Prop. 1 S

(2009–2010)Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2010

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 25. september2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)