Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen – handlingsplan

I 2007 la Regjeringen for første gang frem Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Tiltakene i handlingsplanen retter seg inn mot fire innsatsområder som er avgjørende for å lykkes i inkluderingsarbeidet: arbeid og bosetting; oppvekst, utdanning og språk; likestilling og deltakelse.

Målet for Regjeringens integrerings- og inkluderingspolitikk er at nyankomne innvandrere raskt kan komme ut i inntektsgivende arbeid, og at alle som bor i Norge har like muligheter til å delta i samfunnet.

Tiltakene i Handlingsplan for integrering og inkludering ble videreført og styrket i 2008 og 2009. Handlingsplanen videreføres i 2010, og noen tiltak styrkes. Regjeringens samlede innsats for integrering og inkludering i 2010 innenfor handlingsplanen har en foreslått ramme på 890 millioner kroner.

For å vite om myndighetene når målene for arbeidet med å integrere og inkludere innvandrere og deres barn, må man kunne måle effekten av politikken og tiltakene. Dette er det femte året det rapporteres på 17 mål for inkludering av innvandrerbefolkningen. Målene omfatter viktige områder som arbeid, utdanning, bolig og helse. Hvert mål følges av én eller flere indikatorer, som viser om utviklingen går i riktig retning.

Les mer i Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, del II Resultatområde 4 Integrering og mangfold og del III Omtale av særskilte områder Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen.