2. under kap. 1581 Eigedommar til kongelege formål, frå post 01 til post 45.

 3. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postane 30–49.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

IX

Fullmakt til å pådra staten forpliktingar knytte til investeringsprosjekt

Stortinget samtykkjer i at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2010 kan pådra staten forpliktingar utover budsjettåret for å gjennomføre dei byggjeprosjekta og andre investeringsprosjekt som er omtalte under kap. 1580 Byggjeprosjekt utanfor huseleigeordninga, kap. 1581 Eigedommar til kongelege formål, kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet og kap. 2445 Statsbygg i Prop. 1 S (2009–2010), innanfor dei kostnadsrammene som er oppgitte der.

X

Fullmakter i samband med kurantprosjektordninga

Stortinget samtykkjer i at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2010 kan:

under kap. 2445 Statsbygg, post 32, Igangsetjing av kurantprosjekt, setje i gang byggjeprosjekt utan at desse er omtalte med kostnadsramme overfor Stortinget, når leigetakaren har dei husleigemidlar som trengst innanfor gjeldande budsjettrammer.

under kap. 2445 Statssbygg, post 32 Igangsetjing av kurantprosjekt og post 34 Vidareføring av kurantprosjekt, pådra staten forpliktningar utover budsjettåret innanfor ei samla ramme på 1 500 mill. kroner for gamle og nye forpliktingar i samband med gjennomføringa av byggjeprosjekta.

Andre fullmakter

XI

Diverse fullmakter

Stortinget samtykkjer i at:

 1. Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2010 kan:

  1. godskrive det enkelte byggje- og eigedomsprosjektet med innbetalt dagmulkt, konvensjonalbot og erstatning for misleghalden entreprise, ved at innbetalinga blir postert i statsrekneskapen på vedkommande investeringspost som ein utgiftsreduksjon.

  2. godkjenne sal, makeskifte eller bortfeste av eigedom forvalta av Statsbygg eller av statlege verksemder som ikkje har eiga salsfullmakt, for inntil 500 mill. kroner totalt i budsjettåret.

  3. godkjenne kjøp av eigedom finansiert ved salsinntekter, innsparte midlar eller midlar frå reguleringsfondet for inntil 150 mill. kroner i kvart enkelt tilfelle, og for inntil 300 mill. kroner totalt, utover løyvinga på kap. 2445 Statsbygg, post 49 Kjøp av eigedom.

  4. overdra statlege spesialskuleeigedommar til underpris eller vederlagsfritt til kommunar og fylkeskommunar, dersom ansvaret for skuledrifta blir overteke av kommunen eller fylkeskommunen.

  5. gjere bortfeste, sal og makeskifte av eigedommar som trengst ved disponering av statens eigedommar på Fornebu for inntil 100 mill. kroner.

  6. korrigere Statsbyggs balanse i dei tilfelle prosjekterings- og investeringsmidlar førte på kap. 2445 Statsbygg blir overførte til andre budsjettkapittel eller prosjekta ikkje blir realiserte.

  7. avhende statleg fast eigedom til barnehageformål direkte til kommunar til marknadstakst.

 2. Kongen i 2010 kan avhende statleg eigedom til lågare pris enn marknadspris der særlege omsyn tilseier det.