Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energifondet

Energifondet er etablert som en langsiktig finansieringskilde for miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Totale inntekter til Energifondet anslås til om lag 1 800 millioner kroner i 2010 inkludert renter. Energifondet finansieres i 2010 gjennom et påslag på nettariffen for uttak av kraft i distribusjonsnettet og bevilgning over statsbudsjettet. Påslaget på nettariffen er på 1,0 øre/kWh og inntektene fra påslaget anslås samlet til om lag 760 millioner kroner i 2010. Regjeringen foreslår å bevilge 956 millioner kroner, hvorav 756 millioner kroner knytter seg til avkastning fra Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering. Tilsagnsfullmakten på 400 millioner kroner foreslås videreført i 2010. Midlene fra Energifondet forvaltes av Enova SF.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon og pressemelding.

Se også Enova SF og Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering.