Prop. 1 L Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. - lovendringer

(2009-2010)Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

FOR BUDSJETTÅRET 2010

Tilråding fra Finansdepartementet av 9. oktober 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Innholdsfortegnelse