Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eiendomsskatt i sjøområdet

Regjeringen fremmer lovforslag som innebærer at det fastsettes en klar grense for hvor langt ut i sjøområdet kommunene har anledning til å skrive ut eiendomsskatt. Hvor langt denne adgangen strekker seg må anses som uavklart. Grensen foreslås trukket ved grunnlinjene, som er rette linjer mellom de ytterste skjær ved lavvann langs kysten, tvers over fjordmunninger. Forslaget vil legge til rette for en likeartet praksis som vil gi forutberegnelighet for skattyterne, sikre at eiendomsskatteobjektene i sjøområdet har en kommunal tilknytning og gi en klar lovhjemmel for de kommunene som skriver ut eiendomsskatt i sjøområdet.

Lovendringen trer, ifølge budsjettforslaget, i kraft fra og med skatteåret 2010. Regjeringen foreslår en overgangsregel for kommuner som har skrevet ut eiendomskatt i sjøområdet mellom grunnlinjene og territorialgrensen. Overgangsregelen gir adgang til å skrive ut eiendomsskatt i dette området i 2010 og 2011 med henholdsvis to tredjedeler og en tredjedel av eiendomsskattegrunnlaget for 2009.

Se også Skatte- og avgiftsopplegget 2010, lovendringer kapittel 11.