Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helse- og rehabiliterings-tjenester – ”Raskere tilbake”

Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester til sykmeldte, ”Raskere tilbake”. Formålet med ordningen er å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid, slik at sykefraværet reduseres.

Antallet henvisninger har økt i takt med at nye tilbud ble etablert og ordningen gjort kjent. Fra ordningen startet i 2007 til og med 1. tertial 2009, har totalt 43 700 personer innen ordningen blitt henvist til spesialisthelsetjenesten.

For 2010 foreslås det bevilget 484 millioner kroner til ordningen over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Fordelingen av midlene til tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester er drøftet med partene i arbeidslivet.

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon, kapittel 732, post 79.