Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Telemark

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 490,8 millioner kroner til Høgskolen i Telemark, av dette knyttes om lag 5,9 millioner kroner seg til etablering av nye studieplasser.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til Teater Ibsen øker med 1,5 millioner kroner i 2010, fra 19,3 til 20,8 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til Notodden Bluesfestival økes med 0,25 millioner kroner slik at tilskuddet for 2010 blir 2,3 millioner kroner

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

  Vedtak 2009

  Endring

  Forslag 2010

  Bluesens Hus - Europas Bluessenter, Notodden

  1 399

  45

  1 444

  Grenland Friteater/Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

  4 500

  144

  4 644

  Norsk Industriarbeidermuseum

  9 474

  303

  9 777

  Notodden Blues Fatival

  2 065

  250

  2 315

  Teater Ibsen - Telemark og Vestfold Regionteater AS

  19 305

  1 500

  20 805

  Telemark Museum

  10 038

  321

  10 359

  Vest-Telemark Museum

  3 766

  121

  3 887

  Telemark

  50 547

  2 684

  53 231

  Norsk Industriarbeidermuseum (investeringstilskudd)

  8 000

    

    • Vei: 520 millioner kroner er avsatt til prosjektet E18 Sky – Langangen, som inngår i planene for videre utbygging av E18 i Vestfold til firefeltsvei. Prosjektet skal finansieres ved en kombinasjon av bompenger og statlige bevilgninger, i tråd med tidligere vedtak i Stortinget. Prosjektet omfatter bygging av om lag 9,5 kilometer firefeltsvei i Larvik og Porsgrunn kommuner, nord for dagens E18. Vegen bygges med 23 meter vegbredde og midtrekkverk. Utbyggingen vil føre til at E18 innkortes med om lag 0,8 kilometer. Anleggsarbeidene startet i august i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2012. Av de foreslåtte midlene i 2010 forutsettes 500 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
    • Vei: Samferdselsdepartementet har vurdert det som aktuelt med anleggsstart for utbyggingen av E18 til firefeltsvei videre vestover fra Langangen til Dørdal i Telemark i perioden 2010-2013. Dette er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering av utbyggingen. I tråd med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010 – 2019 er det først lagt til grunn statlige midler til utbyggingen i perioden 2014-2019.
    • Jernbane: Innenfor den foreslåtte bevilgningen til Jernbaneverkets planleggingsoppgaver er det satt av midler til videre planlegging av jernbaneprosjektet Farriseidet – Porsgrunn. Strekningen har en lengde på 22,8 kilometer. Traseen går dels langs eksisternde E18, og dels i tunnel, med i alt sju tunneler som utgjør 14,5 kilometer. Banen er planlagt som enkeltsporet bane med to kryssingsmuligheter. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12 minutter. Reguleringsplan er godkjent for hele prosjektet som enkeltsporet bane. Prosjektet har et foreløpig kostnadsoverslag på 3,8 milliarder kroner som en enkeltsporet bane. Jernbaneverket arbeider med utredninger av dobbeltspor med høyere hastighetsstandard på strekningen, i samsvar med Nasjonal transportplan 2010-2019. Som dobbeltspor er kostnaden anslått å øke med om lag 40 prosent til 5,3 milliarder kroner. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering av en eventuell bygging av dobbeltspor på strekningen Farriseidet – Porsgrunn når utredningene er nærmere avklart og det er aktuelt å starte opp prosjektet.
    • Luftfart: Det er lagt opp til et engangs investeringstilskudd på til sammen 12 millioner kroner til de ikke-statlige, regionale lufthavnene Notodden og Skien.
    • Kollektivtransport: 333 millioner kroner er foreslått til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene”, en økning på 2,9 prosent fra saldert budsjett 2009. Midlene kan både tildeles byområder som søker om fireårig avtale om virkemiddelbruk og byområder som søker om ettårig tildeling. Samferdselsdepartementet ønsker i 2010 å øke andelen midler til fireårige avtaler på bekostning av midler tildelt til ettårige avtaler. Ordningen vil gjelde for de samme byområdene som i 2009. Skien/Porsgrunn og seks andre byområder vil bli invitert til å søke om midler, mens Kristiansand og Trondheim vil bli tildelt midler i 2010 i tråd med de fireårige avtalene som ble inngått i 2009.
    • Helse Sør-Øst RHF får økt basisbevilgningen til 1,3 prosent aktivitetsvekst med 396 millioner kroner og opptrappingsplan rus med 21 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.
    • Til forvaltning av verneområder er det totalt lagt inn en styrking på 54 millioner kroner som blir fordelt til fylkene. Det skal etableres ny modell for lokal forvaltning av verneområder som blant annet innebærer nedsettelse av verneområdestyrer og opprettelse av stillinger som verneområdeforvaltere.
    • Satsingen på programmet ”Naturarven som verdiskaper” styrkes med 10 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 5 millioner kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.
    • Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden gjennomføres i 2009 og 2010.
    • I arbeidet med fylkesdelplaner for nasjonale villreinområder vil noen av midlene kunne gå til fylket.
    • Satsingen på utslippsreduksjoner i storbyområdene skal styrkes med 10 millioner kroner gjennom økte bevilgninger til samarbeidsprogrammet ”Framtidens byer”. Skien og Porsgrunn er to av de 13 byene som deltar i dette programmet. Samarbeid med næringslivet er innledet gjennom intensjonsavtale inngått i 2009 mellom staten, KS og sentrale næringslivs- og bransjeorganisasjoner. Aktivitetsnivået vil øke i 2010 som følge av at flere tiltak kommer i gang og at samarbeidet omfatter nye aktører.
    • Det pågår et prosjekt for å sikre et utvalg ruiner som har stor nasjonal eller lokal verdi og hvor engasjementet fra lokalbefolkningen er stort. Regjeringen foreslår å øke innsatsen til bevaringsprogrammet for ruiner med 3 millioner kroner. Midlene planlegges brukt til konservering av utvalgte ruiner, blant annet Holla kirkeruin, Nome kommune.
    • Regjeringen avsetter midler til vedlikehold av kanalanlegg som kulturminner i vassdrag. Det foreslås en samlet ramme på 6 millioner kroner til formålet, en økning på 2 millioner kroner i forhold til 2009. Telemarkskanalen er ett av kulturminnene som vil motta støtte også i 2010.
    • Regjeringen foreslår å styrke NVE med totalt 30 millioner kroner slik at direktoratet settes i bedre stand til å bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking og varsling, sikring og bistand ved beredskap. NVE planlegger blant annet å gjennomføre sikringstiltak i Skien og Porsgrunn kommuner i 2010. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred, samt bistand til gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag.
    • Det foreslås at 91 millioner kroner bevilges til Gassnova for administrasjon og forvaltning av statens interesser knyttet til CO2-håndtering og CLIMIT-programmet. Gassnova SF har som formål å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering (teknologiutvikling, fangst, transport, injeksjon, lagring av CO2), og å gjennomføre konkrete CO2-håndteringsprosjekter som staten er involvert i slik som på Mongstad. Gassnova SF er lokalisert i Porsgrunn. Det er en målsetting at foretakets arbeid skal resultere i kostnadsreduksjoner knyttet til CO2-håndtering. Gassnova bidrar også til gjennomføring av CLIMIT-programmet. Programmet dekker hele kjeden fra forskning, utvikling og til demonstrasjon og utprøving av teknologier for fossilt basert kraftproduksjon med fangst og lagring av CO2.
    • Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie for strøm i 2010. Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader. Telemark vil bli omfattet av ordningen.
    • Det foreslås en bevilgning på om lag 61,5 millioner kroner (57,4 millioner kroner i 2009) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer både midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst) og kommunale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkene som deltar i det enkelte program.
    • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylket får derfor tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt ved årsskiftet når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen for 2010.
    •  

      

     Anslag på vekst i frie inntekter

      

     Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2009-2010 er anslått til 5,1 prosent, regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2009. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 økt med 1,2 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i anslag på regnskap 2009 anslås veksten fra 2009 til 2010 nominelt til 4,5 prosent.

     Anslag på frie inntekter i 2010 inkluderer rammetilskudd og skatt på inntekt og formue (inkl. inntektsutjevning). Eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter inngår ikke i anslaget på frie inntekter på kommunenivå. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2009 (RNB) og i forhold til anslag på regnskap 2009. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.

     Ved fordeling av skatteinntekter for 2010 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2008. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2009. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

     Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2010 anslått til 1,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2009-2010), Grønt hefte for 2010 tabell 3-fk og tabell 3-k.

     Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) i 2010 er 3,1 prosent.

     Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

      

     Kommunene i Telemark

     Vekst i frie inntekter fra 2009-2010

     Fra 2009-2010 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2009). Kommunene i Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,0 prosent. Fra anslag på regnskap 2009 er veksten i kommunenes frie inntekter 2010 på 4,1 prosent, kommunene i Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent.

     I Telemark har 11 av 18 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Bø kommune med 7,2 prosent, mens kommunene Tokke og Vinje har lavest vekst med 2,9 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2009.

     Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

     Sett under ett hadde kommunene i Telemark i 2008 utgiftskorrigerte frie inntekter på 95 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Telemark hadde 7 av 18 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Tilbakeholdt skjønn er ikke med i beregningene, og vil kunne påvirke tallene. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, distriktspolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

     Finansielle indikatorer

     Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Kommunene i Telemark hadde i 2008 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på – 2,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var -0,6 prosent. Driftsresultatet i Oslo i 2008 var 3,9 prosent.

     Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Telemark hadde i gjennomsnitt 39 048 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2008. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 33 648 kroner per innbygger.

      

     Telemark fylkeskommune

     Vekst i frie inntekter fra 2009-2010

     Telemark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,3 prosent (fra RNB 2009) i 2010, som er 0,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 6,4 prosent. Telemark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,7 prosent fra anslag regnskap 2009, dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 5,8 prosent.

     Finansielle indikatorer

     Telemark fylkeskommune hadde i 2008 et netto driftsresultat på -0,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 2,9 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 535 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 4 157 kroner per innbygger.

     Kommune

     Netto drifts-

     resultat i pst.

     av drifts-

     inntektene

     2008

     Netto

     lånegjeld

     2008

     (kr. per innb.)

     Utgiftskorr.

     frie

     inntekter

     2008

     (i % av landsgj.)

     Anslag på

     frie

     inntekter

     2010

     (1 000 kr)

     Vekst fra RNB

     2009-2010

     Vekst fra anslag

     på regnskap 2009-2010

     Nominelle

     kroner

     (1 000 kr)

     %

     Nominelle

     kroner

     (1 000 kr)

     %

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     0805 Porsgrunn

     -8,7

     44 051

     94

     1 141 936

     53 997

     5,0

     47 521

     4,3

     0806 Skien

     -2,4

     45 595

     92

     1 685 624

     81 034

     5,1

     71 502

     4,4

     0807 Notodden

     -3,8

     37 205

     93

     463 892

     26 543

     6,1

     24 261

     5,5

     0811 Siljan

     -0,7

     24 524

     101

     92 275

     4 655

     5,3

     4 212

     4,8

     0814 Bamble

     -9,5

     29 601

     93

     451 565

     22 655

     5,3

     20 009

     4,6

     0815 Kragerø

     0,0

     38 845

     93

     379 926

     18 841

     5,2

     16 881

     4,6

     0817 Drangedal

     -2,2

     29 974

     95

     176 576

     7 503

     4,4

     6 743

     4,0

     0819 Nome

     0,6

     51 423

     97

     256 918

     13 079

     5,4

     11 868

     4,8

     0821 Bø

     -3,3

     27 622

     95

     200 252

     13 452

     7,2

     12 431

     6,6

     0822 Sauherad

     -1,7

     52 372

     95

     165 384

     8 968

     5,7

     8 180

     5,2

     0826 Tinn

     6,4

     23 154

     101

     253 592

     14 208

     5,9

     13 107

     5,5

     0827 Hjartdal

     3,7

     18 353

     110

     83 100

     3 431

     4,3

     3 144

     3,9

     0828 Seljord

     1,1

     40 255

     99

     114 006

     6 889

     6,4

     6 348

     5,9

     0829 Kvitseid

     9,3

     24 614

     106

     117 774

     4 760

     4,2

     4 264

     3,8

     0830 Nissedal

     -0,6

     40 052

     97

     65 254

     2 438

     3,9

     2 193

     3,5

     0831 Fyresdal

     -2,7

     -16 303

     107

     65 500

     2 550

     4,1

     2 297

     3,6

     0833 Tokke

     2,5

     24 869

     107

     102 957

     2 875

     2,9

     2 458

     2,4

     0834 Vinje

     9,3

     16 593

     108

     160 427

     4 549

     2,9

     3 848

     2,5

     Fordeles gjennom året

     7 446

     Telemark

     -2,5

     39 048

     95

     5 984 404

     284 319

     5,0

     253 159

     4,4

     Telemark fylkeskommune

     -0,6

     6 535

     96

     1 595 984

     94 198

     6,3

     85 600

     5,7

     Kolonne 1: Nettodriftsresultat i prosent av driftsinntektene 2008
     Kolonne 2: Nettolånegjeld 2008 i kroner per innbygger
     Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2008
     Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2010, 1000 kroner
     Kolonne 5: Vekst RNB 2009 til 2010, nominelle tall i 1000 kroner
     Kolonne 6: Vekst RNB 2009 til 2010, nominell prosentvis vekst
     Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2009 til 2010, nominelle tall i 1000 kroner
     Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2009 til 2010, nominell prosentvis vekst

    Til toppen