Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Integreringstilskudd – bosetting av flyktninger

Økningen i antall asylsøkere og økning i antall innvilgede oppholdstillatelser i de siste årene representerer en utfordring for bosettingsarbeidet. I 2009 anslås det at 6 700 flyktninger blir bosatt, i tillegg til 1 650 familiegjenforente. I 2010 er kommunene gjennom Nasjonalt utvalg for bosetting bedt om å stille 10 000 plasser til rådighet for bosetting av flyktninger.

Regjeringen foreslår en tilskuddssats for integreringstilskuddet på 574 300 kroner for voksne og 554 300 kroner for barn i 2010. Dette nivået viderefører styrkingen som ble vedtatt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2009.

Ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger blir det i tillegg gitt et engangstilskudd på 150 900 kroner. Alternativt kan kommunene søke om et tilskudd på inntil 754 200 kroner per år i inntil fem år.

Tilskuddsordningen skal brukes til å gjennomføre et godt bosettings- og integreringsarbeid.

Se Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon Resultatområde 4 Integrering og mangfold og kapittel 651 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 60 Integreringstilskudd.