Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Etiske retningslinjer - evalueringsprosessen

I St.meld. nr. 20 (2008-2009) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008 presenterte Regjeringen resultatene en evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland som ble gjennomført i 2008. Regjeringen vil legge opp til et mer aktivt og bredere perspektiv på den etiske forvaltningen, hvor hensyn til miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring skal i større grad integreres som relevante faktorer i hele arbeidet med forvaltningen av fondet.

Viktige nye tiltak som Regjeringen gjennomfører:

  • Utelukkelse av tobakksproduserende selskaper fra porteføljen
  • Opprettelse av en observasjonsliste som et nytt tiltak overfor selskaper i grensesonen for uttrekk
  • Styrking av eierskapsarbeidet, blant annet ved at Norges Bank formulerer flere forventningsdokumenter
  • Nye krav til åpenhet og rapportering omkring arbeidet med eierskapsutøvelse og utarbeidelse av en prosedyre for hvordan selskap som er utelukket kan bli tatt inn i porteføljen igjen.

Som en bredt investert og langsiktig investor, har fondet en egeninteresse i å unngå negative økonomiske virkninger av eventuelle klimaendringer. Regjeringen går nå inn i et investorsamarbeid som utreder hvordan klimautfordringene kan påvirke de finansielle markedene og hvordan investorer bør handle ut fra dette. Videre legger Regjeringen opp til at om lag 4 milliarder kroner av miljøprogrammet skal investeres i 2010.

Regjeringen omtalte miljøprogrammet i St.meld. nr. 20 (2008-2009). Programmet skal rettes mot investeringer som kan forventes å gi klar miljøgevinst, slik som klimavennlig energi, energieffektivisering, karbonfangst og lagring, vannteknologi og håndtering av avfall og forurensning. Regjeringen vurderer også muligheten for å etablere et investeringsprogram rettet mot bærekraftig vekst i framvoksende markeder.

Les mer:
St.meld. nr. 20 (2008-2009) Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008