Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Heimevernet i 2010

Heimevernets (HV) driftsbudsjett reduseres nominelt med 7,9 millioner kroner i forhold til 2009-budsjettet. Justert for tekniske endringer og lønns-, pris- og soldatkompensasjon blir det en reell reduksjon på 16,8 millioner kroner. Men fordi det også frigjøres midler gjennom blant annet interneffektivisering i tråd med vedtatt langtidsplan, blir Heimevernets operative virksomhet faktisk styrket med 5,4 millioner kroner i forhold til 2009-budsjettet.

HV bygger videre på kvalitetsreformen med vekt på godt trente og utstyrte styrker. Prioriteringen av øvingsaktivitet for innsatsstyrken fortsetter. Regjeringen legger i tillegg opp til å trene inntil 20 prosent av forsterknings- og oppfølgingsstyrken i 2010. Det er en ambisjon at andelen av denne styrken som øves årlig skal økes til 50 prosent i løpet av 2012. Selv om militære kapasiteter har prioritet, vil HV i tilknytning til øvelsene gjennomføre noe trening rettet mot fylker og sivile beredskapsetater. Dette vil være med på å sikre tilstedeværelse over hele landet.

HV vil fortsatt være mobiliseringsbasert og organisert i 11 distrikter med innsats-, forsterknings- og oppfølgingsstyrker. Kvalitetsreformen videreføres med vekt på rask reaksjon med godt trente og godt utstyrte styrker. HV-styrken er på totalt 45 000 personell, fordelt på inntil 5 000 i innsatsstyrken, om lag 25 000 i forsterkningsstyrken og om lag 15 000 i oppfølgingsstyrken. Alle har tilstedeværelse i alle landsdeler.

Regjeringen vil fortsette ordningen med at heimevernssoldater frivillig kan delta i forsvarsgrenenes operasjoner i utlandet.