Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Akershus

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår en økning på 7,4 millioner kroner til nye studieplasser ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Totalt foreslås en bevilgning på 598 millioner kroner til universitetet.
 • Regjeringen foreslår en økning på 1,4 millioner kroner til nye studieplasser ved Høgskolen i Akershus. Totalt foreslås det en bevilgning på 269,4 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 2,4 millioner kroner til Høyskolen for Ledelse og Teologi.
 • Som ledd i satsningen på scenekunst i Akershus er tilskuddet til Akershus Teater foreslått økt med 1 million kroner til 5,5 millioner kroner i 2010. OscarsborgOperaen er foreslått med et tilskudd på 1 million kroner.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til Akershusmuseet økes med 1 million kroner slik at tilskuddet i 2010 vil bli 13,9 millioner kroner. Det er satt av 1 million kroner til forventet museumskonsolidering i 2010. Tilskuddet til Henie Onstad Kunstsenter er foreslått økt med 0,6 millioner kroner til 9,3 millioner kroner i 2010.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til Dissimilis kultur- og kompetansesenter økes med 0,2 millioner kroner slik at tilskuddet i 2010 blir vel 2 millioner kroner.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2009

Endring

Forslag 2010

Akershus - museumskonsolidering

1 000

32

1 032

Akershus Teater

4 492

1 000

5 492

Akershusmuseet

12 888

1 000

13 888

Dissimilis kultur- og kompetansesenter

1 839

200

2 039

Follo museum

2 994

96

3 090

Henie Onstad Kunstsenter

8 730

600

9 330

Mediefabrikken

600

600

OscarsborgOperaen

1 000

1 000

Akershus

32 543

3 928

36 471

 

 • Vei: Til prosjektet E16 Wøyen – Bjørum i Bærum er det avsatt 63 millioner kroner. Prosjektet ble åpnet for trafikk i mai 2009 og omfatter ny firefeltsvei på en 5,1 kilometer lang strekning nord for Sandvika. Midlene i 2010 vil bli brukt til fullfinansiering og sluttoppgjør.
 • Vei: Til utbyggingen av strekningen E6 Vinterbru - Assurtjern er det ført opp 87 millioner kroner. Prosjektet ble åpnet for trafikk i september i år og omfatter bygging av firefeltsvei på en 5,7 kilometer lang strekning i kommunene Ås, Oppegård og Ski, og er siste etappe av utbyggingen av E6 mellom Svinesund og Oslo. Midlene i 2010 vil i hovedsak bli brukt til bygging av gang- og sykkelvei, legging av slitelag, støyskjerming, diverse mindre arbeider og til sluttoppgjør.
 • Vei: 120 millioner kroner er foreslått bevilget til prosjektet ”E6 Hovinmoen - Dal og Skaberud – Kolomoen”. Anleggsarbeidene på disse to E6-strekningene tok til i desember 2007, og prosjektene ble åpnet for trafikk i oktober i år. Midlene i 2010 vil bli brukt til restarbeider og tilbakebetaling av forskudd til bompengeselskapet. Prosjektet omfatter første etappe av den planlagte utbyggingen av eksisterende tofeltsvei til firefeltsvei mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Strekningen Hovinmoen – Dal i Akershus er om lag 10 kilometer lang og bygges med 26,5 meter veibredde og midtrekkverk. Strekningen Skaberud – Kolomoen i Hedmark er om lag 13 kilometer lang. Fra Skaberud til Skavabakken blir veibredden 20 meter. Videre nordover til Kolomoen blir samlet veibredde noe større som følge av at avstanden mellom kjørebanene blir tilpasset terrenget.
 • Vei: 1,12 milliarder kroner foreslås til prosjektet E6 Dal – Minnesund og Skaberudkrysset. Prosjektet omfatter andre etappe av den planlagte utbyggingen av eksisterende tofeltsvei til firefeltsvei mellom Gardermoen og Kolomoen. Strekningen Dal – Minnesund i Akershus er 19 kilometer lang. Skaberudkrysset i Hedmark (Labbdalen N – Skaberud) inngår også i andre utbyggingsetappe og omfatter en strekning på om lag to kilometer av E6. Veien bygges med 20 meter bredde og midtrekkverk. Nytt løp i Eidsvolltunnelen og utvidelse av Julsrud bru og Minnesund bru inngår også i prosjektet, sammen med en rekke andre brokonstruksjoner. Ved Andelva bygges nytt rasteplassanlegg. Anleggsarbeidene starter i oktober 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2011. Av foreslåtte midler i 2010 forutsettes 1 100 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
 • Vei: Til ”Riksveg 2 Riksgrensen/Magnor – Kløfta og riksveg 35 Jessheim – Hønefoss – Hokksund med tilknytninger” er det foreslått en statlig investeringsramme på 78,3 millioner kroner for 2010. I tillegg er det regnet med 6 millioner kroner i bompenger. Innenfor denne rammen finansieres kostnadsøkninger på prosjektet riksveg 2 Kløfta – Nybakk, som ble åpnet for trafikk i 2007. I tillegg prioriteres trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveier.
 • Vei: Det er lagt opp til lokalpolitisk behandling i september i år i Akershus og Hedmark fylkeskommuner av et opplegg for delvis bompengefinansiering av den videre utbyggingen av riksveg 2 mellom Kongsvinger og Kløfta. Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet, men arbeidet med ekstern kvalitetssikring gjenstår. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av riksveg 2 på strekningen Kongsvinger – Slomarka i Hedmark så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Det kan derfor bli aktuelt med anleggsstart på prosjektet i løpet av 2010.
 • Vei: Arbeidet med bygging av midtrekkverk på E18 mellom Ringnes og Mastemyr skal videreføres i 2010,
 • Jernbane: 15 millioner kroner er foreslått for å gjøre ferdig prosjektet Nye Lysaker stasjon. Den nye stasjonen ble åpnet for trafikk i september i år og omfatter 0,9 kilometer nytt dobbeltspor, medregnet ny jernbanebro over Lysakerelva og ny bussstasjon.
 • Jernbane: 650 millioner kroner er foreslått til videre arbeid med prosjektet Lysaker – Sandvika, som omfatter 6,7 kilometer nytt dobbeltspor. Den nye traseen går i en 5,7 kilometer lang tunnel under villabebyggelse fra Lysaker til Engervannet og på hver side av den eksisterende Drammenbanen langs Engervannet til Sandvika stasjon. Prosjektet er kostnadsberegnet til 3,2 milliarder kroner og er planlagt å være ferdig sommeren 2011.
 • Jernbane: 130 millioner kroner er foreslått til jernbaneprosjektet nytt dobbeltspor Oslo S – Ski, medregnet Ski stasjon. Av dette beløpet skal 80 millioner kroner nyttes til planlegging av Follobanen, det vil si strekningen Oslo S – Ski, mens 50 millioner kroner er satt av til forberedende arbeider på Ski stasjon. Godkjente reguleringsplaner for prosjektet ventes å foreligge i 2012. Utbyggingen kan da starte i 2013 med mulighet for å være ferdig i 2018. Jernbaneverket er i ferd med å utrede konsekvensene av å dimensjonere strekningen for tografikk med hastighet til 250 kilometer i timen.
 • Jernbane: 33 millioner kroner er foreslått til Jensrud kryssingsspor på Gjøvikbanen, i Nittedal kommune. Prosjektet er kostnadsberegnet til om lag 110 millioner kroner og utbyggingen vil øke framføringskapasiteten for godstogene mellom Alnabru og Bergen.
 • Jernbane: 27 millioner kroner er foreslått til jernbaneprosjektet ”Lillestrøm spor 13”. Det planlegges å forlenge spor 13 ut mot Kongsvingerbanen, slik at jernbanen kan krysse med lengre godstog uten å begrense kapasiteten over Lillestrøm stasjon. Kjøp av grunn og detalj- og byggeplanlegging skal gjennomføres i 2010, med sikte på at byggearbeider kan begynne ved årsskiftet 2010/2011.
 • Jernbane: 25 millioner kroner er avsatt til bygging Frogner kryssingsspor på Hovedbanen. Tiltaket som er beregnet å koste om lag 100 millioner kroner vil øke kapasiteten på togstrekningen mellom Lillestrøm og Kløfta.
 • Jernbane: 165 millioner kroner er avsatt til videre planlegging, prosjektering og forberedelse for bygging av nytt dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Minnesund – Kleverud på Dovrebanen. Prosjektet er en del av den 60 kilometer lange dobbeltsporstrekningen som planlegges mellom Eidsvoll og Hamar. Det er lagt opp til at selve byggearbeidet kan ta til i 2012. På store deler av strekningen mellom Minnesund og Kleverud er ny veitrase for E6 og jernbanetrase planlagt parallelt og forholdsvis nær hverandre. Både planlegging og etterfølgende utbygging av jernbane- og veianlegg er forutsatt gjennomført som et fellesprosjekt. Det er påvist mulige gevinster på 300 – 400 millioner kroner ved felles gjennomføring.
 • Jernbane: I 2010 og 2011 vil det bli gjennomført forberedende arbeider for å ivareta driften på Dovrebanen i utbyggingsperioden. Det vil også bli gjennomført arbeid for å legge til rette for forlenging av kryssingsspor på Eidsvoll stasjon og bygging av snuspor for å kunne øke togkapasiteten i forbindelse med innføringen av ny ruteplan fra 2012.
 • Jernbane: 470 millioner kroner er for 2010 foreslått over Jernbaneverkets investeringsbudsjett til Oslo-prosjektet, det vil si langsiktige fornyelsestiltak på jernbanenettet i Oslo-området. Disse ekstraordinære tiltakene skal bidra til økt regularitet og punktlighet i togtrafikken. Tiltakene omfatter strekningen Lysaker – Etterstad (medregnet Oslo S og Oslo-tunnelen) og på innerstrekningene Oslo S – Lillestrøm(Hovedbanen), Oslo – Ski og Lysaker – Asker (Drammenbanen). Kostnadene for de langsiktige fornyelsestiltakene er anslått til om lag 2,1 milliarder kroner i perioden 2010 – 2013.
 • Jernbane: 80 millioner kroner er foreslått over Jernbaneverkets investeringsbudsjett til en rekke tiltak for å forbedre informasjonen til publikum ved avvik i togtrafikken. Tiltakene omfatter først og fremst sentrale stasjoner i ”Intercitytrianglet”, der Oslo S er den viktigste stasjonen for en stor del av togtrafikken på det nasjonale jernbanenettet.
 • Oslopakke 3: Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere orientering om handlingsprogrammet for Oslopakke 3. I budsjettforslaget for 2010 er det elles lagt til grunn bompengemidler fra Oslopakke 3 til driftstiltak for kollektivtransporten i Akershus og Oslo.
 • Kollektivtransport: 333 millioner kroner er foreslått til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene”, en økning på 2,9 prosent fra saldert budsjett 2009. Midlene kan både tildeles byområder som søker om fireårig avtale om virkemiddelbruk og byområder som søker om ettårig tildeling. Samferdselsdepartementet ønsker i 2010 å øke andelen midler til fireårige avtaler på bekostning av midler tildelt til ettårige avtaler. Ordningen vil gjelde for de samme byområdene som i 2009. Akershus og Oslo og seks andre byområder vil bli invitert til å søke om midler, mens Kristiansand og Trondheim vil bli tildelt midler i 2010 i tråd med de fireårige avtalene som ble inngått i 2009.
 • 335-skvadronen videreføres på Gardermoen flystasjon. Skvadronen vil i 2010 bli styrket ved innfasing av de to siste av i alt fire nye C-130J transportfly. Luftforsvaret vil med dette få økt transportflykapasitet.
 • Forsvarets kompetansesenter for logistikk (FKL) på Sessvollmoen videreføres og videreutvikles som en del av Hæren.
 • Som et ledd i satsingen på utbedring av nasjonale festningsverk, fortsettes arbeidene på Oscarsborg festning som ble igangsatt i 2009. Dette omfatter blant annet arbeider på Hovedfortet, så som Gorgen, ny bro, gymnastikksal, smie- og verksted, Enveloppen, båtnaust og fjøset.
 • Forsvaret igangsetter en rekke ENØK-tiltak over hele landet. I prosjektene bygges eksisterende varmesentraler basert på fossilt brensel om til varmesentraler som benytter mer miljøvennlige og kostnadseffektive energibærere. Det største enkelttiltaket innefor ENØK ble igangsatt i 2009 i Kolsås leir, og videreføres i 2010.
 • Kriminalomsorgen arbeider med å etablere en ny overgangsbolig i Skedsmo kommune. Overgangsboliger er et ledd i den gradvise tilbakeføringen av innsatte og domfelte til samfunnet. Innsatte skal ikke overføres dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen.
 • Justisdepartementet har fullført en utredning av ulike alternativer for et fremtidig Ullersmo fengsel. Regjeringen har besluttet at Ullersmo fengsel skal planlegges videre ut fra et moderniseringsalternativ hvor dagens kapasitet på 240 plasser beholdes og hvor bygg som skole, aktivitetsrom og celleavdelinger moderniseres. Justisdepartementet vil i 2010 igangsette neste fase i prosjektet der detaljene i et byggeprosjekt skal planlegges.
 • Det foreslås å bevilge ca. 389 millioner kroner for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn av Nødnett. Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det skal gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet). Leverandøren Nokia Siemens Networks er nå over to år forsinket i sin leveranse. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene i første utbyggingstrinn ta Nødnett i bruk i løpet av 2010. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for å følge opp Nødnettleveransen og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten når det er levert.
 • Det er lagt inn 4 millioner kroner til oppfølging av loven om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Markaloven) som ble vedtatt i 2009.
 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 millioner kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som blant annet innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på programmet ”Naturarven som verdiskaper” styrkes med 10 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 millioner kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.
 • Satsningen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med 10 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprogrammet ”Framtidens byer”. Oslo og Bærum er av de 13 byene som deltar i dette programmet. Samarbeid med næringslivet er innledet gjennom intensjonsavtale inngått i 2009 mellom staten, KS og sentrale næringslivs- og bransjeorganisasjoner. Aktivitetsnivået vil øke i 2010 som følge av at flere tiltak kommer i gang og at samarbeidet omfatter nye aktører.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 12 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Fetsund lenser.
 • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokal verdi og hvor engasjementet fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 3 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, blant annet på Hovedøya i Oslo.
 • Regjeringen foreslår å styrke NVE med totalt 30 millioner kroner slik at direktoratet settes i bedre stand til å bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking og varsling, sikring og bistand ved beredskap. NVE planlegger å gjennomføre sikringstiltak eller å gjennomføre undersøkelser blant annet i kommunene Bærum og Nes i 2010. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag.
 • Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen til 1,3 prosent aktivitetsvekst med 396 millioner kroner og opptrappingsplan rus med 21 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Det foreslås en bevilgning på om lag 17,4 millioner kroner (16,4 millioner kroner i 2009) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer både midler til støtteordningen for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst) og kommunale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkene som deltar i det enkelte program

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2009-2010 er anslått til 5,1 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2009. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 økt med 1,2 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2009 anslås veksten fra 2009 til 2010 nominelt til 4,5 prosent.

  Anslag på frie inntekter i 2010 inkluderer rammetilskudd og skatt på inntekt og formue (inkl. inntektsutjevning). Eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter inngår ikke i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2009 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2009. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

  Ved fordeling av skatteinntekter for 2010 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2008. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2009. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

  Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2010 anslått til 1,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2009-2010), Grønt hefte for 2010 tabell 3-fk og tabell 3-k.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2010 er 3,1 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

   

   

  Kommunene i Akershus

  Vekst i frie inntekter fra 2009-2010

  Fra 2009-2010 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2009). Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent. Fra anslag på regnskap 2009 er veksten i kommunenes frie inntekter 2010 på 4,1 prosent, kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent.

  I Akershus har 16 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Nittedal kommune med 6,9 prosent, mens Aurskog-Høland kommune har lavest vekst med 4,1 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2009.

  Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

  Sett under ett hadde kommunene i Akershus i 2008 utgiftskorrigerte frie inntekter på 103 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Akershus hadde 5 av 22 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil kunne påvirke tallene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, distriktspolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

  Finansielle indikatorer

  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Akershus hadde i 2008 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var -0,6 prosent. Driftsresultatet i Oslo i 2008 var 3,9 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt 37 719 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2008. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 33 648 kroner per innbygger.

   

   

  Akershus fylkeskommune

  Vekst i frie inntekter fra 2009-2010

  Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,6 prosent (fra RNB 2009) i 2010, som er 0,8 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 6,4 prosent. Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent fra anslag regnskap 2009, dette er 0,9 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 5,8 prosent.

  Finansielle indikatorer

  Akershus fylkeskommune hadde i 2008 et netto driftsresultat på 5,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 2,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 2 184 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 4 157 kroner per innbygger.

  Kommune

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  2008

  Netto

  lånegjeld

  2008

  (kr. per innb.)

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2008

  (i % av landsgj.)

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2010

  (1 000 kr)

  Vekst fra RNB

  2009-2010

  Vekst fra anslag

  på regnskap 2009-2010

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  %

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  0211 Vestby

  6,7

  50 580

  96

  436 709

  22 411

  5,4

  19 685

  4,7

  0213 Ski

  1,2

  43 161

  99

  890 551

  42 010

  5,0

  36 402

  4,3

  0214 Ås

  -3,2

  53 944

  96

  499 398

  26 055

  5,5

  23 002

  4,8

  0215 Frogn

  -0,4

  39 720

  101

  485 513

  20 297

  4,4

  17 252

  3,7

  0216 Nesodden

  -0,4

  24 331

  95

  535 796

  22 823

  4,4

  19 462

  3,8

  0217 Oppegård

  1,5

  29 106

  104

  834 178

  40 263

  5,1

  34 911

  4,4

  0219 Bærum

  4,2

  37 606

  116

  4 321 124

  210 853

  5,1

  183 616

  4,4

  0220 Asker

  -3,1

  51 437

  112

  1 984 179

  90 944

  4,8

  78 150

  4,1

  0221 Aurskog-Høland

  1,5

  35 612

  92

  465 716

  18 365

  4,1

  15 754

  3,5

  0226 Sørum

  2,8

  -1 708

  96

  481 771

  24 992

  5,5

  22 120

  4,8

  0227 Fet

  1,5

  44 532

  97

  321 038

  13 502

  4,4

  11 490

  3,7

  0228 Rælingen

  1,9

  38 209

  95

  454 855

  20 363

  4,7

  17 361

  4,0

  0229 Enebakk

  -0,1

  26 920

  94

  317 044

  18 029

  6,0

  16 137

  5,4

  0230 Lørenskog

  0,6

  43 405

  99

  1 009 909

  52 791

  5,5

  46 226

  4,8

  0231 Skedsmo

  3,5

  27 493

  97

  1 478 056

  63 933

  4,5

  54 723

  3,8

  0233 Nittedal

  3,7

  22 721

  98

  668 736

  43 195

  6,9

  39 129

  6,2

  0234 Gjerdrum

  -3,6

  36 237

  98

  189 954

  8 978

  5,0

  7 857

  4,3

  0235 Ullensaker

  -1,3

  60 667

  98

  866 395

  46 397

  5,7

  40 956

  5,0

  0236 Nes

  -4,9

  29 444

  93

  611 604

  29 337

  5,0

  25 881

  4,4

  0237 Eidsvoll

  -1,5

  22 965

  93

  657 560

  37 051

  6,0

  33 290

  5,3

  0238 Nannestad

  -5,5

  57 826

  95

  348 777

  18 167

  5,5

  16 161

  4,9

  0239 Hurdal

  -2,3

  19 089

  100

  107 454

  4 368

  4,2

  3 885

  3,8

  Fordeles gjennom året

  Akershus

  1,1

  37 719

  103

  17 971 953

  873 124

  5,1

  761 449

  4,4

  Akershus fylkeskommune

  5,8

  2 184

  97

  4 295 436

  227 600

  5,6

  200 019

  4,9

  Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2008
  Kolonne 2: Nettolånegjeld 2008 i kroner per innbygger
  Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2008
  Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2010, 1000 kroner
  Kolonne 5: Vekst RNB 2009 til 2010, nominelle tall i 1000 kroner
  Kolonne 6: Vekst RNB 2009 til 2010, nominell prosentvis vekst
  Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2009 til 2010, nominelle tall i 1000 kroner
  Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2009 til 2010, nominell prosentvis vekst

   Til toppen