Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøgifter

Innsatsen i arbeidet for et giftfritt miljø foreslås økt. Som en oppfølging av St.meld. nr. 14 (2006-2007) Sammen for et giftfritt miljø foreslås ulike tiltak for å styrke arbeidet med å lage et giftfritt miljø. Miljøverndepartementet arbeider med å opprette en nasjonal miljøprøvebank for miljøgifter. Bevilgningen til dette er videreført.

Regjeringen foreslår en bevilgningsøkning på 10 millioner kroner til oppfølgingen av EUs kjemikaliedirektiv REACH. Bevilgningen til arbeidet med opprydding i forurenset grunn og sjøbunn foreslås økt med 64,2 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2009, til 158,5 millioner kroner i 2010. Bevilgningen på 11 millioner kroner til arbeid mot radioaktiv forurensning foreslås videreført i 2010. Et offentlig utvalg skal gi innspill til hvordan målet om å stanse utslippene av miljøgifter innen 2020 kan nås. Det er satt av 1,6 millioner til utvalgets arbeid.