Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Enova SF

Statsforetaket Enova SF er etablert for å styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova er satt til å forvalte midlene fra Energifondet, midlene til realisering av infrastruktur for naturgass og en egen tilskuddsordning for elektrisitetssparing i husholdninger. Enova skal fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Energiomleggingen er en langsiktig satsing på utvikling av markeder for effektive og miljøvennlige energiløsninger. Enova skal være en pådriver for utvikling av nye miljøvennlige energiprosjekter. Enova har 51 ansatte og er lokalisert i Trondheim.

Enova SF og Energifondet er de viktigste verktøyene for å stimulere til energiomlegging. Enova skal jobbe langsiktig mot målbare resultater. Enova skal gjennom sin virkemiddelbruk utløse prosjekter som gir ny miljøvennlig energiproduksjon og energisparing tilsvarende 18 TWh/år innen utgangen av 2011. Basisåret er 2001. Innen utgangen av 2010 skal Enova bidra til minimum 4 TWh/år i økt tilgang på vannbåren varme basert på nye fornybare energikilder, spillvarme og varmepumper, og minimum 3 TWh/år i økt produksjon fra vindkraft.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon og pressemelding.

Se også Energifondet og Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering.