Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nord-Trøndelag

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 363,1 millioner kroner til Høgskolen i Nord-Trøndelag, av dette knyttes om lag 5,2 millioner kroner seg til etablering av nye studieplasser.
 • Regjeringen tar sikte på å utvide antallet plasser ved landslinjer for skiidrett ved Meråker videregående skole med ti plasser fra høsten 2010. Ved kapasitetsutnyttelse vil dette vil gi en økning i tilskuddet til Nord-Trøndelag fylkeskommune på 646 000 kroner til drift av de nye landslinjeplassene. Meråker videregående skole får da en kapasitet på til sammen 70 plasser. Det tas sikte på å åpne for at alle landslinjeplassene for skiidrett ved skolen skal kunne benyttes fritt mellom langrenn og skiskyting.
 • Regjeringen foreslår at til skuddet til Steinvikholm musikkteater økes med 0,5 millioner kroner. Det vil gi et tilskudd på nesten 3 millioner kroner i 2010.
 • Regjeringen foreslår en økning på 0,5 millioner kroner i tilskuddet til Museet Midt slik at tilskuddet for 2010 blir i underkant av 8 millioner kroner.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

  Vedtak 2009

  Endring

  Forslag 2010

  Falstad

  500

  500

  Museet Midt

  7 481

  500

  7 981

  Nord-Trøndelag Teater

  7 342

  235

  7 577

  Norsk Revyfaglig Senter/Norsk Revyfestival

  2 000

  64

  2 064

  Rock City Namsos

  3 500

  112

  3 612

  Steinvikholm musikkteater

  2 459

  500

  2 959

  Stiklestadmuseene

  18 769

  601

  19 370

  Nord-Trøndelag

  42 051

  2 012

  44 063

   

  • Vei: 215 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Værnes – Kvithamar. Av dette beløpet forutsettes 195 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet, mens 20 millioner kroner er statlige bevilgninger. Prosjektet omfatter en strekning på vel 5 kilometer mellom kryss med av- og påkjøring fra Trondheim lufthavn Værnes og Kvithammar, nord for Stjørdal. Veien bygges som firefeltsvei og vil på deler av strekningen avvikle både lokal- og fjerntrafikk. Tre rundkjøringer, blant annet Havnekrysset, inngår i prosjektet. Byggingen av Havnekrysset startet i 2008 med forskutterte midler fra Stjørdal kommune, i samarbeid med Stjørdal næringsforum og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Krysset ble ferdig i august i år. Resten av prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2013.
  • Vei: 100 millioner kroner er avsatt til prosjektet E6 gjennom Steinkjer (Vist – Jevika – Selli). Prosjektet omfatter bygging av vel 12 kilometer ny vei gjennom Steinkjer. Hele prosjektet står ferdig i oktober i år. Midlene i 2010 vil i hovedsak gå til å finansiere merkostnader etter raset i Løsberga 30. juni 2008.
  • Vei: Innenfor investeringsrammen for ”E6 Trondheim – Fauske med tilknytninger” prioriteres blant annet bygging av midtrekkverk på E6 ved Svemarka.
  • Jernbane: 140 millioner kroner er foreslått til videreføring av jernbaneprosjektet Gevingåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag. Utbyggingen vil gi 1,7 kilometer kortere linje i forhold til dagens trasé, om lag fem minutter kortere kjøretid på strekningen Trondheim – Steinkjer og fører dessuten til økt kapasitet for togtrafikken på strekningen Hommelvik – Hell. I tillegg reduseres behovet for vedlikehold på denne strekningen. Prosjektet er planlagt å være ferdig i 2011. Det er inngått avtale om levering av steinmasser til Trondheim lufthavn, Værnes.
  • Helse Midt-Norge RHF får økt basisbevilgningen i forbindelse med omfordeling med 199 millioner kroner, til 1,3 prosent aktivitetsvekst med 105 millioner kroner og opptrappingsplan rus med 6 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
  • Regjeringen foreslår at det gis tilskudd til etablering av flytebrygge i Rørvik i Vikna kommune med 1,18 millioner kroner.
  • Steinkjersannan skytefelt er bestemt lagt ned og skal tilbakeføres til sivile formål. Tilbakeføring og miljøsanering med blant annet fjerning av infrastruktur, avløpssikring og revegetering startes opp i 2010.
  • Det er planlagt vern av betydelige skogsareal på statsgrunn i blant annet Nord-Trøndelag høsten 2009 eller i 2010. I vernearbeidet legger en stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen blir ført videre(jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget).
  • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 millioner kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som blant annet innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
  • Satsingen på programmet ”Naturarven som verdiskaper” styrkes med 10 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 millioner kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.
  • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 12 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte tekniske og industrielle kulturminnene, herunder Spillum dampsag og høvleri i Namsos.
  • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til verdiskapingsprogrammet på samme nivå som i 2009, i alt 28,4 millioner kroner. Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekter, hvorav ett er i Nord-Trøndelag; Pilegrimsleden.
  • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokalverdi og hvor engasjementet fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 3 millioner kroner. Midlene er planlagt brukt til konservering av utvalgte ruiner, blant annet Steinvikholm borgruin og Munkeby i Levanger.
  • Regjeringen foreslår å styrke NVE med totalt 30 millioner kroner slik at direktoratet settes i bedre stand til å bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking og varsling, sikring og bistand ved beredskap. NVE planlegger å gjennomføre sikringstiltak eller å gjennomføre undersøkelser blant annet i kommunene Grong, Namsos, Namdalseid og Overhalla i 2010. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag.
  • Det foreslås en bevilgning på om lag 107,9 millioner kroner (98,0 millioner kroner i 2009) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer både midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst) og kommunale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (3 millioner kroner og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). Midlene til Interreg er likt fordelt mellom fylkene som deltar i det enkelte program.
  • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2010.

   

   

  Anslag på vekst i frie inntekter

   

  Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2009-2010 er anslått til 5,1 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2009. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 økt med 1,2 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2009 anslås veksten fra 2009 til 2010 nominelt til 4,5 prosent.

  Anslag på frie inntekter i 2010 inkluderer rammetilskudd og skatt på inntekt og formue (inkl. inntektsutjevning). Eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter inngår ikke i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2009 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2009. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

  Ved fordeling av skatteinntekter for 2010 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2008. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2009. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

  Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2010 anslått til 1,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2009-2010), Grønt hefte for 2010 tabell 3-fk og tabell 3-k.

  Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2010 er 3,1 prosent.

  Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

   

  Kommunene i Nord-Trøndelag

  Vekst i frie inntekter fra 2009-2010

  Fra 2009-2010 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2009). Kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,2 prosent. Fra anslag på regnskap 2009 er veksten i kommunenes frie inntekter 2010 på 4,1 prosent, kommunene i Nord-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent.

  I Nord-Trøndelag har 12 av 24 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Verdal kommune med 6,6 prosent, mens Flatanger kommune har lavest vekst med 2,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2009.

  Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

  Sett under ett hadde kommunene i Nord-Trøndelag i 2008 utgiftskorrigerte frie inntekter på 95 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nord-Trøndelag hadde 13 av 24 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil kunne påvirke tallene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, distriktspolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

  Finansielle indikatorer

  Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i 2008 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på -0,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var -0,6 prosent. Driftsresultatet i Oslo i 2008 var 3,9 prosent.

  Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nord-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 40 464 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2008. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 33 648 kroner per innbygger.

   

  Nord-Trøndelag fylkeskommune

  Vekst i frie inntekter fra 2009-2010

  Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 7,0 prosent (fra RNB 2009) i 2010, som er 0,6 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 6,4 prosent. Nord-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,5 prosent fra anslag regnskap 2009, dette er 0,7 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 5,8 prosent.

  Finansielle indikatorer

  Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2008 et netto driftsresultat på 0,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 2,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var -10 222 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 4 157 kroner per innbygger.

  Kommune

  Netto drifts-

  resultat i pst.

  av drifts-

  inntektene

  2008

  Netto

  lånegjeld

  2008

  (kr. per innb.)

  Utgiftskorr.

  frie

  inntekter

  2008

  (i % av landsgj.)

  Anslag på

  frie

  inntekter

  2010

  (1 000 kr)

  Vekst fra RNB

  2009-2010

  Vekst fra anslag

  på regnskap 2009-2010

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  %

  Nominelle

  kroner

  (1 000 kr)

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1702 Steinkjer

  -0,2

  29 359

  92

  734 065

  34 089

  4,9

  30 254

  4,3

  1703 Namsos

  -1,3

  52 586

  92

  464 475

  27 304

  6,2

  24 965

  5,7

  1711 Meråker

  1,1

  54 077

  99

  109 342

  4 189

  4,0

  3 737

  3,5

  1714 Stjørdal

  2,1

  35 408

  93

  704 250

  36 286

  5,4

  32 413

  4,8

  1717 Frosta

  -0,5

  35 864

  101

  109 001

  6 087

  5,9

  5 630

  5,4

  1718 Leksvik

  0,4

  38 356

  96

  155 220

  6 110

  4,1

  5 465

  3,6

  1719 Levanger

  -1,5

  33 928

  92

  610 655

  30 424

  5,2

  27 026

  4,6

  1721 Verdal

  -1,1

  39 713

  92

  498 403

  31 039

  6,6

  28 440

  6,1

  1723 Mosvik

  -0,9

  45 981

  114

  47 824

  1 831

  4,0

  1 679

  3,6

  1724 Verran

  1,3

  42 411

  102

  122 702

  5 953

  5,1

  5 417

  4,6

  1725 Namdalseid

  1,0

  52 700

  105

  86 411

  2 547

  3,0

  2 235

  2,7

  1729 Inderøy

  0,8

  45 736

  93

  217 828

  11 942

  5,8

  10 868

  5,3

  1736 Snåsa

  -0,8

  40 295

  100

  105 126

  5 982

  6,0

  5 584

  5,6

  1738 Lierne

  3,2

  32 532

  111

  82 511

  3 665

  4,6

  3 398

  4,3

  1739 Røyrvik

  5,4

  82 379

  124

  34 622

  770

  2,3

  680

  2,0

  1740 Namsskogan

  1,6

  56 126

  117

  57 331

  1 503

  2,7

  1 351

  2,4

  1742 Grong

  1,3

  73 579

  100

  114 709

  6 707

  6,2

  6 276

  5,8

  1743 Høylandet

  1,6

  38 075

  105

  71 937

  2 717

  3,9

  2 484

  3,6

  1744 Overhalla

  -4,0

  35 364

  92

  139 618

  5 630

  4,2

  4 975

  3,7

  1748 Fosnes

  -3,6

  42 185

  129

  43 320

  1 450

  3,5

  1 326

  3,2

  1749 Flatanger

  -6,9

  54 866

  119

  64 370

  1 292

  2,0

  1 085

  1,7

  1750 Vikna

  2,7

  64 833

  95

  161 559

  8 264

  5,4

  7 511

  4,9

  1751 Nærøy

  -1,6

  48 628

  93

  210 926

  11 481

  5,8

  10 569

  5,3

  1755 Leka

  2,2

  39 883

  143

  38 054

  1 240

  3,4

  1 134

  3,1

  Fordeles gjennom året

  15 500

  Nord-Trøndelag

  -0,1

  40 464

  95

  4 999 760

  248 002

  5,2

  224 002

  4,7

  Nord-Trøndelag fylkeskommune

  0,3

  -10 222

  96

  1 642 400

  107 272

  7,0

  100 667

  6,5

  Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2008
  Kolonne 2: Nettolånegjeld 2008 i kroner per innbygger
  Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2008
  Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2010, 1000 kroner
  Kolonne 5: Vekst RNB 2009 til 2010, nominelle tall i 1000 kroner
  Kolonne 6: Vekst RNB 2009 til 2010, nominell prosentvis vekst
  Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2009 til 2010, nominelle tall i 1000 kroner
  Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2009 til 2010, nominell prosentvis vekst

   Til toppen