Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Aust-Agder

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Det er i statsbudsjettet for 2010 satt av 2 millioner kroner til etablering av Valle folkehøgskule i Setesdal kommune. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å godkjenne den nye folkehøgskolen parallelt med framlegg av statsbudsjettet for 2010. Valle folkehøgskule vil gi et tilbud til ungdommer med interesse innen motorsport og er i nordisk sammenheng banebrytende.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til Galleri Bomuldsfabrikken økes med 30 prosent eller 0,5 millioner kroner i 2010, fra 1,6 til 2,1 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til Risør Kammermusikkfest økes med 0,25 millioner kroner slik at tilskuddet i 2010 blir i underkant av 1,7 millioner kroner.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2009

Endring

Forslag 2010

Aust-Agder kulturhistoriske senter

6 310

202

6 512

Bokbyen ved Skagerak

313

10

323

Designtreff 100prosent Risør

209

7

216

Galleri Bomuldsfabriken

1 626

500

2 126

Grimstad bys museer

1 251

40

1 291

Næs Jernverksmuseum

1 935

62

1 997

Risør Kammermusikkfest

1 400

250

1 650

Setesdalsmuseet

3 275

105

3 380

Sørnorsk Jazzsenter

1 593

51

1 644

Aust-Agder

17 912

1 227

19 139

 

 • Vei: 21 millioner kroner er avsatt til prosjektet E18 Grimstad – Kristiansand. Prosjektet, som ble åpnet for trafikk i år, omfatter bygging av 38 kilometer firefeltsvei fra Øygardsdalen i Grimstad kommune til Rona i Kristiansand. Av midlene i 2010 er det forutsatt 18 millioner kroner i bompenger fra Aust-Agderpakka. Midlene i 2010 vil bli nyttet til å dekke merforbruk i 2009 og til Statens vegvesens kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon og grunnerverv. I tillegg er det behov for midler til noen mindre arbeider som ikke inngår i OPS-kontrakten. Delstrekningen Dyreparken – Rona inngår ikke i Aust-Agderpakka. Statens vegvesens kostnader knyttet til denne strekningen finansieres derfor med statlige midler.
 • Vei: For 2010 er det satt av midler til å videreføre prosjektet riksvei 9 Tveit – Krokå – Langeid innenfor Setesdalspakka. Prosjektet fikk i vår, i forbindelse med Stortingets behandling av regjeringens tiltakspakke, en oppstartbevilgning på 10 millioner kroner. Det legges nå opp til anleggstart høsten 2009. Utbyggingen av denne delstrekningen forutsettes fullfinansiert med statlige midler, mens delstrekningen Krokå – Langeid forutsettes delvis bompengefinansiert.
 • Det gis tilsagn om tilskudd på 2,14 millioner kroner i 2011 til mottakskai i fiskerihavna i Risør.
 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 millioner kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som blant annet innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
 • Satsingen på programmet ”Naturarven som verdiskaper” styrkes med 10 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 millioner kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 12 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminner, herunder Nes jernverksmuseum, Tvedestrand.
 • Det foreslås en bevilgning på om lag 32,6 millioner kroner (29,8 millioner kroner i 2009) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer både midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst) og kommunale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen til 1,3 prosent aktivitetsvekst med 396 millioner kroner og opptrappingsplan rus med 21 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2010.

 

Anslag på vekst i frie inntekter


 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2009-2010 er anslått til 5,1 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2009. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 økt med 1,2 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2009 anslås veksten fra 2009 til 2010 nominelt til 4,5 prosent.

  Anslag på frie inntekter i 2010 inkluderer rammetilskudd og skatt på inntekt og formue (inkl. inntektsutjevning). Eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter inngår ikke i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2009 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2009. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

  Ved fordeling av skatteinntekter for 2010 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2008. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2009. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

  Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2010 anslått til 1,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2009-2010), Grønt hefte for 2010 tabell 3-fk og tabell 3-k.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2010 er 3,1 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

   

  Kommunene i Aust-Agder

  Vekst i frie inntekter fra 2009-2010

  Fra 2009-2010 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2009). Kommunene i Aust-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,9 prosent. Fra anslag på regnskap 2009 er veksten i kommunenes frie inntekter 2010 på 4,1 prosent, kommunene i Aust-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent.

  I Aust-Agder har 11 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Evje og Hornnes kommune med 8,1 prosent, mens Valle kommune har lavest vekst med 2,8 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2009.

  Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

  Sett under ett hadde kommunene i Aust-Agder i 2008 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Aust-Agder hadde 8 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil kunne påvirke tallene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, distriktspolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

  Finansielle indikatorer

  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Aust-Agder hadde i 2008 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på -1,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var -0,6 prosent. Driftsresultatet i Oslo i 2008 var 3,9 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Aust-Agder hadde i gjennomsnitt 43 546 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2008. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 33 648 kroner per innbygger.

   

  Aust-Agder fylkeskommune

  Vekst i frie inntekter fra 2009-2010

  Aust-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,8 prosent (fra RNB 2009) i 2010, som er 0,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 6,4 prosent. Aust-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,2 prosent fra anslag regnskap 2009, dette er 0,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 5,8 prosent.

  Finansielle indikatorer

  Aust-Agder fylkeskommune hadde i 2008 et netto driftsresultat på 4,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 2,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 3 076 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 4 157 kroner per innbygger.

  Kommune

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  2008

  Netto

  lånegjeld

  2008

  (kr. per innb.)

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2008

  (i % av landsgj.)

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2010

  (1 000 kr)

  Vekst fra RNB

  2009-2010

  Vekst fra anslag

  på regnskap 2009-2010

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  %

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  0901 Risør

  -1,3

  48 689

  93

  258 939

  11 021

  4,4

  9 753

  3,9

  0904 Grimstad

  -4,5

  35 279

  94

  646 683

  30 650

  5,0

  26 797

  4,3

  0906 Arendal

  -6,3

  52 995

  93

  1 339 464

  66 791

  5,2

  59 119

  4,6

  0911 Gjerstad

  1,1

  46 568

  101

  110 343

  3 881

  3,6

  3 423

  3,2

  0912 Vegårshei

  -1,5

  44 371

  105

  83 316

  3 847

  4,8

  3 503

  4,4

  0914 Tvedestrand

  1,2

  30 038

  93

  211 000

  9 642

  4,8

  8 543

  4,2

  0919 Froland

  2,5

  30 912

  101

  164 256

  7 914

  5,1

  7 016

  4,5

  0926 Lillesand

  1,0

  45 611

  96

  318 265

  15 877

  5,3

  14 053

  4,6

  0928 Birkenes

  0,3

  40 742

  93

  159 740

  7 598

  5,0

  6 751

  4,4

  0929 Åmli

  0,9

  34 389

  105

  94 592

  5 917

  6,7

  5 577

  6,3

  0935 Iveland

  10,6

  8 721

  111

  60 103

  3 076

  5,4

  2 852

  5,0

  0937 Evje og Hornnes

  -0,1

  25 976

  93

  126 498

  9 440

  8,1

  8 810

  7,5

  0938 Bygland

  5,1

  46 644

  113

  68 264

  3 296

  5,1

  3 069

  4,7

  0940 Valle

  -0,4

  69 125

  106

  66 492

  1 796

  2,8

  1 554

  2,4

  0941 Bykle

  27,6

  -7 861

  180

  62 965

  1 759

  2,9

  1 507

  2,5

  Fordeles gjennom året

  3 223

  Aust-Agder

  -1,6

  43 546

  96

  3 774 142

  177 357

  4,9

  157 180

  4,3

  Aust-Agder fylkeskommune

  4,0

  3 076

  96

  1 086 983

  69 059

  6,8

  63 605

  6,2

  Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2008
  Kolonne 2: Nettolånegjeld 2008 i kroner per innbygger
  Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2008
  Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2010, 1000 kroner
  Kolonne 5: Vekst RNB 2009 til 2010, nominelle tall i 1000 kroner
  Kolonne 6: Vekst RNB 2009 til 2010, nominell prosentvis vekst
  Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2009 til 2010, nominelle tall i 1000 kroner
  Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2009 til 2010, nominell prosentvis vekst

   Til toppen