Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nordland

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 428,1 millioner kroner til Høgskolen i Bodø, av dette knyttes om lag 7,3 millioner kroner seg til etablering av nye studieplasser.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 162 millioner kroner til Høgskolen i Narvik.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 91,7 millioner til Høgskolen i Nesna.
 • Som et ledd i oppfølgingen av scenekunstmeldingen og til økte pensjonskostnader foreslår Regjeringen en økning i tilskuddet til Nordland Teater på 2,5 millioner kroner, fra 19,9 til 22,4 millioner kroner. Det foreslås en økning på 0,5 millioner kroner til Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge (SKINN) for å styrke rollen som kunstformidlingsaktør i Nord-Norge.
 • Regjeringen forslår en økning på 1 million kroner til Museum Nord, som vil gi et tilskudd på i underkant av 12,2 millioner kroner i 2010. Lofotr Viking Museum er fra 2009 konsolidert i Museum Nord. Tilskuddet til Nordnorsk Kunstnersenter foreslås økt med 0,45 millioner kroner slik at tilskuddet for 2010 vil bli i underkant av 5,2 millioner kroner.
 • Tilskuddet til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester foreslås økt med 10,2 millioner kroner, herunder midler til økte pensjonskostnader og nye musikerstillinger og turneer i landsdelen, slik at tilskuddet for 2010 vil bli 36,3 millioner kroner. Tilskudd som for 2009 ble bevilget til Bodø Sinfonietta, Musikkteatret i Bodø, Opera Nord Tromsø og Tromsø Symfoniorkester er overført til det nye selskapet.
 • Tilskuddet til Landsdelsmusikerne i Nord-Norge foreslås økt med 1 million kroner som vil gi et tilskudd på i underkant av 17,2 millioner kroner.
 • Bevilgningen til samiske kulturformål som blir overført til og disponert av Sametinget er foreslått økt med 3,4 millioner kroner i 2010.
 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 10 millioner kroner i 2010 til prosjektering av Kulturkvartalet i Bodø. I tillegg foreslås tilsagn om ytterligere 151 millioner kroner i senere år. Byggeprosjektet omfatter blant annet konsert- og teaterhus, visningsrom for billedkunst, blackboks og bibliotek. Etter planen kan byggingen starte i 2011 og være ferdig til årsskiftet 2013/2014.
 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd 15 millioner kroner i 2010 til det nye Hamsunsenteret på Hamarøy. Det er tidligere gitt 17 millioner kroner i tilskudd til byggeprosjektet. Senteret med utstillinger skal etter planen åpnes for publikum i juni 2010.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2009

Endring

Forslag 2010

Figurteatret i Nordland

5 232

167

5 399

Helgeland museum

12 881

412

13 293

Landsdelsmusikerne i Nord-Norge

16 163

1 000

17 163

Museum Nord

11 161

1 000

12 161

Nordland Akademi for Kunst og Kultur

1 154

37

1 191

Nordland Teater - Husleie

1 903

61

1 964

Nordland Teater AS

19 907

2 500

22 407

Nordnorsk Kunstnersenter

4 745

453

5 198

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

26 092

10 231

36 323

Nordområdesatsing, inkl. Norsk-russisk kultursamarbeid (tilskuddet går til ulike tiltak i de tre nordligste fylkene)

5 000

4 000

9 000

Norsk Luftfartsmuseum

10 577

338

10 915

Regionalt senter for kirkemusikk i Bodø

288

9

297

Salten Museum

11 292

361

11 653

Samiske kulturformål

61 993

3 360

65 353

Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge - SKINN

1 381

500

1 881

Stamsund Internasjonale Teaterfestival

500

16

516

Nordland

190 269

24 445

214 714

Hamsunsenteret (investeringstilskudd)

16 000

15 000

Kulturkvartalet i Bodø (investeringstilskudd)

10 000

 

 • Vei: Innenfor investeringsrammen for ”E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger” er det lagt opp til å starte bygging av rundkjøring og andre sentrumstiltak på E6 ved Innhavet. Innenfor den samme rammen er det også satt av midler til å fullføre utbedringen av riksvei 85 Kåringen – Lødingen.
 • Vei: Til prosjektet riksvei 80 Røvika – Strømsnes er det foreslått 245 millioner kroner. Prosjektet omfatter omlegging av riksvei 80 over en 5,9 kilometer lang strekning i Fauske kommune, og det vil føre til at riksveistrekningen Fauske – Bodø innkortes med 6,2 kilometer. Av de foreslåtte midlene i 2010 forutsettes 40 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
 • Vei: 50 millioner kroner er foreslått til riksvei 80 Løding – Vikan, som inngår i den planlagte Veipakke Salten fase 2. Prosjektet omfatter bygging av om lag 2,1 kilometer ny vei, medregnet ny Tverlandet bru på om lag 700 meter. Utbyggingen planlegges med fire felt, midtrekkverk og gang- og sykkelvei. Ved Løding og Vikan bygges midlertidige tilknytninger til eksisterende vei. Prosjektet vil føre til at riksvei 80 mellom Fauske og Bodø innkortes med om lag to kilometer, og utbyggingen fjerner også et rasutsatt punkt ved Hopshamran. Prosjektet forutsettes delvis finansiert av bompenger, som første del av Veipakke Salten fase 2. Bompengeopplegget er ikke avklart lokalt. Samferdselsdepartementet vil legge fram en egen proposisjon om utbygging og finansiering av prosjektet så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer. Foreslåtte midler i 2010 er med forbehold om at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering av prosjektet.
 • Vei: Over budsjettposten ”Rassikring” er det foreslått en statlig ramme på 15 millioner kroner for ”E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger. Innenfor denne rammen prioriteres midler til prosjekteringen av av prosjektet E 10 Solbjørnneset – Hamnøy i Vest-Lofoten, med sikte på anleggsstart i 2011. I tillegg prioriteres midler til å sikre to rasutsatte punkt på E6 ved Sandsbotn i Hamarøy kommune.
 • Jernbane: Til utbygging av fjernstyring på jernbanestrekningen Mosjøen - Bodø, på Nordlandsbanen er det foreslått 50 millioner kroner. Midlene skal nyttes til videreføring av utvendige signalarbeider, som er uavhengig av mulig framtidig valg og utbygging av signalanlegg av typen Merkur. Disse arbeidene er ferdige på strekningen til og med Lønsdal i 2009, og vil videreføres fram til og med Otteråga i 2010.
 • Jernbane: 50 millioner kroner er for 2010 foreslått til fornyelsesarbeider på Ofotbanen. Midlene inngår i forslaget til vedlikeholdsbudsjett for jernbaneverket. Slitasjen på denne banen er spesielt høy på grunn av malmtrafikken.
 • Jernbane: 24 millioner kroner vil bli brukt til forsterking av strømforsyningen på Ofotbanen. Prosjektet er kostnadsberegnet til om lag 67 millioner kroner. Det er inngått en avtale mellom Jernbaneverket og LKAB som betyr at LKAB skal bidra med et mellomlegg på om lag 40 millioner 2007-kroner, som skal indeksreguleres. Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2010.
 • Jernbane: Prosjektet Strømnes kryssingsspor på Ofotbanen ble startet i 2009, basert på en forskutteringsavtale mellom Jernbaneverket og LKAB. Prosjektet, som er beregnet å koste om lag 85,6 millioner kroner skal videreføres i 2010. Det er lagt opp til at forskutteringen skal tilbakebetales i 2014 - 2015.
 • Regjeringen legger til rette for igangsetting av nytt lokalsykehus i Vesterålen gjennom en låneramme på 305 millioner kroner, hvorav en lånebevilgning for 2010 på 65 millioner kroner. Prosjektet har en total kostnadsramme på 800 millioner kroner.
 • Helse Nord RHF får økt basisbevilgningen i forbindelse med omfordeling med 81 millioner kroner, til 1,3 prosent aktivitetsvekst med 90 millioner kroner og opptrappingsplan rus med 5 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
 • I budsjettet for 2010 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til slepeberedskap i Nord-Norge med om lag 112 millioner kroner. Bevilgningen skal sikre at Nord-Norge får tre helårs slepefartøy i 2010.
 • Det settes av 10 millioner kroner til sluttføring av utbedringen av farleia i innseilingen til Svolvær vestre havn, Salttønna, i Svolvær kommune.
 • Reparasjonen av moloen i Andenes i Andøy kommune planlegges sluttført i 2010. Arbeidene ble startet i 2009. Totalkostnader er beregnet til 45 millioner kroner, og det er brukt 5 millioner kroner i 2009.
 • Arbeidet med utbedring av Stamsund havn er startet. I samarbeid med kommunen og SFT skal det også fjernes forurenset masse i hele havna. Etter planen skal arbeidene sluttføres i 2011, og for 2010 er det satt av 62 millioner kroner.
 • Det gis tilskudd til to kommunale fiskerihavnprosjekter i Nordland: 1,08 millioner kroner til kai i Sildpollen i Vågan kommune, og 355 000 kroner til oppstart av utdyping i Hestholmen i Herøy kommune. Dette prosjektet vil bli videreført i 2011, og det gis tilsagn om tilskudd på 7,175 millioner kroner det året.
 • Regjeringen foreslår at det settes av 10 millioner kroner til bygging av nye ekspedisjonslokaler og kontrollgarasje for Junkerdal tollsted. Junkerdal tollsted ligger ved riksvei 77 (Graddisveien) i Saltdal kommune i Nordland. Nåværende ekspedisjonslokaler ved dette tollstedet er lite egnede, og kjøretøykontroller må foretas utendørs.
 • Ved Bodø hovedflystasjon vil virksomheten knyttet til kampfly og luftvern videreføres. Redningshelikoptertjenesten vil videreføre døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege ved Bodø hovedflystasjon.
 • Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ble etablert 1. august 2009, og skal i 2010 fortsette flytting av resterende aktivitet fra Stavanger til Reitan, i tråd med Stortingets behandling av Innst. S. nr. 318, jf. St.prp. nr. 48 (2007–2008).
 • Til eiendom, bygg og anlegg i Bodø og på Reitan er det i 2010 satt av ca. 100 millioner kroner for å videreføre igangsatte byggeprosjekter. Byggeprosjektet for kommandoplass for FOH ble vedtatt ved Stortingets behandling av investeringsproposisjonen våren 2009 innenfor en kostnadsramme på 209 millioner kroner. Det er i perioden 2010–13 planlagt å starte opp prosjekter med et samlet omfang på om lag 500 millioner kroner. Dette inkluderer blant annet brannstasjon, oppgradering av strømforsyning, øvelsesanlegg for varmdykking og rehabilitering av hovedrullebane, samt befalsforlegninger.
 • Aktiviteten ved Andøya flystasjon videreføres i 2010. Til eiendom, bygg og anlegg ved Andøya er det i 2010 satt av ca 50 millioner kroner i tilknytning til ferdigstillelse av forsyningsbygg, mannskapsforlegning og messe samt utbedringer innen vann og avløp. Det er i perioden 2010–13 planlagt å starte opp prosjekter med et samlet omfang på om lag 160 millioner kroner. Dette inkluderer blant annet rehabilitering av hovedrullebane og flyplassdekker, lager- og vedlikeholdsbygg, og brannstasjon.
 • Kystvakt Nord videreføres ved Sjøforsvarets kystvaktstasjon Sortland (SKYS).
 • Styrkeproduksjon til Marinejegerkommandoen vil foregå ved Ramsund orlogsstasjon. I perioden 2010–13 er det planlagt byggeprosjekter med en samlet størrelse på om lag 200 millioner kroner ved Ramsund. Dette inkluderer blant annet en flerbrukshall til Marinens jegervåpen, befalsforlegning og øvingsområde.
 • Det vil fortsatt legges til rette for betydelig og regelmessig alliert nærvær i våre nordområder gjennom trening og øvelser. I 2010 vil det bli gjennomført en stor fellesoperativ øvelse i Nordland/Troms; Cold Response 2010.
 • Som nasjonalt og internasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter skal Nordland Røde Kors krigsminnemuseum formidle kunnskap om krigen 1940–45, med særlig vekt på Nord-Norge. Forsvarsdepartementet viderefører støtten på 0,3 millioner kroner også i 2010.
 • I løpet av høsten 2009 eller i 2010 er det planlagt vern av Sjunkhatten (Sjunken/Misten) under nasjonalparkplanen. I vernearbeidet legger en stor vekt på å gjennomføre demokratiske og tillitvekkende planprosesser. Samarbeidet med Sametinget for å sikre samiske interesser på best mulig måte i planleggingen blir ført videre (jf. avtalen om konsultasjon mellom Staten og Sametinget).
 • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 millioner kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som blant annet innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere. Av økningen går 1,5 millioner kroner til forvaltningsplaner og etablering av oppsyn tilknyttet det nyopprettede verneområdet Lomsdal-Visten.
 • Satsingen på programmet ”Naturarven som verdiskaper” styrkes med 10 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 millioner kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.
 • Det er avsatt 26 millioner kroner til tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Vefsna i 2010. Bekjempingen vil bli fulgt opp med en ytterligere behandling i 2011. Målet med de to behandlingene er å bli kvitt parasitten i Vefsn-regionen.
 • Regjeringen vil at de norske verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innenfor natur- og kulturminneforvalting. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med de sju norske verdensarvområdene med 5 millioner kroner i 2010. Midlene skal bidra til å sikre og sette i stand de norske verdensarvområdene, herunder Vegaøyan.
 • Tekniske og industrielle kulturminner viser historien om den tekniske revolusjonen i Norge og har en betydelig allmenn interesse. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner med 12 millioner kroner. Midlene skal brukes til istandsetting og til å sikre forvaltning, drift og vedlikehold av ti utvalgte anlegg tekniske og industrielle kulturminner, herunder Norsk fiskeriindustrimuseum (Neptun sildeoljefabrikk) i Melbu.
 • Kulturminner og kulturmiljø kan gi grunnlag for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for verdiskaping i næringslivet. Det er i gang et verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til verdiskapingsprogrammet på samme nivå som for 2009, i alt 28,4 millioner kroner Fase 1 av programmet går ut 2010 og omfatter 11 pilotprosjekter, herunder Norsk tradisjonsfisk i Seløy i Herøy kommune.
 • Regjeringen foreslår at 33 millioner kroner bevilges i 2010 som investeringstilskudd til Lofotkraft AS for å bidra til realisering av ny overføringskabel for strøm til Værøy og Røst. Kapasiteten i overføringskablene til Værøy er ikke dimensjonert for dagens strømforbruk. Dette medfører svak strømforsyning til Værøy og Røst, dette er til hinder både for næringsutvikling og planlagt bygging av nye boliger. Situasjonen er ekstraordinær som følge av beliggenheten langt til havs som gjør det kostbart å erstatte dagens kabler. Uten det foreslåtte tilskuddet blir strømforsyning en viktig begrensning for ellers livskraftige lokalsamfunn.
 • Regjeringen foreslår å styrke NVE med totalt 30 millioner kroner slik at direktoratet settes i bedre stand til å bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking og varsling, sikring og bistand ved beredskap. NVE planlegger blant annet å gjennomføre sikringstiltak i Hemnes kommune i 2010. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag.
 • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie for strøm i 2010. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Nordland vil bli omfattet av ordningen.
 • Regjeringen vil styrke politiet og øker derfor opptaket til Politihøgskolen. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter. I 2010 økes opptaket til 720 studenter. Dette er det høyeste opptaket av studenter som har vært ved Politihøgskolen. Med så store kull vil politiutdanningen foregå i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Bodø er etablert som en egen avdeling. Kongsvinger og Stavern er underlagt avdelingen i Oslo.
 • Regjeringen vil i 2010 vurdere aktuelle alternativer for fengselsplasser til Midtre Hålogaland politidistrikt. Politiets behov for varetektskapasitet og hensynet til effektiv drift, kan medføre et lokalt behov for fengselskapasitet selv om det ikke er behov for flere fengselsplasser på landsbasis.
 • Regjeringen vil vitalisere Andøya Rakettskytefelt AS (ARS), og foreslår å bevilge 20,3 millioner kroner til EASP-avtalen. EASP-avtalen er et samarbeid mellom Tyskland, Frankrike, Sveits, Sverige og Norge om bruken av rakettskytefeltene i Kiruna og på Andøya. Regjeringen foreslår også å bevilge 15 millioner kroner til blant annet oppgradering av bygningsmassen på ARS.
 • Det foreslås en bevilgning på om lag 261,6 millioner kroner (248,7 millioner kroner i 2009) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer både midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst) og kommunale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillings utfordringer (4 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). Midlene til Interreg er likt fordelt mellom fylkene som deltar i det enkelte program.
 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2010.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

 

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2009-2010 er anslått til 5,1 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2009. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 økt med 1,2 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2009 anslås veksten fra 2009 til 2010 nominelt til 4,5 prosent.

Anslag på frie inntekter i 2010 inkluderer rammetilskudd og skatt på inntekt og formue (inkl. inntektsutjevning). Eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter inngår ikke i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2009 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2009. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

Ved fordeling av skatteinntekter for 2010 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2008. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2009. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2010 anslått til 1,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2009-2010), Grønt hefte for 2010 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2010 er 3,1 prosent.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Nordland

Vekst i frie inntekter fra 2009-2010

Fra 2009-2010 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2009). Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent. Fra anslag på regnskap 2009 er veksten i kommunenes frie inntekter 2010 på 4,1 prosent, kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent.

I Nordland har 16 av 44 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Øksnes kommune med 7,2 prosent, mens Træna kommune har lavest vekst med -7,1 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2009.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Nordland i 2008 utgiftskorrigerte frie inntekter på 101 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Nordland hadde 32 av 44 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil kunne påvirke tallene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, distriktspolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Nordland hadde i 2008 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på -0,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var -0,6 prosent. Driftsresultatet i Oslo i 2008 var 3,9 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nordland hadde i gjennomsnitt 38 832 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2008. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 33 648 kroner per innbygger.

 

Nordland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2009-2010

Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 7,6 prosent (fra RNB 2009) i 2010, som er 1,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 6,4 prosent. Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 7,2 prosent fra anslag regnskap 2009, dette er 1,4 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 5,8 prosent.

Finansielle indikatorer

Nordland fylkeskommune hadde i 2008 et netto driftsresultat på 1,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 2,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 2 433 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 4 157 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2008

Netto

lånegjeld

2008

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2008

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2010

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2009-2010

Vekst fra anslag

på regnskap 2009-2010

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

     %

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1804 Bodø

-2,6

48 720

100

1 535 849

79 833

5,5

71 170

4,9

1805 Narvik

-10,3

45 185

98

647 310

21 697

3,5

18 310

2,9

1811 Bindal

6,7

43 305

113

86 396

5 240

6,5

4 945

6,1

1812 Sømna

1,8

33 486

105

93 315

3 183

3,5

2 810

3,1

1813 Brønnøy

-4,7

50 406

97

299 504

13 923

4,9

12 529

4,4

1815 Vega

0,1

110 051

119

65 141

2 698

4,3

2 463

3,9

1816 Vevelstad

2,1

19 986

143

36 280

2 288

6,7

2 197

6,4

1818 Herøy

-1,3

51 263

116

80 407

2 230

2,9

1 927

2,5

1820 Alstahaug

-0,7

47 315

99

259 174

7 966

3,2

6 638

2,6

1822 Leirfjord

-2,2

53 849

107

96 509

2 435

2,6

2 055

2,2

1824 Vefsn

0,9

28 972

97

494 456

22 744

4,8

20 268

4,3

1825 Grane

4,4

26 743

111

75 143

4 988

7,1

4 714

6,7

1826 Hattfjelldal

27,4

44 947

115

76 360

2 193

3,0

1 931

2,6

1827 Dønna

-0,4

40 654

109

79 906

4 864

6,5

4 602

6,1

1828 Nesna

3,2

58 793

114

85 831

1 963

2,3

1 638

1,9

1832 Hemnes

9,7

67 879

102

195 158

7 644

4,1

6 890

3,7

1833 Rana

4,3

25 219

97

894 977

48 759

5,8

44 098

5,2

1834 Lurøy

4,6

23 910

109

117 168

2 224

1,9

1 876

1,6

1835 Træna

21,3

58 923

165

32 923

-2 518

-7,1

-2 603

-7,3

1836 Rødøy

-0,3

17 473

119

83 990

1 688

2,1

1 452

1,8

1837 Meløy

7,4

37 786

101

285 640

11 656

4,3

10 431

3,8

1838 Gildeskål

4,6

70 800

109

109 062

4 531

4,3

4 154

4,0

1839 Beiarn

-5,7

50 241

119

60 877

2 865

4,9

2 659

4,6

1840 Saltdal

0,0

25 890

101

188 427

6 810

3,7

5 942

3,3

1841 Fauske

-5,1

35 100

98

345 120

13 903

4,2

12 160

3,7

1845 Sørfold

5,9

54 295

117

102 231

2 340

2,3

1 995

2,0

1848 Steigen

-0,5

50 166

106

126 784

2 028

1,6

1 542

1,2

1849 Hamarøy

-0,1

33 002

112

93 782

3 478

3,9

3 156

3,5

1850 Tysfjord

4,4

41 408

109

105 715

4 688

4,6

4 309

4,2

1851 Lødingen

-7,2

40 157

105

105 649

2 767

2,7

2 355

2,3

1852 Tjeldsund

1,0

66 411

109

75 377

3 743

5,2

3 500

4,9

1853 Evenes

-0,5

37 773

117

73 615

4 330

6,2

4 083

5,9

1854 Ballangen

1,2

41 439

104

119 087

4 102

3,6

3 626

3,1

1856 Røst

-1,6

80 393

133

36 586

912

2,6

799

2,2

1857 Værøy

1,5

45 939

126

44 762

1 873

4,4

1 736

4,0

1859 Flakstad

-3,2

40 598

114

73 400

2 989

4,2

2 727

3,9

1860 Vestvågøy

0,1

24 103

96

414 292

19 262

4,9

17 302

4,4

1865 Vågan

0,4

9 120

97

327 792

13 730

4,4

12 081

3,8

1866 Hadsel

-2,4

12 315

96

310 369

18 206

6,2

16 745

5,7

1867 Bø

-2,4

62 136

105

143 770

7 739

5,7

7 224

5,3

1868 Øksnes

-4,5

37 626

98

181 309

12 101

7,2

11 292

6,6

1870 Sortland

-2,9

44 142

97

360 536

16 526

4,8

14 739

4,3

1871 Andøy

-3,1

22 762

96

212 401

7 965

3,9

7 040

3,4

1874 Moskenes

117

57 867

1 208

2,1

1 001

1,8

Fordeles gjennom året

39 787

Nordland

-0,4

38 832

101

9 330 035

418 562

4,7

375 279

4,2

Nordland fylkeskommune

1,2

2 433

109

3 716 046

261 445

7,6

249 582

7,2

Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2008
Kolonne 2: Nettolånegjeld 2008 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2008
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2010, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2009 til 2010, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2009 til 2010, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2009 til 2010, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2009 til 2010, nominell prosentvis vekst

Til toppen