Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Luftforsvaret i 2010

Luftforsvarets driftsbudsjett økes nominelt med 13,8 millioner kroner i forhold til 2009-budsjettet. Justert for tekniske endringer og lønns-, pris- og soldatkompensasjon blir det en reell reduksjon på 88,4 millioner kroner. Men fordi det også frigjøres midler gjennom blant annet interneffektivisering i tråd med vedtatt langtidsplan, blir Luftforsvarets operative virksomhet videreført i forhold til 2009-nivået.

I løpet av 2010 vil Luftforsvaret overta enkelte vedlikeholds- og støttefunksjoner fra Forsvarets logistikkorganisasjon.

Nordområdene vil fortsatt være hovedfokus for flyoperativ aktivitet og Luftforsvaret vil videreføre aktiviteten for kampfly og maritime overvåkingsfly. De to siste av fire C-130J transportfly er planlagt innfaset i 2010 og Luftforsvaret vil derved få økt transportflykapasitet. Luftforsvaret vil i tillegg fortsette testprogrammet av NH-90 maritime helikoptre, samt gjennomføre pågående oppgraderinger av P-3 Orion maritime overvåkingsfly.

Luftforsvaret bidrar også i 2010 til operasjoner i utlandet, blant annet med helikopterbidraget (Norwegian Aeromedical Detachment – NAD) i Afghanistan.

Det utredes lokalisering av et tilpasset detasjement med NH-90 fra helikopterhovedbasen på Bardufoss flystasjon for å understøtte fregattvåpenet og Kystvakten i Sør-Norge, med nødvendig geografisk nærhet til de aktuelle fartøyene.

Luftforsvaret forbereder innfasingen av nye kampfly, og fortsetter oppgradering og videreutvikling av F-16 som kampflysystem inntil fremtidige kampfly er operative.