Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond – Utland

De etiske retningslinjene for forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland ble lagt fram i Revidert nasjonalbudsjett 2004. Retningslinjene er i samsvar med rapporten fra Graverutvalget (NOU 2003: 22). Staten skal gjennom sitt eierskap av Pensjonsfondet – Utland ivareta to etiske forpliktelser: 1) sikre finansiell avkastning over tid, til gode for kommende generasjoner – noe som antas å avhenge av bærekraftig utvikling i økonomisk, økologisk og sosial forstand, og 2) unngå investeringer i produksjon/aktivitet som anses grovt uetisk.

Disse etiske forpliktelsene skal fremmes gjennom eierskapsutøvelse og ved utelukkelse av enkelte selskaper fra fondets investeringsunivers. Dette vil bli supplert av virkemidler som innføres som et resultat av evalueringen av de etiske retningslinjene (gjennomført i 2008). Regjeringen har, i lys av evalueringsprosessen, klargjort at virkemidlene som ansvarlig investor anvendes i lys av en overordnet målsetting om å påvirke selskaper, industrier og markeder i positiv retning og på en måte som støtter opp under fondets mål om langsiktig finansiell avkastning.

Les mer:
Finansdepartementets temasider
NOU 2003: 22