Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Distrikt - Distriktsløftet

Regjeringen fortsetter å styrke distrikts- og regionalpolitikken og foreslår å øke bevilgningen til programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk med om lag 122,5 millioner kroner, inkludert kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift. Rammen til fylkeskommunene til regional utvikling foreslås satt til 1 488,8 millioner kroner, en økning på 109,5 millioner kroner sammenlignet med 2009. En andel av denne økningen vil gå til fylker som helt eller delvis ligger utenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Dette vil bidra til å styrke arbeidet med regional utvikling også i disse fylkene, i tråd med forvaltningsreformen. Rammen til nordområdetiltak går ned med 50 millioner kroner. Deler av bevilgningen i 2009 var en engangsbevilgning til markedsføring og profilering av Nord-Norge.

De viktigste nyhetene i budsjettet for 2010 er:

· En økning i bevilgningen til fylkeskommuner, også til fylkeskommunene med noen eller alle kommuner utenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Økningen omfatter også tildelingen til kommunale næringsfond og NyVekst ordningen.

· Et nytt program for å stimulere til bolyst i distriktsområder.

· En ny satsing for å styrke arbeidet med lokal samfunnsutvikling i kommunene.

· En økning i bevilgningen til kompetanse-, investerings- og utviklingsstøtte til detaljhandel i distriktene (herunder MERKUR).

Se også BolystMerkur-programmet og NyVekst.