Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Halden fengsel

Det nye fengselet i Halden skal etter planen åpne i april 2010. Regjeringen foreslår at bevilgningen under kriminalomsorgen økes med om lag 230 millioner kroner som følge av åpningen av fengselet. Halden fengsel får plass til 251 innsatte og gir 350 arbeidsplasser. Fengselet blir landets mest moderne fengsel og vil bidra til at behovet for fengselskapasitet i østlandsområdet ivaretas.

Dårlige levekår er dokumenterte risikofaktorer for tilbakefall til ny kriminalitet. Ved innsettelse i fengsel har omtrent 60 prosent av innsatte og domfelte et rusmiddelproblem, 1/3 er bostedsløse og mange mangler utdanning og jobb. Bistand til å skaffe seg tilfredsstillende bolig, muligheter for opplæring eller utdanning, tilgang på arbeids- og velferdstjenester og sosiale tjenester er avgjørende for at de innsatte skal kunne hjelpes til et nytt liv uten kriminalitet. Det er nødvendig både å gjøre noe med levekårene og å tilby tiltak som bidrar til endring i den domfelte selv. Halden fengsel, som en moderne institusjon, har egnede lokaler som legger godt til rette for rehabiliteringstiltak i fengsel.

Regjeringen legger opp til at det skal etableres en rusmestringsenhet ved Halden fengsel. Enheten vil gi et tverrfaglig rusbehandlings- og rehabiliteringstilbud.

For at innsatte skal få god mulighet til å ha kontakt med barna sine, er det bygget besøksleilighet og besøksrom. Regjeringen legger videre opp til at det skal etableres et servicetorg hvor innsatte kan få bistand fra ulike offentlige etater og frivillige organisasjoner. Servicetorget skal bidra til å sette de innsatte i stand til å vende tilbake til et normalt liv etter endt straff.

Se også Rusmestring - kriminalomsorgen.