Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hæren i 2010

Hærens driftsbudsjett økes nominelt med 285,4 millioner kroner i forhold til 2009-budsjettet. Justert for tekniske endringer og lønns-, pris- og soldatkompensasjon blir det en reell reduksjon på 83,7 millioner kroner. Men fordi det også frigjøres midler gjennom blant annet interneffektivisering i tråd med vedtatt langtidsplan, blir Hærens operative virksomhet faktisk styrket med 12,2 millioner kroner i forhold til 2009-budsjettet.

I løpet av 2010 vil Hæren overta enkelte vedlikeholds- og støttefunksjoner fra Forsvarets logistikkorganisasjon.

I tråd med arbeidet for å bedre den operative virksomheten er Hæren betydelig styrket de senere årene. I 2010 legger Regjeringen opp til å videreføre det nivået som er nådd etter fortsatt oppbygging også i 2009. Særlig viktig er arbeidet med å bedre utdanningen før deltagelse i operasjoner i utlandet. Innfasingen av nye pansrede kjøretøyer fortsetter også i 2010. Antall vernepliktige, og trenings- og øvingsaktiviteten videreføres i 2010 på samme nivå som i 2009.

I 2010 vil Hæren være løpende engasjert i oppdrag nasjonalt og stille bidrag til operasjoner i utlandet, hovedsaklig i Afghanistan. Hærens bidrag til operasjoner i utlandet omfatter hele spennet fra regulære stridsoppdrag til vakt og sikring, overvåking, opplæring og andre støttefunksjoner.

Hærens organisasjon vil bli videreført i 2010 med konsentrasjon til de to geografiske tyngdepunktene Indre Troms og Østerdalen. I tråd med langtidsplanen er generalinspektøren for Hæren med tilhørende stab flyttet fra Oslo til Bardufoss. Hærens nye ledelse er organisert sammen med kompetanse og funksjoner fra underliggende nivåer for å skape et tydelig, robust og ansvarlig ledelsesnivå for den underlagte virksomheten.