Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dagpenge- og permitteringsregelverket

Etter bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 4 gis det rett til dagpenger under arbeidsledighet og permittering på bestemte vilkår i en avgrenset periode. For å ha rett til dagpenger stilles det blant annet krav om å være reell arbeidssøker og registrert ledig hos Arbeids- og velferdsetaten. Det er dessuten et vilkår at den arbeidsledige har mistet minst 50 prosent av tidligere arbeidstid og har hatt arbeidsinntekt over et visst nivå. Dagpengene utmåles på bakgrunn av tidligere inntekt.

For å gjøre det lettere for bedriftene å holde på kompetanse i en periode med lavere etterspørsel etter arbeidskraft, har Regjeringen i løpet av 1. halvår 2009 foretatt endringer i dagpenge- og permitteringsregelverket. Bedriftenes arbeidsgiverperiode er redusert fra ti til fem dager ved minst 40 prosent permittering, maksimal periode med dagpenger under permittering er økt fra 30 til 52 uker og kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger under permittering er redusert fra 50 til 40 prosent. Endringene videreføres i 2010 og vil bli vurdert på nytt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010.