Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Innovasjon Norge

Regjeringen foreslår å bevilge 1 514 millioner kroner til Innovasjon Norge. Dette er en økning på 310 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2009.

· Låneordninger (Innovasjonslåneordningen/Lavrisikolåneordningen):
Regjeringen foreslår å øke lånerammen for lavrisikolån fra 1,5 milliarder kroner til 2,5 milliarder kroner, og lånerammen for innovasjonslån fra 300 millioner kroner til 500 millioner kroner, sammenlignet med saldert budsjett 2009.

· Etablererstipendordningen:
Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til den landsdekkende etablererstipendordningen. Ordningen skal gjøre det enklere å etablere bedrifter med stort potensial for verdiskaping og innovasjon.

· Miljøteknologi:
Regjeringen foreslår å opprette en ny ordning for miljøteknologi under Innovasjon Norge. Målet med satsingen er å stimulere til pilot- og demonstrasjonsprosjekt innenfor miljøteknologi. Ordningen vil ha en foreslått ramme på 100 millioner kroner.

Se pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet.

· Nettverksprogram:
Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Bedriftsrettet kompetansestyrkingsprogram. Det overordnede målet med programmet er at enkeltselskaper eller grupper av selskaper med felles utfordringer klarer å videreutvikle egen kjernekompetanse og å styrke egen konkurransekraft.

Se også Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.